Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària d'abril de 2023

Última revisió 06-04-2023 21:10
06/04/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 6 d’abril, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Acta de la sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària celebrada el passat 2 de març de 2023.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El plenari ha tractat tres sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). D’una banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha presentat dues sol·licituds per executar obres de reparacions vàries a dos edificis aïllats d’habitatges socials situats al carrer Fullaracs (1 i 3), al Polígon Industrial de La Valldan. D’altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà ha presentat una sol·licitud en relació amb les obres de remodelació de l’antiga seu de l’ens comarcal (C/ Pere III, 2) per encabir l’àrea de serveis socials. Els membres del plenari han acordat deixar aquestes tres propostes sobre la taula i tractar-les en la pròxima sessió del ple per tal de debatre el percentatge de la bonificació, entre altres aspectes.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat quatre propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees de Festes i Fires.

La primera proposta ha estat presentada per l’àrea de Festes i fa referència a la venda de la làmina d’edició limitada i impresa en alta qualitat del cartell anunciador de les festes del Corpus de 2023. La proposta contempla que l’import de la làmina de La Patum sigui de 10 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La segona proposta impulsada per l’àrea de Festes fa referència a la venda del programa de mà que s’edita amb motiu de les festes del Corpus. Aquest programa inclou un text específic d’interès sobre la festa i la relació d’actes que es portaran a terme durant la celebració de La Patum de 2023. La proposta contempla que l’import del programa de mà sigui de 3 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La tercera proposta presentada per l’àrea de Festes fa referència a la venda de la samarreta oficial de La Patum 2023. La samarreta inclourà motius patumaires i es presentarà durant el mes de maig. La proposta contempla que l’import de la samarreta sigui de 15 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La quarta proposta ha estat presentada per l’àrea de Fires i fa referència a un dels espectacles que es faran durant la celebració de la Fira de Maig de 2023. Es tracta d’una actuació que es durà a terme a la plaça de Viladomat, en un espai delimitat i tancat. El preu fixat per a les entrades de l’espectacle ha estat el següent:

  • Entrada anticipada: 10 €.
  • Entrada a taquilla: 13 €.    

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 31.474,57 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (8) i ERC (2), l’abstenció de JxB (5) i el vot contrari del PSC (1).

Pla de verificació d’activitats

Una altra de les qüestions tractades ha estat la proposta d’aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats de Berga pel període 2023-2027. En aquest pla es determinen els criteris que regiran les inspeccions de les activitats permanents comunicades referents al comerç, la indústria, la restauració, entre d’altres. L’objectiu és disposar d’una eina que permeti a l’administració la realització de les inspeccions per tal de verificar el compliment dels requisits materials de les activitats i alhora que les persones titulars de les activitats comptin amb una eina clara, objectiva i transparent de com es farà la inspecció de l’activitat comunicada. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar quatre sancions vinculades a diferents expedients referits a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació de dues sancions molt greus per abandonar un animal potencialment perillós, una sanció molt greu per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència i una sanció greu per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. En aquest cas, la suma total de l’import de les quatre sancions és de 5.889,94 €. La proposta que inclou les quatre sancions esmentades ha estat aprovada per unanimitat.

Reglament d’ús del CEM El Tossalet

L’àrea d’Esports ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del reglament d’ús del Centre Esportiu Municipal El Tossalet situat a la zona esportiva Toni Sabata. Es tracta d’un document que recull la normativa d’utilització de l’equipament esportiu que inclou les normes generals, els horaris i calendaris, l’oferta d’activitats o els drets i responsabilitats dels usuaris i usuàries, entre altres. L’elaboració d’aquest reglament va ser sotmesa a consulta pública, del 25 de febrer a l’11 de març de 2023, per tal que els veïns i veïnes i les entitats poguessin fer les serves aportacions. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació del POUM a l’abocador de Font Ollera

L’àrea d’Urbanisme ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que té per objectiu facilitar el desenvolupament de les activitats previstes en l’àmbit del dipòsit controlat de residus sòlids, l’abocador comarcal de Font Ollera. El POUM, aprovat l’any 2005, preveia una reserva viària pel desdoblament de la carretera C-16 que afectava els sòls de l’abocador, segons el traçat previst en aquell moment. Posteriorment, s’han definit noves propostes de traçat que descarten l’afectació dels sòls reservats per al dipòsit controlat, com és el cas del projecte de traçat del 2018 que preveu el desdoblament fins a Cercs i la implantació d’un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà. La finalitat de la modificació del POUM és adaptar-lo a les noves previsions de traçat, eliminant així la limitació que impedeix el correcte desenvolupament del dipòsit controlat. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comissió per a la prestació del servei d’aigua potable

