Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Berga

La mobilitat forma part del dia a dia de les persones i en especial les que viuen en espais urbans. Els hàbits de mobilitat però evolucionen en paral.lel al creixement de les ciutats i a les necessitats de desplaçament.

Cal buscar respostes a la mobilitat de les persones i mercaderies  que garanteixin el dret a la mobilitat, vetllin  per la salut i la seguretat de les persones, contribueixin a la promoció de l’activitat econòmica i comercial, combatin la crisi climàtica i millorin la qualitat de l’aire.

La promoció de la mobilitat sostenible inclou totes aquelles actuacions de les administracions per a facilitar l'accés dels ciutadans al treball, a l'estudi, als serveis i a l'oci mitjançant mètodes de transport sostenibles ( a peu, amb bicicleta i en transport públic).

 

En el marc de la promoció de la mobilitat sostenible es redacten Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

1.1 Què és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)?

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del PMUS contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis.

L’elaboració del PMUS esdevé obligada per llei per a tots aquells municipis que són capital de comarca, per aquells que sobrepassen els 50.000 habitants i per als municipis que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

1.2 Principis directors del PMUS

Els PMUS són instruments de planificació regulats per la Llei de mobilitat 9/2003. 

Tenen l'objectiu de definir una estratègia i un programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat en l'àmbit local. Normalment el seu àmbit territorial és el propi municipi, tot i que la llei també permet el desenvolupament de PMUS per agrupacions de municipis que funcionen com un únic sistema urbà. 

En els PMUS s'hi analitzen tots els modes de transport, és a dir: la mobilitat a peu, en bicicleta i VMP (vehicles de mobilitat personal), en vehicle privat, en transport públic i la mobilitat de mercaderies. 

Les actuacions que es proposen en els PMUS van encaminades a la consecució dels propis objectius definits en la Llei de mobilitat i en les Directrius Nacionals de Mobilitat:

 1. Configuren un sistema de transport més vinculat a la relació cost-eficiència per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.
 2. Augmenten la integració social i comporten una accessibilitat més universal.
 3. Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans en aspectes com la qualitat de l'aire, la reducció de la contaminació acústica o la qualitat de l'espai públic.
 4. Milloren les condicions de salut dels ciutadans.
 5. Aporten més seguretat en els desplaçaments.
 6. Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles, que es basen en un ús més racional del vehicle privat i una estimulació de l'ús dels modes més sostenibles. 

1.3 Objectius del PMUS

Els objectius que persegueix un PMUS són els següents:

 1. Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania.
 2. Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de la ciutat.
 3. Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i formular un programa d’actuació a 6 anys.
 4. Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de Medi Ambient i el que estableix la legislació comunitària.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Vigent

Berga disposa d’un Pla de Mobilitat Sostenible des de l’any 2014.  

Nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El nou PMUS de Berga impulsat des de la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Berga i redactat per la consultoria Doymo, segueix una metodologia de treball estructurada en quatre grans fases:

 • FASE I: Prediagnosi. En aquesta fase s'identifiquen els principals objectius del PMUS, així com els elements facilitadors del propi PMUS (equip tècnic, pressupost per implantació del PMUS, etc.)
 • FASE II: Diagnosi. En aquesta fase es detecten les principals mancances i fortaleses del sistema de mobilitat. Això es fa quantificant, en la mesura del possible, aquestes mancances i fortaleses a partir del treball de camp de presa de dades. 
 • FASE III: Propostes. A partir de les dues fases anteriors, es fa un pla d'actuació que es composa de diversos paquets d'actuacions orientats a donar resposta, tant a les mancances detectades, com als propis objectius identificats en la primera fase. 
 • FASE IV: Aprovació. En aquesta fase es duen a terme tots els tràmits necessaris per tal de poder aprovar un PMUS i que són, a grans trets, els següents:
  • Informe favorable de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
  • Informe favorable de l'avaluació ambiental
  • Aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament
  • Exposició pública
  • Aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament 

A part de les fases anteriors, la metodologia també determina que cal analitzar la mobilitat des de 3 vessants:

 • Xarxes de mobilitat: Té en compte la definició i jerarquització de les diferents xarxes de mobilitat (xarxa bàsica de vianants, bicicletes, trànsit, transport públic i mercaderies).
 • Fluxos de canvi modal: Té en compte aquells fluxos de mobilitat on hi ha un ús majoritari del vehicle privat i on cal incidir per aconseguir una mobilitat més sostenible.
 • Estratègies municipals: Té en compte la integració en el PMUS de la visió estratègica del municipi, incorporant aquells aspectes que ajudin a assolir el model de ciutat. 

Documentació del PMUS de Berga Vigent

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-05-2024 14:48