Personal: contractacions i nomenaments temporals


Llistat de les resolucions administratives de nomenaments de funcionaris interins i de contractes laborals temporals subscrits per l’Ajuntament de Berga.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
2024.02.21 Nomenament Sr Jordi Ortega a Participació Ciutadana i Festes2024.02.21 Nomenament Sr Jordi Ortega a Participació Ciutadana i Festes Enllaç
2023.11.27 Nomenament Personal eventual Sra. Pilar Llorens2023.11.27 Nomenament Personal eventual Sra. Pilar Llorens Enllaç
2023.11.29 Contractacio temporal laboral Sra. Sara Ramirez2023.11.29 Contractacio temporal laboral Sra. Sara Ramirez Enllaç
2024.03.05 Nomenament a la Sra. Susana Sánchez com a Auxiliar de la Biblioteca2024.03.05 Nomenament a la Sra. Susana Sánchez com a Auxiliar de la Biblioteca Enllaç
2023.12.1 Nomenament temporal RRHH de la Sra. Alba Figuls2023.12.1 Nomenament temporal RRHH de la Sra. Alba Figuls Enllaç
Contractació laboral temporal Sra. Marta Urrea com a professora Escola Bressol2024.03.20 Contractació laboral temporal Sra. Marta Urrea com a professora Escola Bressol Enllaç
NOMENAMENT SUPERACIÓ PERÍODE PRÀCTIQUES NOMENAMENT SUPERACIÓ PERÍODE PRÀCTIQUES Enllaç
2323.12.19 Nomenament Aux. Prom. Econòmica i Nomenament Aux. Administrativa a RRHH2323.12.19 Nomenament Aux. Prom. Econòmica i Nomenament Aux. Administrativa a RRHH Enllaç
2023.12.14 Nomenament Neus Camps subtitueix Sra. Aymerich2023.12.14 Nomenament Neus Camps subtitueix Sra. Aymerich Enllaç
2024.04.09 Nomenament de la Sra. Itziar Pradell al departament de tresoreria2024.04.09 Nomenament de la Sra. Itziar Pradell al departament de tresoreria Enllaç
2024.04.09 Nomenament agent policia local Miguel Sánchez2024.04.09 Nomenament agent policia local Miguel Sánchez Enllaç
2024.04.10 Jubilació parcial Antoni López i contracte relleu Joan Ortega2024.04.10 Jubilació parcial Antoni López i contracte relleu Joan Ortega Enllaç
2024.04.12 Contractació laboral professora escola bressol Montserrat Rovira2024.04.12 Contractació laboral professora escola bressol Montserrat Rovira Enllaç
2024.04.22 Contractació laboral temporal auxiliar administrativa serveis socials2024.04.22 Contractació laboral temporal auxiliar administrativa serveis socials Enllaç
2024.04.22 Nomenamnet auxiliar administrativa recursos humans Sra. Alba figuls2024.04.22 Nomenament auxiliar administrativa recursos humans Sra. Alba Figuls Enllaç
Nomenament tècnic auxiliar de contractació de la Sra. Laia AlasNomenament tècnic auxiliar de contractació de la Sra. Laia Alas Enllaç
2024.05.06 Contractació laboral Treballadora Social Anna Ramon2024.05.06 Contractació laboral Treballadora Social Anna Ramon Enllaç
2024.05.09 Nomenament funcionaria internia plaça vacant treballadora social Maria Sifré2024.05.09 Nomenament funcionaria internia plaça vacant treballadora social Maria Sifré Enllaç
2024.05.06 Contractació laboral 2a obres Marcos Canedo2024.05.06 Contractació laboral 2a obres Marcos Canedo Enllaç
2023.10.01.Nomenament de funcionària interina per cobrir temporalment una plaça d'Auxiliar Administratiu/iva de la Policia Local2023.10.01.Nomenament de funcionària interina per cobrir temporalment una plaça d'Auxiliar Administratiu/iva de la Policia Local Enllaç
2024.05.10 Nomenament Administratiu alcaldia Sra. Jordina Serrano2024.05.10 Nomenament Administratiu alcaldia Sra. Jordina Serrano Enllaç
2024.05.17 Nomenament funcionari en pràctiques Valeriano Sánchez poli local2024.05.17 Nomenament funcionari en pràctiques Valeriano Sánchez poli local Enllaç
2024.05.24 Nomenament David Rodrigues Grau agent de poli interí2024.05.24 Nomenament David Rodrigues Grau agent de poli interí Enllaç
Contractació al Sr. Albert Boix com a professor de l'Escola de MúsicaContractació al Sr. Albert Boix com a professor de l'Escola de Música Enllaç
2024.05.27 Nomenament Sr. David Rodríguez Grau agent policía interi2024.05.27 Nomenament Sr. David Rodríguez Grau agent policía interi Enllaç
2024.06.03 Comissió de serveis per la provisió temporal del lloc de treball d'Arquitecte.2024.06.03 Comissió de serveis per la provisió temporal del lloc de treball d'Arquitecte. Enllaç
2023.10.09.Nomenament temporal, urgent i inajornable de places vacants i d'incidències del personal titular de la plantilla d'Agents de la Policia Local de BergaNomenament temporal, urgent i inajornable de places vacants i d'incidències del personal titular de la plantilla d'Agents de la Policia Local de Berga Enllaç
2023.10.04.Nomenament com a funcionari en pràctiques per ocupar una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Berga, Sr. Gaspar Pérez Saborido2023.10.04 Nomenament del Sr. Gaspar Pérez Saborido com a funcionari interí d'Agent de la Policia Enllaç
2023.10.04. Contractació laboral temporal de la senyora Marisol Serra Hernández per acumulació de tasques d'una plaça d'educadora a l'escola Bressol (C1)2023.10.04. Contractació laboral temporal de la senyora Marisol Serra Hernández per acumulació de tasques d'una plaça d'educadora a l'escola Bressol (C1) Enllaç
