L'Ajuntament de Berga licita les obres d'enderroc d'un edifici privat en estat ruïnós al carrer Verdaguer

Última revisió 28-03-2023 08:39
24/03/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu per l'execució subsidiària de les obres d'enderroc de l'immoble del número 17 del carrer Verdaguer per un import de 79.565,29 € (IVA inclòs).

Aquest any 2023, el consistori ja ha dut a terme una actuació subsidiària d'estabilització d'un talús al carrer Santa Bàrbara per un import de prop de 15.000 € i està prevista una altra obra amb caràcter subsidiari al carrer del Roser.

Un edifici ruïnós

Es tracta d’un edifici de titularitat privada de planta baixa, dos pisos i golfes, amb façanes al carrer Verdaguer i la ronda Moreta. Vist l’incompliment de la propietat pel que fa a la seva conservació i l’estat de deteriorament de l’immoble es considera necessari dur a terme l’execució subsidiària de les obres d’enderroc. El termini previst d’execució de les obres és de 2 mesos, fet que comportarà afectacions a la circulació del carrer Verdaguer i també la ronda Moreta, on caldrà tallar un carril en alguns moments de l’execució dels treballs per motius de seguretat.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 10 dies hàbils a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dimarts, 11 d’abril. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Immoble en estat ruïnós que caldrà enderrocar. L'edifici compta amb façanes al carrer Verdaguer i la ronda Moreta
Immoble en estat ruïnós que caldrà enderrocar. L'edifici compta amb façanes al carrer Verdaguer i la ronda Moreta
Autor: Serveis Tècnics AjBerga