Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària de juliol de 2023

Última revisió 31-07-2023 21:25
31/07/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dilluns 31 de juliol una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb la ciutat.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import de les propostes és de 134.212,76 € i 307.907,22 €, respectivament.

La primera proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3), el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

La segona proposta dels expedients de REC ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (3) i els vots contraris del PSC (3).

Ordenança de preus públics

La sessió ha inclòs dues propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics vinculades a diferents serveis de l’àrea d’Educació i una proposta de l’àrea de Festes.

La primera proposta fa referència a la modificació dels imports d’alguns dels serveis que presta l’Escola Bressol Flor de Neu. Aquests preus es revisen anualment per adequar-los a altres preus de referència d’aquest servei, així com per ajustar-los el màxim possible a la despesa real del servei. La proposta presentada és la següent:

 • Jornada sencera: 175 €
 • Jornada sencera de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà/ana al centre: 157,50 €
 • Jornada sencera + dinar: 175 € + 6,21 €.
 • Mitja jornada (matí): 165 €
 • Mitja jornada (tarda): 165 €
 • Mitja jornada (matí) + dinar: 165 € + 6,21 €
 • Mitja jornada de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà/ana al centre: 148,50 €
 • Dinar: 6,21 €/dia
 • Un matí o una tarda extra: 6,41 €/dia
 • Material: 73,30 €/curs escolar
 • Acollida matí o acollida tarda per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 20,50 €/mensuals
 • Acollida matí i acollida tarda per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 30,75 €
 • Acollida matí o acollida tarda esporàdic per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 3,60 €/dia
 • Acollida matí i acollida tarda esporàdic per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 5,12 €/dia

En el cas de les famílies d’I2 (infants de dos anys), no se’ls aplicarà la quota en concepte de jornada durant el període de setembre a juny, però sí que hauran d’assumir la resta de serveis, en cas de fer-ne ús (acollida de matí i/o tarda, dinar, material i quota de juliol). Es tracta d’una mesura establerta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que contempla la gratuïtat de l’escolarització en els centres públics dels infants de 0 a 3 anys en els centres públics. 

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i els vots contraris del PSC (3).

La segona proposta fa referència a la modificació de les tarifes vinculades a l’oferta d’ensenyaments musicals que s’imparteixen a l’Escola Municipal de Música de Berga. La proposta inclou l’import de la matrícula, els programes formatius, els complements educatius de curta i llarga durada, els serveis externs i el lloguer d’instruments i espais, entre d’altres.

Els preus es revisen anualment per ajustar-los a la despesa real del servei. La proposta contempla un increment del 2,5 % d’acord amb l’increment de sou del personal, s’eliminen conceptes que no s’utilitzen i s’integren conceptes repetits amb imports iguals. També s’ha tingut en compte els preus de mercat de l’oferta privada que es presta d’aquest servei, així com la diferència entre les despeses i ingressos per part de les famílies per tal que esdevingui menys distant cada curs.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i els vots contraris del PSC (3).

La tercera proposta fa referència a l’edició d’un conte infantil promogut per l’àrea de Festes amb la col·laboració dels capitans i capitanes de la Gala de Queralt d’enguany. Es tracta d’una peça literària sobre Queralt que es publicarà amb motiu del centenari de la cova de la troballa de la Mare de Déu de Queralt. El conte es titula ‘El secret de la cova de Queralt’, ha estat escrit per Xavier Gonzàlez-Costa i il·lustrat pel dissenyador Rubén Torres. La proposta contempla establir un preu públic de 12 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2) i les abstencions de JxB (3) i el PSC (3).

Modificació de crèdit

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta de modificació de crèdit per efectuar una transferència de crèdit entre partides del pressupost per un import de 100.000 €. L’operació està motivada per la voluntat d’executar les obres d’adequació dels accessos a les noves instal·lacions del servei d’urgències de l’Hospital de Berga. En el moment d’elaboració i aprovació dels pressupostos d’enguany es va contemplar una despesa de 150.000 € que es preveia finançar amb fons propis i també mitjançant una aportació del Consell Comarcal del Berguedà (75.000 €) procedent de la Diputació de Barcelona. El projecte redactat té un pressupost que ascendeix a 250.000 €. Per aquest motiu, es considera necessari fer una transferència de crèdit entre partides del pressupost.  

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el PSC (3) i el vot negatiu del BeGI (2).

Dies festius locals

L’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta per determinar els dos dies festius locals per a l’any 2024. Es tracta d’una decisió que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya delega als municipis perquè puguin triar les dues festes locals incloses en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels Treballadors. En aquest cas, es proposa que els dos dies festius locals de 2014 siguin el 20 de maig (dilluns de Pentacosta) i el 30 de maig (dijous de Corpus). La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Conveni per a la millora i manteniment de camins

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga amb l’objectiu de regular les intervencions que es faran en el marc del ‘Projecte de millora i manteniment de camins i projectes de senyalització a la comarca del Berguedà 2023’. En concret, l’Ajuntament de Berga té la voluntat d’executar una actuació de manteniment i millora per arranjar diversos trams del camí ral de Berga a Manresa, en el tram comprès entre el pont de la Fàbrega i el límit del terme municipal. Es tracta d’una actuació que té un pressupost de 48.148,68 €. La proposta contempla aprovar la delegació de la competència a l’ens comarcal perquè efectuï la licitació de l’obra esmentada. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Estructura de costos del servei de neteja viària

L’àrea de Serveis Tècnics està treballant en l’elaboració del nou contracte de neteja viària de la ciutat, ja que el contracte actual està vençut. Tal com preveu la llei de contractes del sector públic, els contractes amb un preu igual o superior a cinc milions d’euros requereixen un informe preceptiu del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya. L’elaboració d’aquest informe requereix sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura de costos i elaborar una proposta d’estructura de costos.

El consistori berguedà ha redactat aquesta proposta a partir de la informació rebuda per part de 6 operadors. Ara caldrà sotmetre la proposta a informació pública durant 20 dies i un cop finalitzat el termini caldrà remetre la proposta d’estructura de costos al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar l’informe de valoració corresponent.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el PSC (3) i l’abstenció del BeGI (2).

Donació de compte

La sessió extraordinària ha finalitzat amb les donacions de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2022 i el nomenament del personal eventual.   

 

 

Sessió extraordinària del ple municipal
Sessió extraordinària del ple municipal
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (31-07-23)