Berga presenta la planificació estratègica per millorar el Barri Vell i altres àrees del municipi en el marc de les Agendes Urbanes

Última revisió 04-08-2022 14:51
02/07/2021

L’Ajuntament de Berga ja disposa del Pla d’Acció Local, el pla estratègic basat en les Agendes Urbanes que defineix el full de ruta per implementar millores al Barri Vell i el conjunt de la ciutat amb actuacions a curt, mitjà i llarg termini.

El document es va presentar el dimarts, 29 de juny, en un acte semipresencial que es va fer a l’Espai Jove i també es va poder seguir de forma virtual. En aquest acte van intervenir, Ángela Peralta i Jorge Arévalo de Paisaje Transversal, l’empresa encarregada de redactar el projecte; Josep Báguena de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga.

Aquest projecte s’ha portat a terme amb una doble finalitat. D’una banda, elaborar un pla estratègic integral pel municipi a través de l’anàlisi i diagnòstic de la situació, la definició del marc estratègic i la identificació de línies d’actuació i projectes estratègics pel desenvolupament urbà de la ciutat. D’altra banda, generar una experiència pilot d’implementació de la metodologia de Plans d’Acció de l’Agenda Urbana desenvolupada paral·lelament per la Diputació de Barcelona.

Projecte estratègic i reptes de futur

El Pla d’Acció Local s’emmarca en les noves Agendes Urbanes i la seva materialització en documents i marcs estratègics a diverses escales –europea, estatal, regional i local- i obren la porta a un nou escenari marcat per la planificació urbana, integral i participativa que haurà de regir les polítiques en aquest àmbit durant la pròxima dècada. En aquest context, la ciutat de Berga ha iniciat el repte de fer una reflexió i planificació integral de la ciutat i dels principals àmbits que la conformen, especialment el Barri Vell, repensant els recursos, les estratègies i els projectes de ciutat per aconseguir els objectius següents: la regeneració integral del Barri Vell com a espai de referència pel conjunt de la ciutat; la revitalització socioeconòmica de determinats àmbits estratègics i l’aposta per sectors clau pel desenvolupament del municipi; la revisió i planificació dels equipaments i dotacions públiques adequant-los a les necessitats socials i oportunitats de futur així com als recursos existents; la millora de la mobilitat sostenible i la reducció de la dependència del vehicle privat en els desplaçaments interns; l’atenció als diversos problemes residencials vinculats a la despoblació de certes zones, la integració social i les necessitats de renovació del parc edificat; l’impuls de models de governança participativa que garanteixin la implicació dels agents en l’anàlisi de la ciutat i el disseny de polítiques urbanes.

La regidora, Roser Rifà, considera que “disposar d’aquest document és rellevant perquè el Barri Vell és part intrínseca de Berga, i cal que recuperi la seva importància pel conjunt de la ciutat i, més enllà d’aquesta, pel conjunt del Berguedà. També cal destacar que el Pla d’Acció Local, malgrat posar el focus principal al Barri Vell, no desatén el conjunt de la ciutat”. Rifà ha agraït la tasca de Paisaje Transversal, empresa que ha desenvolupat el projecte, així com de la Diputació de Barcelona que ha assumit el cost íntegre de l’elaboració del Pla d’Acció Local, i també ha agraït la col·laboració de les persones que han format part del procés participatiu. Per la seva banda, Josep Báguena de la Diputació de Barcelona va apuntar que aquest document permetrà a Berga posicionar-se a l’hora de cercar finançament per poder executar els projectes inclosos en el Pla d’Acció Local.