2023.10.04. Contractació laboral temporal de la senyora Marisol Serra Hernández per acumulació de tasques d'una plaça d'educadora a l'escola Bressol (C1) Enllaç
2023.03.20 Contractacions i modificacions de jornada, EMMB i Conservatori de Música dels Pirineus, març 2023. Ampliació permís Nestor Pindado.2023.03.20 Contractacions i modificacions de jornada, EMMB i Conservatori de Música dels Pirineus, març 2023. Ampliació permís Nestor Pindado. Enllaç
2023.07.19 Nomenament de funcionaries interines per cobrir, fins a la provisió definitiva o la seva amortització, places d'Auxiliar Administratiu/iva 2023.07.19 Nomenament de funcionaries interines per cobrir, fins a la provisió definitiva o la seva amortització, places d'Auxiliar Administratiu/iva Enllaç
2023.07.19 Nomenament personal eventual de confiança.2023.07.19 Nomenament personal eventual de confiança. Enllaç
2023.07.28 Nomenament de personal funcionari interí en practiques, en el règim d'excés o acumulació de tasques, fruit de la superació de procés selectiu, per a diversos departaments de l'Ajuntament amb caràcter temporal, urgent i inajornable.2023.07.28 Nomenament de personal funcionari interí en practiques, en el règim d'excés o acumulació de tasques, fruit de la superació de procés selectiu, per a diversos departaments de l'Ajuntament amb caràcter temporal, urgent i inajornable Enllaç
2023.04.12 Contractacions i modificacions de jornada , EMMB i Conservatori dels Pirineus, març 2023. Pròrroga d'un dia del permís sense sou, finalitzant el dia 4 de maig de 2023.2023.04.12 Contractacions i modificacions de jornada , EMMB i Conservatori dels Pirineus, març 2023. Pròrroga d'un dia del permís sense sou, finalitzant el dia 4 de maig de 2023. Enllaç
2023.08.09 Contractació Laboral Temporal Substitució Biblioteca Susanna Sánchez2023.08.09 Edicte Contractació Laboral Temporal Subsitució Biblioteca Susanna Sánchez Enllaç
2023.08.14 Nomenament funcionari interí acumulació de tasques àrea d'alcaldia 2023.08.14 Nomenament funcionari interí acumulació de tasques àrea d'alcaldia Enllaç
2023.09.01.Nomenament de personal funcionari interí,amb caràcter temporal a la plantilla d'Agents de la Policia Local de Berga2023.09.01.Nomenament de personal funcionari interí per a la cobertura amb caràcter temporal a la plantilla d'Agents de la Policia Local de Berga Enllaç
2023.04.28 Sol·licitud de jubilació anticipada parcial amb reducció del 50% de la jornada per part del Sr. F.G.V. i formalització de contracte de relleu a jornada completa amb el Sr. R.N.P.2023.04.28 Sol·licitud de jubilació anticipada parcial amb reducció del 50% de la jornada per part del Sr. F.G.V. i formalització de contracte de relleu a jornada completa amb el Sr. R.N.P. Enllaç
2023.01.11 Contractació laboral temporal en règim d'interinitat per substitució a jornada completa del lloc de treball d'Educador/a EB fins a la reincorporació.2023.01.11 Contractació laboral temporal en règim d'interinitat per substitució a jornada completa del lloc de treball d'Educador/a EB fins a la reincorporació. Enllaç
2023.01.11 Contractacions del Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats 2022, Srs. Jordi Garcia Gemas i Abdelfattah Er Rajy.2023.01.11 Contractacions del Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats 2022, Srs. Jordi Garcia Gemas i Abdelfattah Er Rajy. Enllaç
2023.01.11 Contractació en règim laboral temporal per circumstàncies de la producció, Oficial/a 1a Obres, Sr. Joan Ortega Perarnau2023.01.11 Contractació en règim laboral temporal per circumstàncies de la producció, Oficial/a 1a Obres, Sr. Joan Ortega Perarnau Enllaç
2023.01.23 Línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC).2023.01.23 Línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC). Enllaç
2023.02.01 Redistribució d'efectius del Sr. A.C.C. Conserge Escola St. Joan i contractació laboral del Sr. R.M.S.V. a per a la cobertura temporal en règim d'interinitat per vacant de conserge Escola Sta. Eulàlia.2023.02.01 Redistribució d'efectius del Sr. A.C.C. Conserge Escola St. Joan i contractació laboral del Sr. R.M.S.V. a per a la cobertura temporal en règim d'interinitat per vacant de conserge Escola Sta. Eulàlia. Enllaç
2023.01.02 Sol·licitud de jubilació anticipada parcial amb reducció del 50% de la jornada per part del Sr. C.P.M.A. i formalització de contracte de relleu a jornada completa amb el Sr. D.G.C.2023.01.02 Sol·licitud de jubilació anticipada parcial amb reducció del 50% de la jornada per part del Sr. C.P.M.A. i formalització de contracte de relleu a jornada completa amb el Sr. D.G.C. Enllaç
2023.01.31 Nomenament de personal funcionari interí en pràctiques, amb caràcter temporal d'Agents de la Policia Local de Berga.2023.01.31 Nomenament de personal funcionari interí en pràctiques, amb caràcter temporal d'Agents de la Policia Local de Berga. Enllaç
