Berga licita la substitució de l'enllumenat del camp de futbol municipal per un import de 45.000 €

Última revisió 12-12-2023 16:03
12/12/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte de subministrament i muntatge de focus LED al camp municipal de futbol per millorar la il·luminació i especialment l’eficiència energètica de l’equipament.

El contracte té un pressupost base de licitació de 44.995,13 € (IVA inclòs) i un termini màxim d’execució de 2 mesos.

Millora de l’enllumenat amb major eficiència energètica

L’actual sistema d’il·luminació consisteix en 4 torres de 18 metres d’altura amb 5 projectors a cadascuna d’elles, que significa una potència nominal instal·lada de 32.000 W i que afegint-hi el consum dels equips supera els 35.000 W. La substitució de l’enllumenat per focus LED permetrà una notable reducció del consum d’energia, d’entre un 50% i un 75%, amb el corresponent estalvi econòmic i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest estalvi s’afegirà al que va significar la substitució de tot l’enllumenat públic dels carrers de la ciutat durant l’any 2017 i el canvi d’enllumenat del pavelló d’esports a finals de 2021.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. Més enllà de l’import més favorable, el criteri amb una major puntuació consisteix en la instal·lació d’un sistema de regulació DALI (Digital Adressable Lighting Interface), que permet un control digital de cada lluminària, optimitzant el flux lluminós dels projectors i millorant l’eficiència, ja que adapta el funcionament a les necessitats d’ús, segons l’activitat que es dugui a terme. També es valorarà l’ampliació del termini de garantia fins a un màxim de 5 anys.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 10 dies hàbils a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dimecres 27 de desembre de 2023. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Camp Municipal d'Esports
Camp Municipal d'Esports
Autor: Àrea d'esports