Accions planificades i temporalitzades

El Pla d’Acció Local recull les línies d’actuació i els projectes en funció de tres objectius basats en les potencialitats de Berga i els espais d’oportunitat per a la seva millora: el suport urbà per a la vida quotidiana (estructura i infraestructura urbana); ciutat activa, diversa i amb identitat (desenvolupament local, social, cultural i econòmic) i ciutat vinculada amb el seu entorn (paisatge, territori i medi ambient). Cadascuna de les línies d’actuació esmentades està formada per una sèrie de projectes per abordar els diferents objectius. Els projectes són estructurants o de base en funció del grau de prioritat, impacte o caràcter estratègic, sent els projectes estructurants aquells que es consideren clau en la consecució dels objectius del Pla d’Acció Local, mentre que els projectes base són els que formen part de l’estratègia, però que compten amb un caràcter secundari en termes d’impacte o de prioritat de desenvolupament.

Suport urbà per a la vida quotidiana

El primer objectiu parteix de dos punts fonamentals: el potencial de Berga com a ciutat de proximitat que facilita el desenvolupament de la vida quotidiana i la necessitat d’articular les diferents trames urbanes que componen el municipi, cosint teixits i reforçant la posició del Barri Vell. Es tractaria d’accions per facilitar l’articulació de peces urbanes, la mobilitat interna, la millora de dotacions i equipaments i la qualitat i eficiència de l’habitatge. Alguns exemples serien la millora d’espais públics mitjançant intervencions artístiques com els murals i decoracions urbanes realitzats recentment al carrer Menorets (mural LGTBI al costat de la cartellera del Teatre Municipal) o la plaça de Sant Pere (sanefa de siluetes de patumaires), l’esponjament del Barri Vell a través d’enderrocaments selectius d’edificacions en mal estat per generar nous espais públics com l’actuació que es preveu portar a terme al carrer Harmonia pròximament. Altres accions serien la pacificació del trànsit al Barri Vell a través del control d’accés, la millora, manteniment i instal·lació de panells solars en equipaments municipals, la redacció i implementació del Pla Local d’Habitatge o la cerca de finançament per a projectes de rehabilitació d’habitatges, entre d’altres.

Ciutat activa, diversa i amb identitat

El segon objectiu es basa en la percepció de Berga com una ciutat singular amb alt valor patrimonial, cultural i identitari, en el qual juga un paper imprescindible el Barri Vell. En aquest cas, parlaríem d’actuacions per potenciar el patrimoni material i immaterial a través de la creació d’activitats, rutes i itineraris de memòria, patrimoni popular i natural, així com el manteniment, la integració i la senyalització del patrimoni edificat i d’arquitectura singular. En aquest eix també s’inclourien accions vinculades a l’activació econòmica i comercial mitjançant la dinamització dels principals eixos d’activitat amb l’impuls de nous comerços i activitats de valor al Barri Vell, el foment de les noves activitat de producció i consum de proximitat en fires i mercats, la transformació del mercat municipal, l’acompanyament per a la digitalització, la creació de programes de relleu generacional i la promoció de nous models cooperatius i d’economia social i solidària, entre d’altres.

Ciutat vinculada amb el seu entorn

El tercer objectiu se centra en el potencial mediambiental i paisatgístic de Berga per reforçar el seu posicionament com a ciutat vinculada amb l’entorn natural, continuant polítiques que fan front al canvi climàtic i treballant la gestió activa del territori i el desenvolupament de la infraestructura verda i blava. En aquest cas es tractaria de potenciar la gestió activa del territori a través el projecte de l’Anella Verda amb itineraris radials i circulars, així com la creació i el manteniment de rutes d’interès naturalístic, esportiu, cultural, històric i recreatiu. En aquest tercer objectiu també s’inclouria la millora de la connectivitat territorial a través de nous models de mobilitat interurbana (model de transport a demanda) i la millora de la xarxa de transport públic per connectar amb l’entorn natural fomentant també el turisme sostenible amb campanyes específiques de promoció dels diferents actius de la ciutat i el seu entorn.

Presentació del Pla d'Acció Local a l'Espai Jove de Berga
Presentació del Pla d'Acció Local a l'Espai Jove de Berga
Autor: Ajuntament de Berga