2023.02.01 Contractació laboral Lorena Macias per a la cobertura temporal en règim d'interinitat per substitució a jornada completa del lloc de treball d'Educador/a Escola Bressol fins a la reincorporació de la Maria Lourdes Call.2023.02.01 Contractació laboral Lorena Macias per a la cobertura temporal en règim d'interinitat per substitució a jornada completa del lloc de treball d'Educador/a Escola Bressol fins a la reincorporació de la Maria Lourdes Call. Enllaç
2023.02.24 Nomenament de personal funcionari interí en pràctiques dels llocs de treball d'Administratiu/va de Serveis TIC i Auxiliar Administratiu/va Policia Local fins a la seva cobertura definitiva o amortització.2023.02.24 Nomenament de personal funcionari interí en pràctiques dels llocs de treball d'Administratiu/va de Serveis TIC i Auxiliar Administratiu/va Policia Local fins a la seva cobertura definitiva o amortització. Enllaç
2023.02.24 Nomenament de personal funcionari interí del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica fins a la reincorporació del funcionari amb dret a la reserva del lloc de treball.2023.02.24 Nomenament de personal funcionari interí del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica fins a la reincorporació del funcionari amb dret a la reserva del lloc de treball. Enllaç
2023.02.27 Declarar superats els respectius períodes de pràctiques del personal funcionari de la corporació de l'Ajuntament de Berga - febrer 2023.2023.02.27 Declarar superats els respectius períodes de pràctiques del personal funcionari de la corporació de l'Ajuntament de Berga - febrer 2023. Enllaç
2023.02.27 Contractacions i modificacions de jornada de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus febrer 2023.2023.02.27 Contractacions i modificacions de jornada de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus febrer 2023. Enllaç
2022.09.15 Nomenament com a funcionari en pràctiques per ocupar una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Berga, Sr. Albert Racaj. 2022.09.15 Nomenament com a funcionari en pràctiques per ocupar una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Berga, Sr. Albert Racaj. Enllaç
2022.09.27 Contractació d'un Aux.Administratiu/va i d'un Bidell en règim laboral temporal a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, (Plans Locals d'Ocupació).2022.09.27 Contractació d'un Aux.Administratiu/va i d'un Bidell en règim laboral temporal a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, (Plans Locals d'Ocupació). Enllaç
2022.09.28 Contractacions i modificacions de jornada fruit de l'inici del curs 2022/23 de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus.2022.09.28 Contractacions i modificacions de jornada fruit de l'inici del curs 2022/23 de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus. Enllaç
2022.06.23 Conveni de col·laboració entre l'Escola Xarxa i l'Ajuntament de Berga per a la formació DUAL del Sr. David Amador2022.06.23 Conveni de col·laboració entre l'Escola Xarxa i l'Ajuntament de Berga per a la formació DUAL del Sr. David Amador Enllaç
2022.06.07 Formalització de l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball a favor del Sr. David Amador Mari2022.06.27 Formalització de l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball a favor del Sr. David Amador Mari Enllaç
2022.08.08 Contractació en règim laboral temporal -eventual per circumstàncies de la producció- Oficial/a 2a d'Instal·lacions Esportives Sr. Jordi Clua Arcalís.2022.08.08 Contractació en règim laboral temporal -eventual per circumstàncies de la producció- Oficial/a 2a d'Instal·lacions Esportives Sr. Jordi Clua Arcalís. Enllaç
2022.08.24 Contractació de 4 Aux. Administratius/ves i 2 Bidells/es en règim laboral temporal, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona-Plans Locals d'Ocupació.2022.08.24 Contractació de 4 Aux. Administratius/ves i 2 Bidells/es en règim laboral temporal, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona-Plans Locals d'Ocupació. Enllaç
2022.09.12 Nomenar la Sra. Eva Garcia Martínez, com a funcionària en pràctiques de l'Ajuntament de Berga per a ocupar una plaça de Tècnic/a de Gestió Mig d'Intervenció.2022.09.12 Nomenar la Sra. Eva Garcia Martínez, com a funcionària en pràctiques de l'Ajuntament de Berga per a ocupar una plaça de Tècnic/a de Gestió Mig d'Intervenció. Enllaç
2022.05.04 Contractació d'interinitat d'una educadora social per a la cobertura temporal de les reduccions de jornada per guarda legal de menor2022.05.04 Contractació d'interinitat d'una educadora social per a la cobertura temporal de les reduccions de jornada per guarda legal de menor Enllaç
2022.05.26 Nomenament funcionari interí en pràctiques per a la cobertura del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar Promoció Econòmica Sara Ramirez2022.05.26 Nomenament funcionari interí en pràctiques per a la cobertura del lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar Promoció Econòmica Sara Ramírez. Enllaç
2022.06.13 Contractació laboral temporal en règim d'interinitat de la Sra. Maria Sifre Iglesias per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball de Treballador/a Social.2022.06.13 Contractació laboral temporal en règim d'interinitat de la Sra. Maria Sifre Iglesias per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball de Treballador/a Social (codi RLT PC-SS- 04). Enllaç
