Berga licita les obres de millora de la seguretat contra incendis del Teatre Municipal

Última revisió 05-02-2024 14:38
05/02/2024

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu per portar a terme les obres per millorar la seguretat contra incendis del Teatre Municipal.

Es tracta de les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del teatre on s’ubiquen les instal·lacions de climatització de l’equipament. El projecte té un pressupost de 405.338,20 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 4 mesos, a partir del mes de maig.

Millorar la seguretat del Teatre Municipal

Les obres en procés de licitació preveuen l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés al sota coberta, des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre, i s’instal·laran comportes tallafocs a les conduccions dels difusors de la climatització per aire del teatre. L’obra licitada també preveu la formació d’un sostre acústic sobre la platea, la substitució de la il·luminació de la sala i la reparació i substitució de les cornises i motllures actuals que en alguns casos presenten deficiències de conservació.

Execució de les obres aprofitant l’estiu

El termini previst d’execució de les obres és de 4 mesos, durant els quals el teatre quedarà tancat al públic, ja que les obres implicaran la retirada de butaques i la instal·lació de bastides a la sala. Tot i això, la sala polivalent (Sala Casino) i el vestíbul del teatre no es veuran afectats per les obres o la seva afectació serà puntual. Per afectar el mínim possible la programació del teatre, les obres es duran a terme a partir del mes de maig, aprofitant que a l’estiu l’activitat al teatre disminueix en comparació amb altres moments de l’any. En cas que sigui necessari, se cercarien altres espais per oferir espectacles d’arts escèniques i música.

Un projecte modificat

Fa poc més d’un any, a finals de novembre de 2022, una primera licitació de les obres per a la millora de la seguretat del Teatre Municipal va quedar deserta, per manca d’ofertes d’empreses. L’anàlisi de les causes d’aquesta circumstància va concloure que calia incrementar diversos imports del pressupost, en un context de forta inflació, i modificar les previsions d’algunes partides. La modificació del projecte, mantenint les condicions essencials del document original, ha introduït algunes millores consistents en la formació d’un fals sostre trepitjable, que facilitarà la mobilitat a l’espai de sota coberta, la formació d’un fals sostre acústic o la instal·lació de llumeneres LED manipulables des de l’espai de la platea del teatre.

Finançament de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Berga preveu finançar poc més de la meitat de l’actuació a través del Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, concretament 214.000 €, que contempla aquesta actuació durant l’any 2024. La resta de la inversió, uns 191.000 €, correspondran a recursos propis del consistori.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, també es tindrà en compte la millora tècnica consistent en la ignifugació de la totalitat de l’estructura de la coberta i la millora ambiental que implica la substitució dels elements d’il·luminació del sostre intermedi i balcons de la platea per un sistema LED, per tal d’aconseguir una major eficiència energètica de l’equipament.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 20 dies a partir del divendres 2 de febrer, i fins a les 23:59 h del dimecres, 21 de febrer de 2024. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Platea del Teatre Municipal de Berga
Platea del Teatre Municipal de Berga
Autor: Ajuntament de Berga