Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de febrer de 2023

Última revisió 02-02-2023 22:12
02/02/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 2 de febrer, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Acta de la sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària celebrada el passat 12 de gener de 2023.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat incoar un procediment sancionador per la comissió de diferents infraccions referents a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència i portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes d’immobles col·lectius. La persona interessada disposarà d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri oportunes.

D’altra banda, els membres del plenari han acordat interposar dues sancions vinculades a diferents expedients referits a la mateixa ordenança. Es tracta de sancions que fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència i no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. En aquest cas, la suma total de l’import d’ambdues sancions és de 1.532,58 €.

Les dues propostes han estat aprovades per unanimitat.

Modificació de la RLT

Els regidors i regidores han acordat la incorporació d’un punt per urgència en l’ordre del dia de la sessió. Es tracta de la resolució d’un recurs interposat en relació amb l’acord de ple adoptat en la sessió de l’1 de desembre de 2022 sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Berga. En aquest cas, l’òrgan competent per resoldre el recurs és el ple del consistori. Després del debat que han mantingut els diferents grups municipals sobre la urgència i el contingut del punt, els membres del plenari han acordat deixar el punt sobre la taula i tractar-ho en un ple extraordinari.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la delegació d’atribució de l’autorització perquè el regidor Andreu Comas Gardner pugui oficiar un matrimoni civil que es portarà a terme el mes de març.   

També s’ha efectuat la donació de compte de les contractacions fetes mitjançant el Programa Treball i Formació, a través de la línia de joves tutelats i extutelats. Es tracta d’un programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que ha permès la incorporació de dos joves durant un període de dotze mesos.

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte dels informes econòmics trimestrals sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors i l’estat d’execució del pressupost referents al quart trimestre de 2022.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal Junts per Berga ha fet referència als camins escolars i el Consell d’Infants, dos projectes educatius que engany no s’estan portant a terme per motius diversos. JxB ha preguntat novament sobre la previsió d’aprovació del pressupost de 2023. A més, el grup ha fet un prec per demanar a l’equip de govern que prioritzi les actuacions per solucionar l’abastament d’aigua al Santuari de Queralt. Altres qüestions esmentades han estat l’endarreriment en el pagament de les nòmines del personal del consistori, el projecte d’urbanització de la zona dels Pedregals, el posicionament de la CUP sobre la forma de gestió del servei d’aigua potable de la ciutat, els problemes de combustió de la caldera de biomassa de l’escola de La Valldan i la tramitació de l’ordenança de civisme.

El grup municipal del PSC ha fet referència a l’aprovació del pressupost de 2023. El portaveu socialista ha esmentat diferents qüestions com la necessitat d’implementar millores de manteniment als pipicans, l’adequació de les zones de la plaça Font del Ros que presenten desperfectes per l’efecte de les arrels de l’arbrat i la reparació dels ponts de fusta del parc central de la Rasa dels Molins. Un altre tema esmentat ha estat l’acumulació de vehicles dipositats a l’antic espai que ocupaven les cargoleres de l’Institut Serra de Noet, al carrer del Programari Lliure. Altres qüestions han estat les tasques de manteniment del Parc del Lledó, la revisió de les reixes de clavegueram de la pista poliesportiva de la Font del Ros, el seguiment de les obres d’adequació d’accés i rehabilitació de la Torre de la Petita, la unificació de criteris referent als guals d’espais comercials, la necessitat de millorar l’estat del paviment del carrer Santa Bàrbara. Per últim, el portaveu socialista ha anunciat la posada en funcionament d’un canal de comunicació per canalitzar les queixes de la ciutadania i fer-les arribar al consistori.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió esmenta la prohibició de jugar a pilota en places o pistes poliesportives i la limitació d’horaris d’aplicació d’aquesta prohibició. També fa referència a la instal·lació d’elements de mobiliari urbà per dividir l’espai de la pista poliesportiva del barri de Santa Eulàlia i la previsió de reposició de les línies que es pinten al paviment per delimitar els camps de les diferents disciplines esportives (bàsquet, futbol, etc.) en les pistes poliesportives de la ciutat.

La segona pregunta fa referència a l’espai expositiu del Convent de Sant Francesc. En concret, demana la xifra de persones que han visitat l’exposició durant els tres últims mesos (novembre, desembre i gener) i quantes visites s’han produït els caps de setmana (dissabte i diumenge) dels període esmentat.  

A més, hi ha hagut una pregunta del públic assistent sobre les tasques de pavimentació efectuades a la ciutat i la necessitat d’habilitar un pas alternatiu pels vehicles mentre es porta a terme l’asfaltatge.

 

Sessió ordinària del ple municipal de febrer de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de febrer de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (02-02-23)