Contractació beneficiaris/àriesdel Programa de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018Contractació beneficiaris/àriesdel Programa de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018 Enllaç
Edicte contractació de beneficiaris de garantia juvenil del 17 de novembre 2016Edicte contractació de beneficiaris de garantia juvenil del 17 de novembre 2016 Enllaç
2021.10.21 Contractació de la Sra. Maria Sifre en règim laboral temporal com a Treballadora Social2021.10.21 Contractació de la Sra. Maria Sifré en règim laboral temporal com a Treballadora Social Enllaç
Règim de retribucions i dedicació de nou membre de la Corporació Ivan SanchezRègim de retribucions i dedicació de nou membre de la Corporació Ivan Sanchez Enllaç
Edicte contractació de treballadora social de 30/11/2016Edicte contractació de treballadora social de 30/11/2016 Enllaç
Contractació de la Sra.Maria Sayós a través del Programa Garantia JuvenilContractació de la Sra.Maria Sayós a través del Programa Garantia Juvenil Enllaç
Nomenament funcionaria interina en pràctiques al Departament de Recursos Humans, de la borsa de treball del procés selectiu d'aux. administrativa 2017Nomenament funcionaria interina en pràctiques al Departament de Recursos Humans, de la borsa de treball del procés selectiu d'aux. administrativa 2017 Enllaç
Edicte contractació personal laboral temporal en període de proves (Educadores Socials)Edicte contractació personal laboral temporal en període de proves (Educadores Socials) Enllaç
2021.10.06 Contractació de personal laboral temporal de 3 Oficials 1ª d'Obres per cubrir substitucions ITContractació de personal laboral temporal de 3 Oficials 1ª d'Obres per cubrir substitucions IT Enllaç
Nomenament persona funcionari interi fins a provisió reglamentària del lloc de treball d'aux administratiu OACNomenament persona funcionari interi fins a provisió reglamentària del lloc de treball d'aux administratiu OAC Enllaç
Edicte BOPB d'aprovació de la continuïtat de les contractacions dels beneficiaris del Pla d'ocupació local 2015 - DIBAEdicte BOPB d'aprovació de la continuïtat de les contractacions dels beneficiaris del Pla d'ocupació local 2015 - DIBA Enllaç
2021.09.30 Contractació en règim laboral temporal de la Sra.Xènia Gil com a educadora de l'Escola Bressol2021.09.30 Contractació en règim laboral temporal de la Sra.Xènia Gil com a educadora de l'Escola Bressol Enllaç
Nomenament de personal eventual per suplència per desenvolupar el lloc de treball de Tècnic/a de comunicacióNomenament de personal eventual per suplència per desenvolupar el lloc de treball de Tècnic/a de comunicació Enllaç
Contractació laboral temporal d'una professora de música, especialitat violoncel, fins a la provisió reglamentària de la plaça o la seva amortitzacióContractació laboral temporal d'una professora de música, especialitat violoncel, fins a la provisió reglamentària de la plaça o la seva amortització Enllaç
Nomenament de funcionari interí fins a la provisió reglamentària del lloc de treball d'Auxiliar Administratiu/va de Serveis TerritorialsNomenament de funcionari interí fins a la provisió reglamentària del lloc de treball d'Auxiliar Administratiu/va de Serveis Territorials Enllaç
Contractació temporal de sis beneficiaris del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (6 mesos)Contractació temporal de sis beneficiaris del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (6 mesos) Enllaç
Contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), convocatòria del SOC pel 2016-2017Contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), convocatòria del SOC pel 2016-2017 Enllaç
Contractació d'un beneficiari del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (1 any)Contractació d'un beneficiari del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (1 any) Enllaç
Contractació de nous beneficiaris del Pla d'Ocupació Local 2016 - DIBA (exclusió social)Contractació de nous beneficiaris del Pla d'Ocupació Local 2016 - DIBA (exclusió social) Enllaç
Contractació temporal de sis beneficiaris del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (6 mesos)Contractació temporal de sis beneficiaris del Pla d'Ocupació Local del SOC Treball i Formació 2016-2017 (6 mesos) Enllaç
Contractació temporal d'una cuinera per atendre les necessitats del servei de cuina de l'Escola Bressol Flor de NeuContractació temporal d'una cuinera per atendre les necessitats del servei de cuina de l'Escola Bressol Flor de Neu Enllaç
Nomenament de Meritxell Ferrer i Berta Francàs com a personal eventualNomenament de Meritxell Ferrer i Berta Francàs com a personal eventual Enllaç
2021.10.15 Contractació laboral del Sr. Josep Junyent com a Professor de baix elèctric i combos per l'EMMB2021.10.15 Contractació laboral del Sr. Josep Junyent com a Professor de baix elèctric i combos per l'EMMB Enllaç
