Berga licita les obres de reparació de les façanes de l'escola Santa Eulàlia per un import de 136.722,07 €

Última revisió 03-05-2024 15:51
03/05/2024

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu d’obres de reparació i protecció d’elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia.

L’actuació té un import de 136.722,07 € (IVA inclòs) i es preveu dur a terme la major part de les obres durant l’estiu, un cop acabat el curs escolar.

Reparacions en més de 500 m2 de façana

L’escola Santa Eulàlia va ser construïda l’any 1970 amb estructura de formigó armat i façanes d’obra vista de ceràmica, exceptuant els fronts de forjat i parts de pilars en zona de brancals de finestres, on l’acabat és el mateix formigó armat. Amb el pas del temps, s’han observat desperfectes i escrostonaments de l’acabat del formigó a causa de l’oxidació de part de les armadures d’acer, motivat per recobriments insuficients de les armadures en aquests elements. Això ha obligat l’Ajuntament de Berga, encarregat del manteniment del centre, a instal·lar una visera de protecció perimetral i a realitzar actuacions d’inspecció i sanejament, com a mesura de seguretat provisional fins a l’execució de les obres de reparació que ara es liciten.

El projecte tècnic redactat recentment contempla un àmbit d’actuació de 511,76 m2 de superfície i valora els treballs de reparació en 136.722,07 € (IVA inclòs), import que assumirà íntegrament l’Ajuntament de Berga. El termini d’execució previst de les obres és de setze setmanes, de manera que la major part es podrà dur a terme a l’estiu, durant el període de vacances escolars.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es considerarà la millora tècnica consistent en la substitució de peces d’escopidors d’ampit de les finestres de formigó prefabricat existents per peces noves de les mateixes característiques, contribuint amb aquesta millora a l’augment del cicle de vida de l’edifici. També es valorarà el desmuntatge i posterior muntatge dels plafons de protecció solar de lames orientables a les finestres de les façanes sud-oest i sud-est per facilitar els treballs de reparació en aquelles zones i evitar afectacions d’aquests elements.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dilluns 20 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Edifici de l'escola Santa Eulàlia de Berga
Edifici de l'escola Santa Eulàlia de Berga
Autor: Ajuntament de Berga