Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de desembre de 2023

Última revisió 14-12-2023 23:50
14/12/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 14 de desembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

L’alcalde Ivan Sànchez ha disculpat l’absència de la regidora Queralt Sales (JxB), que no ha pogut assistir a la sessió.  

Actes sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de la sessió extraordinària sobre diferents qüestions econòmiques (26 d’octubre) i la sessió ordinària celebrada el 2 de novembre de 2023.

Ordenança de preus públics

L’àrea de Cultura ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació de diversos espectacles inclosos en la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada d’hivern i primavera. El preu fixat per a les entrades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • Bèsties’: 12 € (entrada anticipada per Internet) i 15 € (entrada a taquilla). L’obra es representarà el 21 de gener de 2024.
  • L’auca del senyor Esteve’: 16 € (entrada anticipada per Internet) i 18 € (entrada a taquilla). L’espectacle es portarà a terme el 28 de gener de 2024.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (3) i el vot contrari del PSC (3).

Acord de continuïtat del servei de neteja viària

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta d’acord de continuïtat per garantir la prestació i el pagament actualitzat de les tasques de neteja dels carrers que porta a terme l’empresa Tractaments Ecològics, S.A. des que es va formalitzar per primera vegada el contracte del servei l’any 1998 i que es va anar prorrogant en diverses ocasions fins al 31 de desembre de 2015. Entre els anys 2016 i 2021 s’ha mantingut la prestació i el pagament del servei a l’empresa malgrat que hagués finalitzat la vigència del contracte. La situació va canviar arran d’una instrucció emesa pel Tribunal de Comptes que limitava i reduïa el pagament d’aquestes factures. El 22 de desembre de 2022, el ple de la corporació va aprovar un acord de continuïtat del servei de neteja viària i paral·lelament, s’ha portat a terme la tramitació de diferents documents preceptius a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya per poder fer la nova licitació del servei, tal com preveu la llei de contractes del sector públic amb els contractes amb un preu igual o superior a cinc milions d’euros.

En aquesta ocasió, l’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Berga ha presentat un nou acord de continuïtat que contempla que Tractaments Ecològics, S.A. continuï prestant el servei fins al 31 de desembre de 2024 o fins a la data en què s’iniciï la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària, si aquesta és anterior a la data màxima esmentada. La proposta també permet actualitzar l’import del servei prestat i establir el pagament mensual de 44.043,86 € per la realització de les tasques de neteja viària de la ciutat amb efectes d’1 de gener de 2024.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (3) i el vot contrari del PSC (3) i el BeGI (2).

Modificació del POUM a l’àmbit del Menfis

L’àrea de Serveis Territorials ha presentat una proposta referent a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit de l’antiga discoteca Menfis per permetre la construcció d’un edifici per acollir els serveis funeraris, incloent-hi un espai per a la incineració, en els terrenys que ocupava l’antic local d’oci nocturn i que es troba en desús des de fa anys.

La proposta contempla aprovar inicialment la modificació del POUM, sotmetre-ho a informació pública durant un període d’un mes i sol·licitar els informes als organismes amb competències sectorials afectades. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import de la proposta és de 154.870,08 €.

La proposta de REC ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (3) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Conveni interadministratiu de serveis socials

En aquesta sessió també s’ha presentat una proposta d’aprovació del conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de la comarca que regula l’organització i el finançament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social durant el període 2023-2025. El document estableix el tipus de col·laboració i fixa les condicions d’atorgament de les aportacions econòmiques que el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya transfereix al Consell Comarcal del Berguedà i que l’ens comarcal atorga a les administracions municipals berguedanes.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i JxB (3), l’abstenció del BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negoci.ació. La modificació consisteix en convertir el lloc de treball de caporal de planificació de la Policia Local, plaça actualment vacant, en lloc de treball de caporal. Això suposa un canvi en les funcions i retribucions per equiparar-les a la de la resta de llocs de treball de caporals del cos policial. Aquest lloc de treball té una retribució bruta anual de 40.851,96 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Constitució i gestió del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge

Un altre dels temes tractats ha estat la constitució del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge (PMSH). La constitució del PMSH és obligatòria per a tots els municipis que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament. També és un instrument molt útil per dur a terme les polítiques municipals de sòl i habitatge. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte dels informes emesos per l’àrea d’Intervenció referents al control financer corresponents a l’exercici econòmic de 2022 i l’elaboració del Pla anual de control financer de l’exercici econòmic de 2023. També s’ha fet la donació de compte dels informes econòmics trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost, la morositat i el termini mitjà de pagament a proveïdors referents al tercer trimestre de 2023. A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat un prec sobre la regulació del teletreball del personal del consistori. El grup també ha fet referència a l’estat d’execució del pressupost referent a les inversions previstes, la necessitat d’arranjament dels desperfectes del paviment de la Ronda Moreta, l’estat de la tramitació de l’ordenança de civisme, la incidència en la convocatòria de reunió de la comissió sobre la gestió de la residència municipal, la moció presentada al Parlament de Catalunya sobre la residència i la previsió de presentació del Pla de mandat 2023-2027.

El grup municipal del PSC també s’ha referit a la residència municipal i ha fet un prec per tal que el plenari acordi la redacció d’un document demanant a la Generalitat de Catalunya que tuteli la residència, en cas que no es pugui garantir el servei de forma òptima. Altres temes esmentats han estat les condicions del municipi per afrontar les mesures de sequera i la comissió de la gestió del servei d’aigua, les accions portades a terme per l’ajuntament vinculades a l’aportació de la Diputació de Barcelona a través del programa Escolta Jove, la xifra d’inspeccions i sancions interposades referents als ICIO (tribut que grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal·lació per la qual s’exigeix l’obtenció d’una llicència d’obres o urbanística). També s’han formulat preguntes sobre la celebració de Cap d’Any a la capital berguedana, la ubicació on es portarà a terme el sopar del Carnaval, la demanada veïnal d’instal·lar passos de vianants elevats al carrer Salvador Espriu i al carrer Pere III, la desinfecció de la zona d’esbarjo canina situada a prop dels jutjats, la necessitat de millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda al camí ral de Cardona i l’arranjament del camí ubicat a prop del carrer Rafael Casanova.

El grup municipal del BeGI ha fet referència a diferents qüestions relacionades amb la Policia Local, com per exemple la planificació sobre el nombre d’agents que treballaran durant les Nits de Nadal i Cap d’Any, una incidència sobre el proveïment de carburant dels vehicles policials i el servei de grua. Altres qüestions esmentades han estat la prestació del servei del CEM El Tossalet per part de la Federació Catalana de Natació, el contracte de muntatge dels llums de Nadal, el contracte de serveis tècnics i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga, la comissió sobre la gestió de la residència municipal, l’endarreriment del pagament de factures, la introducció de millores en la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol, la licitació de l’enllumenat del camp de futbol, el projecte d’abastament d’aigua a Queralt, el projecte d’urbanització dels Pedregals i el pagament de les quotes de les parcel·les que el consistori té a la zona, els desperfectes del paviment de la Ronda Moreta i l’expedient sobre les obres en sòl no urbanitzable a la zona del càmping.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera pregunta és sobre el reagrupament familiar i l’obtenció de l’informe d’adequació de l’habitatge favorable que acrediti que es disposa d’un allotjament adequat per a reagrupar el nucli familiar. La segona qüestió fa referència a l’estat de la licitació de les obres d’urbanització dels Pedregals.

A més, hi ha hagut una pregunta del públic assistent sobre les mesures d’excepcionalitat de sequera que incompleixen persones particulars.     

          

Sessió ordinària del ple municipal de desembre de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de desembre de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (14-12-23)