Edicte BOPB nomenament Tècnic Superior de Recursos HumansEdicte BOPB nomenament Tècnic Superior de Recursos Humans Enllaç
2021.10.05 Contractació laboral del Sr. Andreu Moreno com a Professor de bateria de l'EMMB i de CMP2021.10.05 Contractació laboral del Sr. Andreu Moreno com a Professor de bateria de l'EMMB i de CMP Enllaç
Edicte DOGC nomenament Auxiliar Administratiu/iva àrea Cultura i EducacióEdicte DOGC nomenament Auxiliar Administratiu/iva àrea Cultura i Educació Enllaç
2021.09.24 Contractació laboral Maria Jurado com a professora de cant i idiomes aplicats al cant de l'EMMB2021.09.24 Contractació laboral Maria Jurado com a professora de cant i idiomes aplicats al cant de l'EMMB Enllaç
Edicte DOGC nomenament Tècnic/a de gestió administrativaEdicte DOGC nomenament Tècnic/a de gestió administrativa Enllaç
Edicte DOGC contractació laboral dels beneficiaris/àries del Pla d'ocupació local del Programa Treball i Formació de PNAP 2015 - SOCEdicte DOGC contractació laboral dels beneficiaris/àries del Pla d'ocupació local del Programa Treball i Formació de PNAP 2015 - SOC Enllaç
Edicte DOGC contractació laboral dels beneficiaris/àries Pla d'Ocupació Local 2015 de suport a la millora de la prestació dels serveis públics locals i de manteniment d'equipaments i infraest.-DIBAEdicte DOGC contractació laboral dels beneficiaris/àries Pla d'Ocupació Local 2015 de suport a la millora de la prestació dels serveis públics locals i de manteniment d'equipaments i infraest.-DIBA Enllaç
Edicte DOGC nomenament Auxiliar Administratiu Àrea dels Serveis Territorials suplènciaEdicte DOGC nomenament Auxiliar Administratiu Àrea dels Serveis Territorials suplència Enllaç
Edicte DOGC nomenament Tècnica Auxiliar de Cultura i Educació suplènciaEdicte DOGC nomenament Tècnica Auxiliar de Cultura i Educació suplència Enllaç
2021.09.22 Nomenament de funcionari interí temporal d'Administratiu/va Serveis Territorials Gemma Sabata2021.09.22 Nomenament de funcionari interí temporal d'Administratiu/va Serveis Territorials Gemma Sabata Enllaç
2021.09.17 Contractació de personal laboral temporal d'Oficial 1ª d'Instal·lacions esportives Jordi Clua2021.09.17 Contractació de personal laboral temporal d'Oficial 1ª d'Instal·lacions esportives Jordi Clua Enllaç
2021.08.31 Contractació laboral professora de percussió de l'EMMB-Alba Rodriguez2021.08.31 Contractació laboral professora de percussió de l'EMMB-Alba Rodriguez Enllaç
2021.08.30 Contractació de personal laboral temporal d'Oficial Jardiner-David Gonzalez2021.08.30 Contractació de personal laboral temporal d'Oficial Jardiner-David Gonzalez Enllaç
2021.08.19 Contractació personal laboral temporal d'interinitat Oficial 1ª jardineria Abel Travé2021.08.19 Contractació personal laboral temporal d'interinitat Oficial 1ª jardineria Abel Travé Enllaç
2021.08.05 Règim retributiu i funcional del personal eventual de confiança2021.08.05 Règim retributiu i funcional del personal eventual de confiança Enllaç
2021.08.02 Nomenament del personal eventual de confiança i/o assessorament especial de l'Ajuntament2021.08.02 Nomenament del personal eventual de confiança i/o assessorament especial de l'Ajuntament Enllaç
2021.08.02 Nomenament personal funcionari interí temporal d'Auxiliar Administrativa RRHH_Tamara Valencia2021.08.02 Nomenament personal funcionari interí temporal d'Auxiliar Administrativa RRHH_Tamara Valencia Enllaç
2021.08.03 Contractació règim laboral temporal Aux. Administratiu/va Unitat Suport Departament Benestar Social2021.08.03 Contractació règim laboral temporal Aux. Administratiu/va Unitat Suport Departament Benestar Social Enllaç
2021.06.28 Contractació laboral temporal subalterna benestar social_Sra. Diana Herrer2021.06.28 Contractació laboral temporal subalterna benestar social_Sra. Diana Herrer Enllaç
2021.06.09 Contractació laboral temporal del Sr. Ramon Puig Comellas com a operari d'instal·lacions esportives2021.06.09 Contractació laboral temporal del Sr. Ramon Puig Comellas com a operari d'instal·lacions esportives Enllaç
2021.04.30 Contractació laboral temporal de la Sra. Alba Casas Peña com a educadora de l'escola bressol2021.04.30 Contractació laboral temporal de la Sra. Alba Casas Peña com a educadora de l'escola bressol Enllaç
2021.04.28 Contractació laboral temporal de la Sra. Chantal Poch com a auxiliar de biblioteca 2021.04.28 Contractació laboral temporal de la Sra. Chantal Poch com a auxiliar de biblioteca Enllaç
2021.05.04 Nomenament de personal funcionari interí borsa Admin_Gemma S, Raquel B., Ricard N. i Jordi O.2021.05.04 Nomenament de personal funcionari interí borsa Admin_Gemma S, Raquel B., Ricard N. i Jordi O. Enllaç
2021.03.19 Contractació laboral temporal de Simeó Farràs Antolino com a Oficial 1a electricista de la Brigada2021.03.19 Contractació laboral temporal de Simeó Farràs Antolino com a Oficial 1a electricista de la Brigada Enllaç
2021.02.26 Contractació laboral temporal M Queralt Esteban i Anna M Pallarès_Pla ocupació Línia Dona2021.02.26 Contractació laboral temporal M Queralt Esteban i Anna M Pallarès_Pla ocupació Línia Dona Enllaç
