Berga licita el servei de control de plagues i prevenció de legionel·losi en espais públics i equipaments municipals

Última revisió 18-03-2024 14:26
18/03/2024

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu de serveis per fer el control integral de plagues, així com la prevenció i control de la legionel·losi en espais públics i equipaments municipals.

El contracte del servei compta amb un sol lot, té un pressupost de 44.660,30 € (IVA inclòs) i tindrà una durada d’un any.

Característiques de la licitació   

L’objecte del contracte és efectuar el control integral de plagues en vies, espais públics i dependències municipals, així com els serveis de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions de titularitat municipal susceptibles de ser focus de contaminació o propagació de la malaltia.

La prestació del servei de control periòdic de plagues, d’acord amb els principis del control integral de plagues, inclou actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció d’insectes (principalment paneroles, mosquits, vespes, etc.) i/o animals (rosegadors, coloms, etc.). L’objectiu és mantenir els espais públics en bones condicions de salubritat i emprendre actuacions de control de les poblacions d’aquestes espècies per garantir que no representin cap risc per a la salut.

Pel que fa a la legionel·losi, s’estableix que les persones titulars d’instal·lacions de risc són responsables del compliment de les disposicions per a la seva prevenció i control mitjançant actuacions periòdiques de manteniment, neteja i desinfecció i la verificació de l’eficiència d’aquests treballs amb controls analítics periòdics de la qualitat de l’aigua amb la finalitat que no hi hagi risc per a la salut pública.

Necessitats del servei

El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit, cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i rosegadors de la ciutat. També cal disposar dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries als edificis o espais públics de la ciutat a través d’accions periòdiques de control de plagues i de legionel·losi, així com desenvolupar programes d’autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) de les instal·lacions de titularitat pública per poder dur a terme les tasques de prevenció.

Atesa la importància d’aquesta problemàtica, i tal com assenyala la Llei de bases de règim local, els ajuntaments han d’actuar dins les seves competències municipals, vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el medi ambient. L’Ajuntament de Berga vol disposar d’un programa de control integral de plagues anual, amb actuacions continuades al terme municipal i en edificis de titularitat pública amb l’objectiu de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dimarts, 2 d’abril de 2024. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

   

    

Control de plagues
Control de plagues