Procés participatiu en el marc del PMUS

Procés participatiu en el marc del PMUS

L’Ajuntament de Berga, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant els treballs d’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), els quals actualment es troben en la seva fase de pre-diagnosi i treball de camp.

Aquest pla ha de permetre definir les estratègies i accions a desenvolupar a la nostra ciutat en els propers 6 anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador.

Quan parlem de mobilitat ens referim als desplaçaments a peu, en vehicle privat, transport públic col·lectiu o en bicicleta, als aparcaments, a la seguretat viària o a la qualitat ambiental de la ciutat. En tots aquests temes, la ciutadania té molt a dir i per això ens agradaria que participeu aportant la vostra opinió en el procés d’elaboració del PMUS!

2.1 Objectius

La posada en marxa del procés participatiu està marcada per l’assoliment de diversos objectius:

  • Comunicar, informar i difondre el procés de redacció del PMUS i els seus resultats parcials i finals, així com els espais i mecanismes oberts a la ciutadania per a participar-hi.
  • Incorporar la percepció ciutadana a
  • Donar a conèixer la proposta tècnica inicial de mesures per a la millora de la mobilitat, per tal de debatre-la, validar-la i complementar-la amb propostes alternatives, en base a l’exposició d’arguments objectius.
  • Analitzar tècn
  • Realitzar un retorn a la ciutadania del PMUS aprovat pel Ple Municipal. El retorn haurà de destacar les mesures que han e

2.2 Espais i mecanismes del procés

La implementació del procés participatiu persegueix establir un marc adequat perquè la població abordi un procés de reflexió i de construcció en el qual s’impliqui a tots els agents socials, com una sortida eficaç per adequar solucions de qualitat a la planificació de la mobilitat del municipi.

El desenvolupament del procés participatiu es planteja des d’una perspectiva metodològica plural, segons la qual es proposa combinar la utilització de diferents tècniques i espais de caràcter quantitatiu, qualitatiu i participatiu per tal de copsar la realitat objecte d’estudi. Entre els mateixos en destaquen:

2.2.1 Espai de gestió i seguiment del procés

Comissió Tècnica de Seguiment. Aquest serà un espai de coordinació de tots els agents tècnics i polítics implicats en el procés, que durà a terme el seguiment del procés d’elaboració del PMUS.

2.2.2 Espais informatius

La publicitat i difusió del procés de redacció del PMUS i els seus continguts estarà present durant totes les fases de la seva tramitació a fi de donar a conèixer el procés, els elements de debat i mobilitzar a la participació de la ciutadania. La comunicació del procés es realitzarà principalment a través d’aquest espai.

A més, es preveu utilitzar altres canals de comunicació a l’abast de l’Ajuntament, com són les notes de premsa i les xarxes socials.

2.2.3 Espais de deliberació

La vessant deliberativa del procés de participació es preveu estructurar en sessions participatives presencials:

En la fase de Diagnosi, es preveu dur a terme la següent acció participativa:

MOU-TE!

Realització d’una jornada participativa, la tarda del 29 de març de 2023, entre 17:30h i 19:30h, amb dos moments principals:

a)  Presentació de l’activitat, finalitat i objectius.

b) Realització d’itineraris en grup per diferents zones del municipi. Es preveu que les persones participants a la jornada, distribuïts en grups i acompanyats per personal de l’equip extern que gestiona el procés participatiu, realitzaran diferents itineraris de caràcter diagnòstic per identificar punts conflictius i elements a millorar respecte la mobilitat del municipi.

Es preveu organitzar fins a tres itineraris a peu i un itinerari en bicicleta. En cada un d’ells es comptarà amb el suport d’un/a especialista de l’equip extern de participació que prendrà nota de les aportacions realitzades per les persones participants. També es preveu realitzar fotografies de l’experiència de cada un dels grups, per il·lustrar gràficament les aportacions.

Per a prendre part en l’experiència es requerirà inscripció prèvia de les persones participants.

Fase de propostes:  Sessions participatives de presentació i debat de la proposta tècnica d’avanç del PMUS

Un cop l’equip redactor i l’Ajuntament hagin consensuat un document d’avanç del PMUS es preveu desenvolupar fins a dues sessions de treball obertes a la ciutadania i a tots els agents mobilitzats prèviament que estarà estructurada en dos moments:

a) Presentació per part de l’equip redactor de la proposta tècnica d’avanç del PMUS, que esdevindrà el contingut base per al debat posterior.

b) Treball en grups dinamitzats per personal de l’equip tècnic extern de participació, per tal de debatre la proposta tècnica presentada prèviament. Es preveu comptar amb el suport tècnic de l’equip redactor del PMUS en aspectes relacionats amb la mobilitat. Es preveu organitzar fins a quatre grups de treball formats per aproximadament 10-12 participants

Cada un dels grups disposarà de plànols en els quals estaran representades gràficament les propostes definides a l’avanç del PMUS, sobre els quals es treballarà i debatrà. 

Un cop finalitzat el treball en grups, es realitzarà un plenari final en el qual una persona representant de cada grup explicarà les idees fonamentals debatudes, presentant els diferents plànols sobre els quals s’haurà treballat.

Cronograma

El procés participatiu es desenvoluparà en paral·lel als treballs tècnics de redacció del PMUS, tenint especial incidència en les fases de prediagnosi, diagnosi i de propostes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-03-2023 12:07