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a la creació d’una nova comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable a Berga. Aquesta comissió té la funció de redactar la memòria per justificar la forma de gestió proposada, el projecte de la forma de gestió i un esborrany del reglament per a la prestació del servei. Les tres primeres comissions van ser creades el 7 de juliol de 2022, el 6 d’octubre de 2022 i el 12 de gener de 2023, però cadascuna tenia una vigència de tres mesos. Atès el termini no prorrogable de la comissió, la importància del debat i la voluntat de prendre una decisió fonamentada, cal cessar els membres de l’última comissió i crear-ne una de nova amb la mateixa finalitat i així disposar d’un termini addicional de debat. La comissió estarà formada pels membres següents:

- Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde) – President

- Ramon Camps Garcia (regidor) – Vicepresident

- Aleix Serra Uró (regidor) – Vocal

- Ferran Aymerich Torner (regidor) – Vocal

- Abel García Marín (regidor) – Vocal

- Oriol Camps Cervera (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Aleix Villegas Pons (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Andreu Catllà Sancliments (Enginyer tècnic) – Vocal

- Josep Torner Grandia (Arquitecte tècnic) – Vocal

- Elena Fíguls Riu (TAG secretaria) – Vocal

- Mireia Serra Ferré (TAG Intervenció) – Vocal

- Marc Portell Peipoch (TAG serveis territorials) – Vocal

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (8) i ERC (2), l’abstenció de JxB (5) i el vot contrari del PSC (1).

Modificació del POUM a l’àmbit del Menfis

Els regidors i regidores han acordat la incorporació d’un punt sobrevingut en l’ordre del dia de la sessió. La proposta fa referència a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit de l’antiga discoteca Menfis per permetre la construcció d’un edifici per acollir els serveis funeraris, incloent-hi un espai per a la incineració, en els terrenys que ocupava l’antic local d’oci nocturn i que es troba en desús des de fa anys. La proposta contempla sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya la declaració pertinent per garantir que la prestació del servei d’incineració no generarà efectes significatius en el medi ambient. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de les contractacions i modificacions de jornada del personal de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus referent als mesos de febrer i març de 2023.

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal Junts per Berga ha fet dos precs, un referent a adoptar les mesures necessàries per resoldre la problemàtica sobre el sistema d’extracció de fums del bar del pavelló nou i un altre prec per saber els terminis de la tramitació de l’ordenança de civisme. JxB ha formulat preguntes sobre la licitació del projecte d’urbanització dels Pedregals 2 i sobre les dates de celebració de la Fira de Maig d’enguany (6 i 7 de maig). JxB ha plantejat la possibilitat que l’Ajuntament de Berga esdevingui soci de la cooperativa Cal Blanxart per adquirir dos habitatges de l’immoble i pugui destinar-los a usos socials.

El grup municipal del PSC ha fet una intervenció esmentant que el ple del mes d’abril s’hauria d’haver celebrat després del període festiu de Pasqua, tal com estableix el cartipàs, i també ha fet referència a la data de celebració de la Fira de Maig. El portaveu socialista ha fet diversos precs demanant que el projecte de remodelació de la plaça de dalt de la Font del Ros inclogui la instal·lació d’elements de joc d’ús universal i que es facin les actuacions necessàries per arranjar els ponts malmesos situats al parc de la Rasa dels Molins. El regidor del PSC també ha demanat garantir que els lavabos del santuari de Queralt estiguin en servei, i que si no és possible, que es faci la contractació de lavabos químics provisionals. També ha fet diversos precs per tal de fer actuacions a l’accés de l’E.E.E. Llar Santa Maria de Queralt, així com per arranjar un punt de llum al carrer Bruc, un esvoranc situat al carrer Pío Baroja i reforçar la neteja al carrer Sardana. El portaveu socialista ha tornat a fer referència a l’acomiadament improcedent de dues persones vinculades al servei d’atenció domiciliària per saber si s’ha fet efectiva la compensació econòmica corresponent dictaminada mitjançant un procediment judicial i si el consistori s’ha disculpat amb les persones afectades.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut tres preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió fa referència a la previsió de retirada de les carpes del passeig de la Indústria instal·lades per donar cobertura a diferents esdeveniments que se celebren en aquesta zona de la ciutat.

La segona pregunta és sobre el forat que hi ha al camí que uneix el carrer Gósol amb el carrer Pare Coll. La persona que ha formulat la qüestió ha demanat si és cert que no es repara perquè l’utilitzen alumnes i famílies de l’escola concertada que hi ha a la zona.

La tercera pregunta fa referència a la gratuïtat dels punts de càrrega de vehicles elèctrics habilitats a la ciutat.

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre el protocol de comunicació establert quan es porten a terme actuacions a la via pública. Les persones afectades per l’acomiadament improcedent esmentat anteriorment s’han personat a la sessió per sol·licitar les disculpes corresponents als responsables polítics de la corporació  (a l'alcalde i al regidor de Recursos Humans).

 

     

Sessió ordinària del ple municipal d'abril de 2023
Sessió ordinària del ple municipal d'abril de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (06-04-23)