Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de febrer de 2024

Última revisió 01-02-2024 21:56
01/02/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 1 de febrer, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

En aquesta sessió, s’ha disculpat l’absència de la regidora Ariadna Herrada (PSC), que no ha pogut assistir per motius personals.

Ordenança de preus públics

L’àrea de Cultura ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació de diversos espectacles inclosos en la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada d’hivern i primavera. El preu fixat per a les entrades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • Les Bertranettes: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 12 € (entrada a taquilla). L’espectacle literari i musical es farà el 24 de febrer de 2024.
  • Espectacle familiar: 6 € (entrada anticipada per Internet) i 8 € (entrada a taquilla). L’espectacle es farà el 28 d’abril.   
  • Fem un cafè?: 15 € (entrada anticipada per Internet) i 18 € (entrada a taquilla). L’obra teatral i musical es representarà el 17 de març de 2024.
  • Guillem de Berguedà: 12 € (entrada anticipada per Internet) i 15 € (entrada a taquilla). L’espectacle es portarà a terme el 6 d’abril de 2024.

L’àrea de Cultura també ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació d’un cicle de concerts de petit format impulsat per l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus.

El preu fixat per a les entrades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • Espectacles del cicle de concerts: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 12 € (entrada a taquilla).

Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (2).

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat quatre propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import total de les quatre propostes és de 288.452,80 €.

Les propostes de REC han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (2) i el BeGI (2).

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar cinc sancions vinculades a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació de dues sancions molt greus per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència i tres sancions greus per no tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil i per portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes dels immobles col·lectius, així com en llocs i espais públics en general. L’import total de les cinc sancions és de 10.367,46 €La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comissió d’estudi per a la prestació del servei d’aigua potable

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a la creació d’una nova comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable a Berga. Aquesta comissió té la funció de redactar la memòria per justificar la forma de gestió proposada, el projecte de la forma de gestió i un esborrany del reglament per a la prestació del servei. Les quatre primeres comissions van ser creades el 7 de juliol de 2022, el 6 d’octubre de 2022, el 12 de gener de 2023 i el 6 d’abril de 2023, però cadascuna tenia una vigència de tres mesos. Atès el termini no prorrogable de la comissió, la importància del debat i la voluntat de prendre una decisió fonamentada, cal cessar els membres de l’última comissió i crear-ne una de nova amb la mateixa finalitat i així disposar d’un termini addicional de debat.

La comissió estarà formada pels membres següents:

- Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde) – President

- Moisès Masanas López (regidor) – Vicepresident

- Aleix Serra Uró (regidor) – Vocal

- Ferran Aymerich Torner (regidor) – Vocal

- Abel García Marín (regidor) – Vocal

- Lluís Minoves Pujols (regidor) - Vocal

- Oriol Camps Cervera (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Aleix Villegas Pons (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Andreu Catllà Sancliments (Enginyer tècnic) – Vocal

- Josep Torner Grandia (Arquitecte tècnic) – Vocal

- Elena Fíguls Riu (TAG Serveis jurídics) – Vocal

- Mireia Serra Ferré (TAG Intervenció) – Vocal

- Marc Portell Peipoch (TAG Serveis territorials) – Vocal

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2) i l’abstenció de JxB (4), el PSC (2) i el BeGI (2).

Al·legacions sobre l’acord de continuïtat del contracte de neteja viària

En la sessió, s’ha presentat una proposta de resolució de les al·legacions presentades sobre l’acord de continuïtat del servei de neteja viària, efectuades per l’empresa que presta el servei, Tractaments Ecològics, SA. Les al·legacions fan referència a l’increment de la despesa laboral i a l’increment de preus vinculat a les despeses del servei, entre altres. La proposta contempla estimar parcialment les al·legacions referents al preu del contracte de l’any 2023 aplicant un increment del 5,7 % sobre el percentatge de despeses laborals (d’1 de gener a 31 de desembre de 2023), que ascendeix a un import total de 19.926,64 € (IVA inclòs). També s’estima establir la retribució a percebre per l’empresa per a la prestació del servei, en relació amb el present acord de continuïtat, per un import de 45.733,54 € mensuals, amb efectes d’1 de gener de 2024.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i el vot contrari del PSC (2) i el BeGI (2).

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’ha fet la donació de compte dels informes tramesos a la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatius al compte general de les corporacions locals de l’exercici de 2021 i la tramesa d’informació relativa a l’exercici de control intern de les corporacions locals dels exercicis 2019-2021.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre l’emplaçament dels concerts de La Patum i els costos de l’esdeveniment; l’espai de cotreball i l’habilitació i posada en funcionament de Ràdio Berga; el cost de les cisternes per a la portada d’aigua Queralt durant l’any 2023; la previsió de presentació dels pressupostos de 2024, la relació de taxes que no s’estan aplicant, la partida dels pressupostos participatius i l’estat de la licitació de la gespa del camp de futbol i la situació del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. El grup també ha fet dos precs, un per emplaçar l’equip de govern a treballar les propostes de modificació de la Relació de Llocs de Treball i un altre per instar el govern municipal a elaborar el pla de mandat.    

El grup municipal del PSC ha esmentat diverses qüestions com la modificació de la Relació de Llocs de Treball, la comissió de seguiment del contracte de l’aigua i la sol·licitud de les xifres sobre l’amortització de les inversions del contracte del servei d’aigua potable a l’empresa concessionària, l’import de les despeses de la IV Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial, la revisió d’ofici de contractes d’alguns serveis, l’increment de robatoris en domicilis, les curses de vehicles en alguns espais de la ciutat durant els caps de setmana i el mal estat del paviment en algunes voreres. El grup ha fet un prec per tal de millorar la il·luminació al camp de futbol de La Valldan per a les persones que en fan ús per practicar l’atletisme i també ha proposat fer una diagnosi sobre l’estat econòmic de l’ajuntament.

El grup municipal del BeGI ha fet referència a l’abandonament de residus al carrer del Balç, els requeriments efectuats al veïnat del carrer Manso Solà per tal d’adaptar els guals i la neteja del paviment on s’ubiquen els contenidors d’oli, la licitació del projecte de renovació de la gespa del camp de futbol, la licitació de les obres de la urbanització dels Pedregals, la tramitació de la documentació referent al projecte per fer efectiu l’abastiment d’aigua a Queralt, la convocatòria de la comissió urbanística i la valoració de la proposta feta pel BeGI sobre la futura estació d’autobusos. El grup ha fet un prec per tal que la ciutat pugui tornar a oferir el servei de renovació de DNI amb l’oficina mòbil de la Policia Nacional.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori no ha rebut preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular i tampoc hi ha hagut preguntes del públic assistent.

Sessió ordinària del ple municipal de febrer de 2024
Sessió ordinària del ple municipal de febrer de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (01-02-24)