Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de juliol de 2022

Última revisió 07-07-2022 22:11
07/07/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 7 de juliol, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió extraordinària corresponent al Ple de l’Ascensió (29 de maig) i la sessió ordinària del mes de juny. Posteriorment, els regidors i regidores han votat la inclusió en l’ordre del dia de dues propostes d’àmbit econòmic.

Renúncia a l’acta de regidora  

La sessió ha continuat amb la presa de coneixement de la renúncia de Roser Valverde Lojo a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Berga. La regidora de la CUP va formalitzar la seva renúncia mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal el 30 de juny. Valverde formava part de l’equip de govern de la CUP i ERC, era primera tinenta d’alcaldia i gestionava les àrees de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans i Feminisme i LGTBI.

El consistori haurà de fer arribar a la Junta Electoral Central (JEC) el certificat de la sessió plenària en què s’ha fet la presa de coneixement de la renúncia de Valverde a l’acta de regidora per sol·licitar a la JEC la credencial del regidor/a que li correspondria ocupar la vacant. Segons la llista electoral amb la qual la CUP va concórrer a les eleccions municipals de 2019, li pertocaria ocupar l’acta de regidor a Marc Vizcano Pedro.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat set propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 76.180,52 €. Les set propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Transferència de crèdit

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta de modificació de crèdit per fer una transferència de crèdit entre partides del pressupost per un import de 50.000 €. Aquesta operació està motivada per la voluntat d’executar les obres d’enderrocament i reurbanització del carrer Harmonia finançades a través del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona. En el moment d’elaboració i aprovació dels pressupostos d’enguany no es disposava del projecte definitiu dels treballs de reurbanització de la zona esmentada i mancava la xifra exacta del cost de l’execució de l’actuació. En aquell moment, es va preveure un cost d’uns 550.000 €, però el pressupost d’execució del contracte del projecte redactat i aprovat inicialment ascendeix a 594.323,92 €. Per aquest motiu, es considera necessari realitzar la transferència de crèdit entre partides. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i l’abstenció de JxB i el PSC.

Comissió per a la prestació del servei d’aigua potable

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a la creació d’una comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable a Berga. Es tracta d’un servei gestionat per Agbar des de l’any 1992, el contracte del qual, va finalitzar el 22 de juny de 2022. El consistori té la voluntat de municipalitzar el servei i per això, es va realitzar una auditoria a l’empresa concessionària durant el període 2018-2021. Per canviar la forma de gestió del servei cal seguir un procediment establert que inclou la creació de la comissió d’estudi esmentada per valorar l’opció més viable i eficient. Aquesta comissió tindrà una vigència de tres mesos i s’encarregarà de redactar una memòria en la qual es justifiqui la forma de gestió proposada, el projecte de la forma de gestió i un esborrany del reglament per a la prestació del servei públic. La comissió estarà formada pels membres següents:

Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde) – President

Ramon Camps Garcia (regidor) – Vicepresident

Aleix Serra Uró (regidor) – Vocal

Ferran Aymerich Torner (regidor) – Vocal

Abel García Marín (regidor) – Vocal

Oriol Camps Cervera (Representant de la ciutadania) – Vocal

Aleix Villegas Pons (Representant de la ciutadania) – Vocal

Andreu Catllà Sancliments (Enginyer tècnic) – Vocal

Josep Torner Grandia (Arquitecte tècnic) – Vocal

Elena Fíguls Riu (TAG secretaria) – Vocal

Mireia Serra Ferré (Tècnica superior de serveis econòmics) – Vocal

Marc Portell Peipoch (TAG serveis territorials) – Vocal

La proposta de creació d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit de BRG

En aquesta sessió s’han tractat dues propostes per aprovar el pagament de factures de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU amb omissió de fiscalització. La primera proposta ha estat incorporada per urgència en l’ordre del dia de la sessió del ple i consisteix en imputar en el pressupost corrent la quota mensual per l’encomana del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. L’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU s’encarrega de portar a terme la neteja d’edificis municipals i l’import de la quota corresponent al mes de juny de 2022 és de 27.672,05 €. La segona proposta fa referència a l’escreix d’hores del personal corresponent al mes de juny per un import és de 3.802,47 €. Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Bonificació de l’IBI

El ple de la corporació ha tractat la sol·licitud del Servei Català de la Salut per obtenir una bonificació del 95 % de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). L’ordenança fiscal número 1 referent a l’IBI contempla beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. En concret, s’estableix que gaudiran d’una bonificació de fins al 95 % de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de fonament de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. La decisió sobre la declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al ple de la corporació. En aquest cas, el ple ha acordat estimar per unanimitat la petició de bonificació de l’IBI per un període de 4 anys.

