L'Ajuntament de Berga aprova el nou cartipàs municipal

Última revisió 17-07-2023 21:04
17/07/2023

Berga ha celebrat aquest dilluns 17 de juliol, una sessió extraordinària del ple municipal.

Es tracta d’una sessió per tractar qüestions relacionades amb el funcionament ordinari del consistori després de la presa de possessió dels regidors i regidores, que es va portar a terme el 17 de juny i que va iniciar al mandat legislatiu 2023-2027. L’alcalde Ivan Sànchez ha iniciat la sessió disculpant l’absència del regidor Aleix Serra.

Actes sessions anteriors

En aquesta sessió s’ha fet la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de la sessió extraordinària per constituir el consistori i escollir l’alcalde/essa de la ciutat entre les persones electes que van prendre possessió del càrrec de regidors i regidores (17 de juny) i la sessió extraordinària i urgent celebrada el 27 de juny, en què es va efectuar el sorteig per determinar la composició de les meses electorals de les eleccions generals del 23 de juliol de 2023.

Junta de Govern Local, tinences d’alcaldia i distribució d’àrees

La sessió ha continuat amb la donació de compte dels decrets d’alcaldia en què s’estableix la creació de la Junta de Govern Local, el nomenament dels seus membres i la delegació d’atribucions; el nomenament dels tinents d’alcaldia i l’estructuració de les àrees i delegació d’atribucions, així com el nomenament del regidor/a del districte de La Valldan.

Composició i membres de la Junta de Govern Local

President: Ivan Sànchez Rodriguez.

Vocals: Aleix Serra Uró, Rosa Rodríguez Malé, Andrea Corominas Roura, Moisès Masanas López i Isaac Santiago Vilardaga.

 

Tinences d’alcaldia i distribució de les àrees

Ivan Sànchez Rodriguez. Alcalde i regidor de les àrees de Governació; Serveis Centrals; Comunicació; Patrimoni i Museus; Patum. 

Aleix Serra Uró. Primer tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees d’Urbanisme; Queralt.  

Rosa Rodríguez Malé. Segona tinenta d’alcaldia i regidora delegada de les àrees d’Educació; Drets Culturals; Participació Popular; Feminisme i LGTBI.

Andrea Corominas Roura. Tercera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de les àrees de Salut i Drets Socials; Residència Municipal.

Moisès Masanas López. Quart tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees d’Hisenda; Polígon Industrial i Transició energètica.

Isaac Santiago Vilargada. Cinquè tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees de Joventut; Contractació; Recursos Humans; TIC.

Ermínia Altarriba Gorgas. Regidora delegada de les àrees de Producció i Programació Cultural; Promoció econòmica, Comerç i Ocupació; Turisme; Festes.

Roser Rifà Jané. Regidora delegada de les àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat; Esports.

 

Nomenament del regidor/a de La Valldan

S’ha fet la donació de compte del decret de nomenament del regidor/a del districte de La Valldan, que segons la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya el càrrec correspon a un membre de la llista més votada en l’àmbit territorial del que es tracta. La llista més votada en les eleccions municipals del 28 de maig, en l’àmbit de La Valldan, va ser Junts per Berga. Queralt Sales Soler ha estat nomenada com a regidora del districte de La Valldan.

Grups municipals del consistori

Posteriorment, s’ha fet la donació de compte de la proposta de creació dels grups municipals que formaran part de l’Ajuntament de Berga durant el mandat actual. Els responsables de les candidatures que van concórrer a les eleccions municipals (28 de maig) i que van obtenir representació al consistori, disposaven de cinc dies hàbils després de la constitució del Ple de la Corporació (17 de juny) per presentar una instància en què manifestessin la voluntat de constituir-se com a grup municipal, designant portaveu i suplent de portaveu. S’ha declarat la constitució dels grups municipals següents:

 • Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT).

Portaveu: Aleix Serra Uró. Suplent de portaveu: Andrea Corominas Roura.

