Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària d'octubre de 2023

Última revisió 26-10-2023 20:51
26/10/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 26 d’octubre, una sessió extraordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions econòmiques relacionades amb la ciutat.

L’alcalde Ivan Sànchez ha disculpat l’absència de la regidora Queralt Sales (JxB), que no ha pogut assistir a la sessió.

Acta sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada al consistori. Es tracta de la sessió ordinària del passat 5 d’octubre.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import de la proposta és de 592.833,59 €.

La proposta de REC ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (3) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Modificació d’ordenances fiscals

El següent punt tractat durant la sessió plenària ha estat la proposta de modificació d’una dotzena d’ordenances fiscals que s’aplicaran durant l’exercici de 2024. La proposta presentada per l’àrea d’Hisenda comporta modificar les ordenances fiscals per actualitzar i incloure les darreres normatives aprovades, així com incloure millores tècniques detectades en la redacció dels articles d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona. En concret, les ordenances modificades són les següents:

 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 • Impost sobre béns immobles (IBI).
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
 • Taxa reguladora per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntuals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
 • Taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.
 • Taxa per a la prestació del servei d’escola bressol.
 • Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.
 • Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament ala via pública.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Impost sobre Béns i Immobles (IBI)

La proposta contempla la modificació de diversos articles relacionats a l’IBI:

 • Modificació de l’import del valor cadastral referent a la bonificació de famílies nombroses. Es proposa bonificar el 30 % de la quota íntegra de l’impost, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 60.000 € (abans 46.743 €) i sigui l’habitatge habitual de la família.  
 • Pel que fa als beneficis potestatius, es proposa incloure en totes les bonificacions el text “i serà sempre per la mateixa quantia”.
 • Modificació del percentatge de bonificació dels immobles que hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica als elements comuns. Es proposta una bonificació màxima del 10 % (abans, el 50 %) de la quota íntegra de l’impost.
 • Documentació requerida per a la bonificació per a instal·lacions solars tèrmiques i elèctriques. Es demanarà incloure una còpia de la llicència d’obres d’instal·lació solar o comunicat previ d’obres presentat a l’ajuntament, així com l’acreditació del cost mitjançant la factura corresponent.
 • Supressió del 95 % de la bonificació de la quota íntegra en els immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. En aquests casos, es proposa establir un topall màxim de bonificació de 50.000 €.
 • Modificació del gravamen general de béns urbans, passant del 0,72 % actual, al 0,75 %. Això suposa un increment del 4,17 %. L’última vegada que el consistori va incrementar aquest impost va ser l’any 2021, quan el gravamen va passar del 0,65 % al 0,72 %. En aquella ocasió, l’augment va ser del 10,8 %.  

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

La modificació consisteix en esmenar les tarifes B2 i C3 corresponents als autobusos de 21 a 50 places i els camions de 3.000 a 9.999 kg, respectivament. En el text actual de l’ordenança la tarifa establerta és de 237,27 €, en ambdós casos. Ara cal modificar l’import que serà de 237,28 € per a l’exercici de 2024.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

En aquest cas es proposa modificar el text de l’article 2 del punt 4. En concret, el text “L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes” se substituirà pel text següent: “L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble en favor d’un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns construïda sobre un immoble de naturalesa indivisible”.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Ordenança reguladora de guals

La proposta contempla incrementar un 5 % les tarifes pels guals de fins a 3 metres d’amplada:

 • En carrers de 1a categoria: 95 €. Tarifa actual: 90 €
 • En carrers de 2a categoria: 68 €. Tarifa actual: 64 €
 • En carrers de 3a categoria: 38 €. Tarifa actual: 36 €
 • En carrers de 4a categoria: 28 €. Tarifa actual: 26 €

Per cada metre lineal o fracció de més, cal abonar 1/3 de la quota corresponent.

Pel que fa a les entrades de vehicles sense placa de gual de fins a 3 metres d’amplada, s’estableixen les tarifes següents:

 • En carrers de 1a categoria: 32 €. Tarifa actual: 30 €
 • En carrers de 2a categoria: 24 €. Tarifa actual: 22 €
 • En carrers de 3a categoria: 13 €. Tarifa actual: 12 €
 • En carrers de 4a categoria: 10 €. Tarifa actual: 9 €

Per cada metre lineal o fracció de més, cal abonar 1/3 de la quota corresponent.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (3) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Berga per tramitar el canvi de nom, retribucions, grup i funcions d’un dels llocs de treball reservats al personal eventual. Es proposa fer el canvi de la plaça de secretària d’alcaldia pel d’assessor/a de projectes, serveis i ajuts, mentre que el grup passa de C1 a A1. També s’estableix una retribució de 59.500 € bruts anuals. Pel que fa a les funcions, la persona exercirà tasques d’assessorament per a l’obtenció de recursos per millorar la gestió municipal, entre d’altres.  

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (3) i el vot contrari del PSC (3).

Sessió extraordinària del ple municipal
Sessió extraordinària del ple municipal
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (26-10-23)