ICO

La sessió ha continuat amb la incorporació d’un punt en l’ordre del dia referent als crèdits ICO. La proposta contempla acollir-se a una nova mesura adoptada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública que permetria al consistori berguedà agrupar els crèdits ICO (4.702.265,73 €) i pagar-los en cinc anys sense que hi hagi un període de carència i amb un tipus d’interès establert de l’1,311 %. Això significa que l’ajuntament podria liquidar els crèdits ICO l’any 2028. Acollir-se a aquesta mesura suposaria deixar sense efecte l’acord de ple adoptat el passat mes de febrer en què es va aprovar refinançar el deute corresponent a l’anualitat de 2022 (2.351.132,86 €) i fer una nova sol·licitud per a la quota de 2023 (2.351.132,87 €). La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha demanat informació sobre una sentència judicial relacionada amb la RLT del consistori i sobre la quantificació del cost de les hores extra que el personal municipal va fer durant La Patum d’enguany. Una altra qüestió tractada ha estat el cost assumit per l’ajuntament per finançar els desplaçaments de l’alumnat de la ciutat que gaudeix de la programació teatral ‘Anem al teatre’ en altres equipaments de la comarca. També s’ha esmentat la necessitat de disposar dels preus públics de l’escola bressol i l’escola de música per al pròxim curs lectiu i sobre l’habilitació d’un espai al cementiri vinculat al dol perinatal. JxB s’ha referit a la xifra de processos contenciosos administratius vinculats a l’ajuntament entre el maig de 2015 i l’abril de 2022. El grup també ha fet referència a la celebració dels concerts de les Barraques de La Patum i la necessitat de disposar d’una ordenança acústica per garantir la celebració de les actuacions musicals i de les festes del Corpus. Així mateix, també s’han formulat preguntes sobre la valoració de la reubicació de les atraccions en el marc de la celebració de La Patum. Altres qüestions formulades han estat sobre l’endarreriment de la modificació del pressupost d’enguany i sobre el projecte de l’estació d’autobusos.

El grup municipal del PSC ha preguntat sobre un punt que s’ha retirat de l’ordre del dia referent al cànon del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. També s’ha referit a la campanya ‘Vull la nit!’ i la democratització de l’ús de la samarreta que es va fer aquest any per donar visibilitat a la iniciativa. Altres qüestions formulades han estat l’accés dels regidors i regidores al registre d’entrada, la taxa de clavegueram, les inspeccions realitzades en obres majors i menors mitjançant comunicació prèvia i el projecte d’urbanització d’Els Pedregals 2. Per últim, el portaveu socialista ha esmentat la inconsistència i inseguretat dels projectes que impulsa l’equip de govern.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut diferents preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió fa referència als carregadors públics de vehicles elèctrics situats a la plaça Cim d’Estela i els motius del tancament constant del servei. La segona pregunta fa referència a la situació en la qual es troba actualment el projecte ‘Els Pedregals 2’ i els incompliments del consistori amb aquest tema. La tercera qüestió fa referència a la manca de reposició d’un fanal situat al carrer Pinsania. La quarta pregunta fa referència a les rajoles instal·lades en alguns carrers que indiquen noms alternatius als noms oficials dels carrers i la necessitat de retirar-les. La cinquena qüestió també està vinculada al nomenclàtor dels carrers i la manca de la senyalització d’algunes vies com per exemple el carrer Joan Oliver. La sisena pregunta fa referència a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports i la necessitat d’habilitar el camp annex davant la necessitat de disposar de més espai per portar a terme els entrenaments de tots els equips del Club Esportiu Berga. A més, també fa referència a la renovació de la gesta artificial del camp i la previsió d’habilitar un camp de futbol 7 amb gespa artificial a l’espai del camp annex.    

   

Sessió ordinària del ple municipal de juliol de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de juliol de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (07-07-22)