2021.03.25 Nomenament funcionària interina Eva Garcia_Superació període pràctiques2021.03.25 Nomenament funcionària interina Eva Garcia_Superació període pràctiques Enllaç
2021.02.23 Nomenament temporal d'urgència agent PL Juan José Cara i continuïtat agent PL Aram Navarro2021.02.23 Nomenament temporal d'urgència agent PL Juan José Cara i continuïtat agent PL Aram Navarro Enllaç
2021.02.04 Contractació temporal Edgar Maestre interinitat substitució IT2021.02.04 Contractació temporal Edgar Maestre interinitat substitució IT Enllaç
2021.02.23 Contractació temporal urgència Educadora escola Bressol_Alba Casas2021.02.23 Contractació temporal urgència educadora Escola Bressol_Alba Casas Enllaç
2021.02.05 Nomenament funcionària interina en pràctiques Adm. Contractació_Laia Alàs2021.02.05 Nomenament funcionària interina en pràctiques Adm. Contractació_Laia Alàs Enllaç
2021.02.09 Nomenament policia interina per urgència_Magdalena Domènech2021.02.09 Nomenament policia interina per urgència_Magdalena Domènech Enllaç
2020.01.13 Continuïtat contractació Sra. Olga Alfocea Hernández_Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició) subvencionat per la Diputació de Barcelona2020.01.13 Continuïtat contractació Sra. Olga Alfocea Hernández_Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2a edició) subvencionat per la Diputació de Barcelona Enllaç
Contractació laboral temporal Edgar Maestre com a oficial 2a Inst. EsportivesContractació laboral temporal Edgar Maestre com a oficial 2a Inst. Esportives Enllaç
Contractació dels beneficiaris/àries del Programa Treball i Formació SOC (COVID-19)Contractació dels beneficiaris/àries del Programa Treball i Formació SOC (COVID-19) Enllaç
Contractació educadora escola bressol Queralt Buch en substitució de la titular LourdesContractació educadora escola bressol Queralt Buch en substitució de la titular Lourdes Enllaç
Continuïtat de la contractació temporal de la Queralt Buch com a substitució de l'educadora titularContinuïtat de la contractació temporal de la Queralt Buch com a substitució de l'educadora titular Enllaç
Contractació de professora de trompeta per a l'EMMB_Gisela AlegretContractació de professora de trompeta per a l'EMMB_Gisela Alegret Enllaç
Contractació temporal Queralt Buch com a educadora de l'escola bressolContractació temporal Queralt Buch com a educadora de l'escola bressol Enllaç
Nomenament de dos agents de la Policia Local en règim interí amb caràcter de màxima urgènciaNomenament de dos agents de la Policia Local en règim interí amb caràcter de màxima urgència Enllaç
Contractació laboral professor trompeta EMMB i CMP_David UrrutiaContractació laboral professor trompeta EMMB i CMP_David Urrutia Enllaç
Contractació laboral temporal auxiliar de biblioteca_Diana HerrerContractació laboral temporal auxiliar de biblioteca_Diana Herrer Enllaç
Nomenament funcionari interí en pràctiques tècnic auxiliar promoció econòmica_Òscar MacarroNomenament funcionari interí en pràctiques tècnic auxiliar promoció econòmica_Òscar Macarro Enllaç
Nomenament del Sr. Jaume Hernandez com a funcionari en pràctiques_Sergent de la Policia LocalNomenament del Sr. Jaume Hernandez com a funcionari en pràctiques_Sergent de la Policia Local Enllaç
Contractació d'urgència de cuinera per a l'escola bressol Flor de Neu_Gemma Ruiz Contractació d'urgència de cuinera per a l'escola bressol Flor de Neu_Gemma Ruiz Enllaç
Nomenament funcionària interina Sra. Stela Cunill com a auxiliar administrativa de la policia localNomenament funcionària interina Sra. Stela Cunill com a auxiliar administrativa de la policia local Enllaç
Contractació en règim laboral temporal del Sr. Sergi Caldera Marín (brigada municipal)Contractació en règim laboral temporal del Sr. Sergi Caldera Marín (brigada municipal) Enllaç
Continuïtat del nomenament d'agents interins Sr. Aram Navarro, Sr. Jordi Mulet i Sr. Èric CortésContinuïtat del nomenament d'agents interins Sr. Aram Navarro, Sr. Jordi Mulet i Sr. Èric Cortés Enllaç
Nomenament Sra. Mireia Serra Ferré com a funcionària en pràctiques Tec Sup Intervenció i s.econòmicsNomenament Sra. Mireia Serra Ferré com a funcionària en pràctiques Tec Sup Intervenció i s.econòmics Enllaç
Nomenament funcionari interí tècnic superior de recursos humans, Sr. Jordi Pons ParcerisaNomenament funcionari interí tècnic superior de recursos humans, Sr. Jordi Pons Parcerisa Enllaç
Continuïtat de contractació beneficiari Pla d'ocupació O. MacarroContinuïtat de contractació beneficiari Pla d'ocupació O. Macarro Enllaç
Contractació operari instal.lacions esportives per màxima urgència, Sr. Ramon M SanjuanContractació operari instal.lacions esportives per màxima urgència, Sr. Ramon M Sanjuan Enllaç
Contractació Tècnica Superior en Música, especialitat violaContractació Tècnica Superior en Música, especialitat viola Enllaç
Nomenament funcionària en pràctiques TAG secretaria i serveis jurídics_Sra. Elena Fíguls RiuNomenament funcionària en pràctiques TAG secretaria i serveis jurídics_Sra. Elena Fíguls Riu Enllaç