 • Junts per Berga (JxB).

Portaveu: Ramon Caballé Planas. Suplent de portaveu: Ferran Aymerich Torner.

 • Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Portaveu: Abel García Marín. Suplent de portaveu: Marc Ortega Cáceres.

 • Berga Grup Independent (BeGI).

Portaveu: Judit Vinyes Barniol. Suplent de portaveu: Lluís Minoves Pujols.

 • Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

Portaveu: Moisès Masanas López. Suplent de portaveu: Ermínia Altarriba Gorgas.

La proposta de creació dels grups municipals ha estat aprovada per unanimitat.

La Junta de Portaveus

El següent punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de designació dels membres de la Junta de portaveus. És un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, que està format per l’alcalde/essa i els portaveus, titulars o suplents, de cadascun dels grups municipals. Les funcions d’aquest òrgan són el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència pel consistori i l’estudi, l’informe o la consulta dels temes que l’alcalde/essa decideixi sotmetre a la seva consideració.

La composició de la Junta de Portaveus és la següent:

 • President: Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde)
 • Vocals:

CUP-AM: Aleix Serra Uró (titular) i Andrea Corominas Roura (suplent).

JxB: Ramon Caballé Planas (titular) i Ferran Aymerich Torner (suplent)

PSC-CP: Abel García Marín (titular) i Marc Ortega Cáceres (suplent)

BeGI: Judit Vinyes Barniol (titular) i Lluís Minoves Pujols (suplent)

ERC-AM: Moisès Masanas López (titular) i Ermínia Altarriba Gorgas (suplent)

La proposta de designació dels membres de la Junta de Portaveus ha estat aprovada per unanimitat.

Comissions informatives permanents

Durant la sessió també s’ha presentat una proposta referent a la creació de les comissions informatives de caràcter permanent. Concretament, es proposa la creació d’una comissió de l’àrea d’economia i hisenda i una comissió de l’àrea de serveis generals i finalistes amb sessions mensuals. Cada comissió estarà formada per un president/a (l’alcalde/essa o el regidor/a en qui es delegui), els vocals (un representant de cada grup municipal, titular o suplent) i el secretari/ària de l’Ajuntament de Berga o el funcionari/ària en qui es delegui.

La proposta de creació de les comissions informatives ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5), ERC (2), el PSC (3) i el BeGI (2) i l’abstenció de JxB (4).

Règim de sessions del Ple, la Junta de Govern Local i les CI

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran el primer dijous hàbil de cada mes, a les 19:30 h. En cas que el primer dijous sigui inhàbil, vigília de dia inhàbil o alguna altra raó que ho justifiqui, el ple ordinari es convocarà un altre dia, el més proper possible al primer dijous de mes.

També es preveuen algunes excepcions. El mes d’agost no hi haurà sessió. La sessió del gener es farà durant la primera quinzena del mes, tenint en compte la celebració de les festes nadalenques i en cas que les sessions coincideixin amb les festes de Pasqua i La Patum, es realitzaran la setmana anterior o posterior a la celebració d’aquestes festes.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran una periodicitat setmanal i es duran a terme els dijous, a les 13 h.

Les sessions ordinàries de les comissions informatives permanents en què es determinen els temes que es tractaran al plenari municipal es faran els dijous de la setmana anterior a la celebració del ple, a les 18 h.

La proposta sobre el règim de sessions ordinàries del ple, la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives ha estat aprovada per unanimitat.

Règim de dedicació i retribucions de l’equip de govern

En aquesta sessió s’ha aprovat el règim de dedicació i les retribucions que percebran els membres de l’equip de govern durant el mandat. Els regidors i regidores de la CUP-AM i ERC rebran catorze pagues corresponents a les dotze mensualitats de l’any i les pagues extraordinàries d’estiu i Nadal.

