Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de desembre de 2022

Última revisió 02-12-2022 08:34
01/12/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 1 de desembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Renúncia a l’acta de regidor  

La sessió ha començat amb la presa de coneixement de la renúncia de Marc Marginet Sensada a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Berga. El regidor de Junts per Berga va formalitzar la seva renúncia mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal el 24 de novembre. Marginet va prendre possessió del càrrec el 15 de juny de 2019.

El consistori farà arribar a la Junta Electoral Central (JEC) el certificat de la sessió plenària en què s’ha fet la presa de coneixement de la renúncia de Marginet per sol·licitar a la JEC la credencial del regidor/a que li correspondria ocupar la vacant. Segons la llista electoral amb la qual JxB va concórrer a les eleccions municipals de 2019, li pertocaria ocupar l’acta de regidora a Marina Riu Suades.

Acta de la sessió anterior

Tot seguit, s’ha fet la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del 3 de novembre.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 1.756,07 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El plenari ha tractat dues sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) presentades per la Generalitat de Catalunya en relació amb les obres de millora que es portaran a terme en diversos equipaments públics de l’àmbit educatiu. L'ICIO és un tribut local de caràcter potestatiu que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística, que s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres. En les sol·licituds es demana la concessió de la llicència urbanística i que el plenari declari les obres com d’especial interès i d’utilitat municipal per tal que s’apliqui la bonificació del 95 % de l’impost, tal com preveu l’ordenança municipal.

Les sol·licituds esmentades fan referència a les obres del projecte de canvi de fusteries dels tancaments de portes i finestres de l’Institut Guillem de Berguedà i les obres per substituir la coberta de fibrociment i la millora de l’envolupat tèrmic de l’Escola Santa Eulàlia. L’import total de la bonificació de l’ICIO de les sol·licituds és de 9.012,32 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança de Preus Públics

L’àrea de Drets Socials ha presentat una proposta per aprovar l’annex de l’ordenança de preus públics del Servei de Teleassistència Domiciliària. La proposta contempla els preus mensuals següents:

 • Teleassistència d’intensitat moderada titular: 6,78 €/mes.  
 • Teleassistència d’intensitat moderada cotitular: 3,39 €/mes. 
 • Teleassistència d’intensitat alta titular: 7,88 €/mes. 
 • Teleassistència d’intensitat alta cotitular: 3,94 €/mes. 

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació d’annex d’inversions

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta per modificar l’annex d’inversions per efectuar el canvi de finançament del projecte de control d’accés al barri vell mitjançant la instal·lació de càmeres de videovigilància de seguretat i trànsit. En principi, es preveia finançar el projecte amb préstec, però finalment es podrà fer amb fons propis, retenint crèdit de diverses partides pressupostàries que no s’executaran en aquest exercici econòmic. L’import del projecte de control d’accés del barri vell és de 18.200 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar dues sancions vinculades a diferents expedients de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les sancions fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent (150,25 €) i deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (300,52 €).

D’altra banda, els membres del plenari han acordat incoar tres procediments sancionadors per la comissió de diferents infraccions referents a la mateixa ordenança. Es tracta de sancions per abandonar un animal potencialment perillós, per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència, per no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i per incomplir l’obligació d’identificar l’animal. Les persones interessades disposaran d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que considerin oportunes.

Les cinc propostes han estat aprovades per unanimitat.

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Berga. Es tracta d’una proposta que ha estat tractada i consensuada amb la Mesa General de Negociació i que inclou la modificació de la denominació de diferents llocs de treball, afegir requisits de titulació específica de diversos llocs de treball, clarificar la dotació de llocs de treball de l’EMMB i el Conservatori de música dels Pirineus i la reestructuració de diferents unitats de treball incloses en els Serveis Centrals per tal de crear una àrea de suport jurídic transversal que acompanyi totes les àrees de l'ajuntament a l’hora de desenvolupar les seves tasques. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Tarifes de taxis de 2023

El ple ha votat la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia referent a l’aprovació de les tarifes del servei de taxis de la ciutat corresponents a l’exercici de 2023. La proposta presentada per l’Associació de taxis de Berga és la següent:

Tarifa 1. Feiners: de 22 a 7 h; Dissabtes, diumenges i festius

 • Baixada de bandera: 3,65 € / Any 2022: 3,63 €.
 • Preu per quilòmetre recorregut: 1,2 € / Any 2022: 1,16 €.
 • Preu per hora d’espera: 19,70 € / Any 2022: 19,68 €.

Tarifa 2. Dies feiners: de 7 a 22 h. 

 • Baixada de bandera: 3,15 € / Any 2022: 3,10 €.
 • Preu per quilòmetre recorregut: 1,2 € / Any 2022: 1,16 €.
 • Preu per hora d’espera: 18,15 € / Any 2022: 18,13 €.

Suplements

 • Nit: 3,65 € / Any 2022: 3,63 €.
 • Casc antic: 1,15 € / Any 2022: 1,14 €.
 • Recollida a domicili: 1,15 € / Any 2022: 1,14 €.
 • Animals: 1,15 € / Any 2022: 1,14 €.
 • Equipatge: 1,15 € / Any 2022: 1,14 €.
 • Vehicle de 7 p. Amb + 4 passatgers: 1,15 € / Any 2022: 1,14 €. 

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de les contractacions i modificacions de jornada del personal de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus referent al curs lectiu 2022-2023.

Posteriorment, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe sobre el Pla anual de control financer de l’exercici de 2022 elaborat per l’àrea d’Intervenció del consistori.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha demanat el motiu pel qual el consistori no ha concorregut a la convocatòria de subvenció per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals dels fons europeus Next Generation. El grup ha fet un prec per demanar la previsió de l’equip de govern referent a la proposta i aprovació dels pressupostos de 2023. JxB també ha demanat per la licitació del servei dels camins escolars i la represa del Consell d’Infants, després de l’aturada de l’activitat d’aquest organisme arran de la pandèmia. Una altra de les preguntes ha estat sobre l’adequació d’un tram del carrer Gran Via per millorar la mobilitat i la seguretat. El grup ha preguntat sobre la situació de Ràdio Berga i la finalització del pagament del lloguer del local. El grup també ha fet preguntes sobre l’estat d’actualització i tramitació de l’ordenança de civisme i el projecte de la urbanització Pedregals 2.

El grup municipal del PSC ha fet un prec per demanar la reorientació de la il·luminació del camp de futbol del polígon industrial, ja que persones aficionades a l’atletisme utilitzen per a la pràctica d’aquesta disciplina esportiva. Altres precs formulats pel portaveu socialista han estat sobre la millora del manteniment dels espais recreatius per a gossos o pipican, la degradació del parc infantil situat al carrer Gósol, la previsió d’implementar actuacions de pavimentació i millora de la il·luminació del carrer dels enamorats i la relació de carrers no inclosos en el contracte de neteja viària actual que cal incorporar en la futura licitació del servei.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. En concret, la pregunta fa referència a la previsió d’instal·lar la placa que indica el nom del carrer Joan Oliver, tal com es va peticionar en una de les assemblees de barri en què va participar el veïnat del carrer Major i entorns el passat mes de gener.   

A més, hi ha hagut una pregunta del públic assistent al ple sobre la tanca instal·lada a la pista poliesportiva del barri de Santa Eulàlia que comporta diferents problemàtiques al veïnat dels edificis propers a la instal·lació.

Sessió ordinària del ple municipal de desembre de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de desembre de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (01-12-22)