Contractació tècnic auxiliar de Noves TecnologiesContractació tècnic auxiliar de Noves Tecnologies Enllaç
Contractació Professor EMMB i CMP en substitució del titular_Sr. Joan MasContractació Professor EMMB i CMP en substitució del titular_Sr. Joan Mas Enllaç
Continuïtat de contractació beneficiari Pla d'ocupació M. CanedoContinuïtat de contractació beneficiari Pla d'ocupació M. Canedo Enllaç
Nomenament funcionaris interins com agents policia local, sr. Pol Manzano i sr. Moisès RabassedaNomenament funcionaris interins com agents policia local, sr. Pol Manzano i sr. Moisès Rabasseda Enllaç
Edicte nomenament interina en pràctiques aux. adm OACEdicte nomenament interina en pràctiques aux. adm OAC Enllaç
Contractació Sr. Ramon Sanjuan com a operari instal·lacions esportives en substitució del titularContractació Sr. Ramon Sanjuan com a operari instal·lacions esportives en substitució del titular Enllaç
Nomenament com a personal funcionari interí pràctiques Anna DespuigNomenament com a personal funcionari interí pràctiques Anna Despuig Enllaç
Nomenament funcionària interina auxiliar administrativa Sra. Eva Garcia MartínezNomenament funcionària interina auxiliar administrativa Sra. Eva Garcia Martínez Enllaç
Contractació substitut tècnic auxiliar d'esportsContractació substitut tècnic auxiliar d'esports Enllaç
Nomenament funcionària interina_superació període en pràctiques Sra. Cristina Ballonga SerraNomenament funcionària interina_superació període en pràctiques Sra. Cristina Ballonga Serra Enllaç
Edicte nomenament tècnic en Recursos humans de superació de període de provaEdicte nomenament tècnic en Recursos humans de superació de període de prova Enllaç
Contractació personal laboral temporal oficial 1a brigada, Sr. Jordi Riu SimonContractació personal laboral temporal oficial 1a brigada, Sr. Jordi Riu Simon Enllaç
Contractació temporal d'una cuinera per l'Escola Bressol Flor de NeuContractació temporal d'una cuinera per l'Escola Bressol Flor de Neu Enllaç
Contractació laboral temporal Sr. Victoriano Rubio Corbacho, oficial 2a brigadaContractació personal laboral temporal oficial 1a brigada, Sr. Jordi Riu Simon Enllaç
Contractació treballadora Social, en substitució de titularContractació treballadora Social, en substitució de titular Enllaç
Nomenament Sra. Laura Baltar Carrasco com a Tècnic Mig Gestió Intervenció_Superació període pràcticaNomenament Sra. Laura Baltar Carrasco com a Tècnic Mig Gestió Intervenció_Superació període pràctica Enllaç
Continuïtat de contractació beneficiàra Pla d'ocupació O. Macarro i M. LinuesaContinuïtat de contractació beneficiàra Pla d'ocupació O. Macarro i M. Linuesa Enllaç
Contractació laboral d'una Educadora per la Llar d'Infants Flor de Neu, en substitució de la titularContractació laboral d'una Educadora per la Llar d'Infants Flor de Neu, en substitució de la titular Enllaç
Continuïtat de contractació beneficiàra Pla d'ocupació M.A MelchorContinuïtat de contractació beneficiàra Pla d'ocupació M.A Melchor Enllaç
Contractació laboral temporal, en el marc del Programa Treball i FormacióContractació laboral temporal, en el marc del Programa Treball i Formació Enllaç
Nomenament funcionari interí fins provisió reglamentaria de lloc treball. Aux. Administratiu RRHHNomenament funcionari interí fins provisió reglamentaria de lloc treball. Aux. Administratiu RRHH Enllaç
Contractació laboral temporal, en el marc del Programa Treball i Formació. Correcció error data fi contracte Ivaylo Tihomirov Stankov Contractació laboral temporal, en el marc del Programa Treball i Formació. Correcció error data fi contracte Ivaylo Tihomirov Stankov Enllaç
Contractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Decret 2018/77Contractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Decret 2018/77 Enllaç
Nomenament funcionari interí Tècnic Aux Noves Tecnologies, Sr. Abel PareraNomenament funcionari interí Tècnic Aux Noves Tecnologies, Sr. Abel Parera Enllaç
Contractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Decret 2018/80Contractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Decret 2018/80 Enllaç
Nomenament funcionària interina aux administrativa. Superació període pràctiques Rosa M AlonsoNomenament funcionària interina aux administrativa. Superació període pràctiques Rosa M Alonso Enllaç
Nomenament personal funcionari interí. Tècnica de participació ciutadanaNomenament personal funcionari interí. Tècnica de participació ciutadana Enllaç
Nomenament funcionària interina superació període de pràctiques, Sra. Laia Alàs RotaNomenament funcionària interina superació període de pràctiques, Sra. Laia Alàs Rota Enllaç
Contractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Oficial ConstruccióContractació beneficiaris/àries Programa Foment ocupació Local 2017-18. Oficial Construcció Enllaç
Nomenament funcionàries en pràctiques per ocupar plaça agent policia local Ajuntament de Berga, Sra. Anna Garcia i Sra. Mireia AriasNomenament funcionàries en pràctiques per ocupar plaça agent policia local Ajuntament de Berga, Sra. Anna Garcia i Sra. Mireia Arias Enllaç