 • Ivan Sànchez Rodriguez. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 3.071,43 €. Salari brut anual: 43.000 €.
 • Ermínia Altarriba Gorgas. Dedicació: 60 %. Salari brut mensual: 1.500 €. Salari brut anual: 21.000 €.
 • Isaac Santiago. Dedicació: 50 %. Salari brut mensual: 1.250 €. Salari brut anual: 17.500 €.
 • Aleix Serra Uró. Dedicació: 33,33 %. Salari brut mensual: 857,06 €. Salari brut anual: 11.998,80 €.
 • Rosa Rodríguez Malé. Dedicació: sense dedicació. Percebrà les retribucions que rebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats.
 • Andrea Corominas Roura. Dedicació: sense dedicació. Percebrà les retribucions que rebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats.
 • Moisès Masanas López. Dedicació: sense dedicació. Percebrà les retribucions que rebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats.
 • Roser Rifà. Dedicació: sense dedicació. Percebrà les retribucions que rebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial, per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats.

La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de la CUP (5) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Dotació econòmica dels grups municipals

En aquesta sessió s’ha presentat la proposta que estableix les assistències que percebran els regidors i regidores electes que no disposen de dedicació exclusiva ni parcial (membres de l’equip de govern sense dedicació i membres de l’oposició), per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats.

Els regidors i regidores rebran una assignació econòmica de 300 € per l’assistència a cadascuna de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació (l’assistència als plens de caràcter extraordinari o extraordinari i urgent queda exclosa d’aquesta indemnització).

A més, s’ha determinat una retribució econòmica de 150 € per l’assistència a la Junta de portaveus i 150 € per a l’assistència a les comissions informatives. Aquesta retribució s’atorgarà únicament als regidors i regidores de l’equip de govern sense dedicació i als regidors i regidores de l’oposició que formen part d’aquests dos organismes.  

També s’ha establert una assignació mensual de 250 € per a cadascun dels grups municipals que formen part del consistori, als quals, cal sumar-hi un component variable de 50 € en funció del nombre de regidores i regidors que integren cada grup polític.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5), ERC (2), el PSC (3) i el BeGI (2) i l’abstenció de JxB (4).

Règim i retribucions del personal eventual

En aquesta sessió també s’ha presentat una proposta per determinar les funcions i retribucions del personal eventual corresponents al lloc de treball següent:

 • Tècnic/a de comunicació. Salari brut mensual corresponent a l’any 2023: 2.197,21 €. Salari brut anual: 30.760,94 €.
 • Tècnic/a de comunicació. Salari brut mensual corresponent als anys posteriors a 2023: 2.395,62 €. Salari brut anual: 33.538,74 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5) i ERC (2), les abstencions de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Òrgans col·legiats complementaris

D’altra banda, s’ha portat a terme el nomenament dels membres de la Corporació que formaran part d’onze d’òrgans col·legiats complementaris, com per exemple: el Consell Assessor Urbanístic, el Consell Escolar Municipal, la Comissió d’Horts Urbans, l’Associació Ens Local de Muntanya dels Pirineus, el Consorci de Govern Territorial de Salut al Berguedà o la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, entre d’altres. 

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5), ERC (2), el PSC (3) i el BeGI (2) i l’abstenció de JxB (4).

Cessament dels membres de BRG Serveis MP, SLU

L’últim punt de la sessió ha estat una proposta per acordar el cessament dels membres de la societat municipal BRG Serveis MP, SLU i l’aprovació de la seva gestió com a administradors i administradores d’aquest organisme durant la legislatura 2019-2023. El cessament es produeix en haver finalitzat el mandat pel qual van ser nomenats els membres de la societat municipal. En concret, els membres cessats són: Ivan Sànchez Rodriguez, Aleix Serra Uró, Ariadna Herrada Gost, Ramon Camps Garcia, Abel García Marín, Sònia Llamas Comellas i Albert Vilardaga Mujal.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

 

 

 

Sessió extraordinària del ple municipal de cartipàs
Sessió extraordinària del ple municipal de cartipàs
Autor: Serveis TIC

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (17-07-23)