Contractació beneficiaris/àriesdel Programa de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018Contractació beneficiaris/àriesdel Programa de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018 Enllaç
Contractació operari instal. esp. en subst. del titular (correcció error)Contractació operari instal. esp. en subst. del titular (correcció error) Enllaç
Nomenament i cessament de Personal eventual. CessamentNomenament i cessament de Personal eventual. Cessament Enllaç
Nomenament funcionària en pràctiques agent PL Sra. Queralt MontañàNomenament funcionària en pràctiques agent PL Sra. Queralt Montañà Enllaç
Nomenament i cessament personal eventual. NomenamentNomenament i cessament personal eventual. Nomenament Enllaç
Nomenament funcionari interí agent policia local, Sr. Aram NavarroNomenament funcionari interí agent policia local, Sr. Aram Navarro Enllaç
Nomenament funcionaris interins agents Policia Local, Sr. Jordi Mulet i Sr. Eric CortésNomenament funcionaris interins agents Policia Local, Sr. Jordi Mulet i Sr. Eric Cortés Enllaç
Contractació laboral en pràctiques_Programa garantia juvenil_Octubre 2019Contractació laboral en pràctiques_Programa garantia juvenil_Octubre 2019 Enllaç
Contractació operari instal·lacions esportives en substitució del titularContractació operari instal·lacions esportives en substitució del titular Enllaç
Nomenament funcionari interí superació període pràctiques Sr. Jordi Ortega TousNomenament funcionari interí superació període pràctiques Sr. Jordi Ortega Tous Enllaç
Contractació laboral d'un professor per l'EMMB i CMP per màxima urgència en substitució del titularContractació laboral d'un professor per l'EMMB i CMP per màxima urgència en substitució del titular Enllaç
Contractació Operari instal·lacions esportivesContractació Operari instal·lacions esportives Enllaç
Contractació pla d'ocupació àrea de joventut i àrea de comerçContractació pla d'ocupació àrea de joventut i àrea de comerç Enllaç
Contractació pla d'ocupació conserge mercat municipalContractació pla d'ocupació conserge mercat municipal Enllaç
Contractació professor Escola de músicaContractació professor Escola de música Enllaç
Nomenament funcionària en practques auxiliar administrativa L MartínezContractació professor Escola de música Enllaç
Contractació de dues professores de cant per l'EMMBContractació de dues professores de cant per l'EMMB Enllaç
Nomenament funcionari interí en pràctiques Tècnic Superior d'Intervenció i Serveis econòmicsNomenament funcionari interí en pràctiques Tècnic Superior d'Intervenció i Serveis econòmics Enllaç
Nomenament Agent Policia LocalNomenament Agent Policia Local Enllaç
Contractació tècnic auxiliar d'esportsContractació tècnic auxiliar d'esports Enllaç
Nomenament funcionari interí J.AlsinaNomenament funcionari interí J.Alsina Enllaç
Contractació per substitució d'Educadora de l'Escola BressolContractació per substitució d'Educadora de l'Escola Bressol Enllaç
Nomenament Cap de Policia LocalNomenament Cap de Policia Local Enllaç
Nomenament personal Eventual 2019Nomenament personal Eventual 2019 Enllaç
Superació Periode de prova d'agent de Policia LocalSuperació Periode de prova d'agent de Policia Local Enllaç
Nomenament interina Recepcionista/telefonistaNomenament interina Recepcionista/telefonista Enllaç
Contractació professora de flauta travessera de l'EMMBContractació professora de flauta travessera de l'EMMB Enllaç
Nomenament temporal Administrativa Serveis SocialsNomenament temporal Administrativa Serveis Socials Enllaç
Contractació Tècnica auxiliar d'esportsContractació Tècnica auxiliar d'esports Enllaç
Nomenament auxiliar administrativa de Cultura i EducacióNomenament auxiliar administrativa de Cultura i Educació Enllaç
Nomenament auxiliar administrativa per execució de programa temporalNomenament auxiliar administrativa per execució de programa temporal Enllaç
Nomenament Auxiliar administratiu de SecretariaNomenament Auxiliar administratiu de Secretaria Enllaç
Nomenament Auxiliar administratiu d'OACNomenament Auxiliar administratiu d'OAC Enllaç
Nomenament Recepcionista/TelefonistaNomenament Recepcionista/Telefonista Enllaç
Nomenament funcionària interina per ocupar temporalment una plaça d'Agent de la Policia LocalNomenament funcionària interina per ocupar temporalment una plaça d'Agent de la Policia Local Enllaç
Nomenament Tècnica mig de Gestió d'IntervencióNomenament Tècnica mig de Gestió d'Intervenció Enllaç
Contractació Tècnic Superior en Música, especialitat flabiol i tamborí i saxofonContractació Tècnic Superior en Música, especialitat flabiol i tamborí i saxofon Enllaç
Contractació Educadora Social pel centre obert, en substitució de la titularContractació Educadora Social pel centre obert, en substitució de la titular Enllaç
Edicte del Nomenament de personal eventualEdicte del Nomenament de personal eventual Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-03-2023 14:06