Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de juny de 2022

Última revisió 03-06-2022 12:43
02/06/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 2 de juny, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió extraordinària i urgent que es va fer el 26 d’abril per les necessitats financeres de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU; la sessió ordinària del mes de maig i la sessió extraordinària i urgent realitzada el 12 de maig per tractar les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del pressupost de 2022.

Bonificació de l’IBI

El ple de la corporació ha tractat les sol·licituds presentades per les empreses Berga Residencial i Liven per obtenir una bonificació del 95 % de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). L’ordenança fiscal número 1 referent a l’IBI contempla beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. En concret, s’estableix que gaudiran d’una bonificació de fins el 95 % de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de fonament de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. La decisió sobre la declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al ple de la corporació. En aquest cas, el ple ha acordat desestimar les dues peticions de bonificació de l’IBI amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Ordenança de Preus Públics

L’àrea de Festes ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la làmina d’edició limitada i impresa en alta qualitat del cartell anunciador de les festes del Corpus de 2022. La proposta contempla que l’import de la làmina de La Patum sigui de 10 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.  

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat vuit propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 61.957,07 €. Les vuit propostes han estat votades individualment i han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit de BRG

La sessió ha continuat amb la incorporació per urgència de dos punts en l’ordre del dia per aprovar el pagament de factures de l’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU amb omissió de fiscalització. La primera proposta consisteix en imputar en el pressupost corrent la quota mensual per l’encomana del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. L’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU s’encarrega de portar a terme la neteja d’edificis municipals i l’import de la quota corresponent al mes de maig de 2022 és de 27.672,05 €. La segona proposta fa referència a l’escreix d’hores del personal corresponent al mes de maig per un import és de 8.107,16 €. Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit del servei de neteja viària

La sessió ha continuat amb la incorporació per urgència de dos punts en l’ordre del dia per aprovar el pagament de factures de l’empresa que s’encarrega del servei de neteja viària, Tractaments Ecològics, SA. Es tracta de factures corresponent al període de setembre de 2021 a gener de 2022 que sumen un import total de 46.520,14 €. Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

El plenari ha acordat iniciar dos procediments sancionadors vinculats a la comissió de diferents possibles infraccions relacionades amb l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions recollides en els expedients fan referència a tenir un gos potencialment perillós sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. La persona sancionada disposarà de deu dies hàbils per presentar les al·legacions corresponents en cada cas. La proposta d’incoar els expedients sancionadors ha estat aprovada per unanimitat.    

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la resolució sobre un recurs de reposició referent a l’acord de ple del 10 de gener de 2019 sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del consistori. Seguidament, s’ha fet la donació de compte de la delegació de l’atribució de l’autorització per a matrimoni per tal que els regidors Cesc Torrents i Vicenç Vegas puguin oficiar dos matrimonis civils que es portaran a terme el mes de juny. Posteriorment, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha donat compte de l’informe de control financer de 2021.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha demanat que s’actuï a la Rasa dels Molins per acabar amb la proliferació d’animals rosegadors i que es portin a terme les accions oportunes per garantir el bon manteniment de la vegetació en les àrees privades. El grup ha preguntat sobre la negociació i previsió del cost de les hores extres que el personal del consistori realitzarà durant les festes de La Patum d’enguany. Altres temes esmentats han estat els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la neteja de pintades en diversos punts de la ciutat i l’estat del projecte d’urbanització d’Els Pedregals.

El grup municipal del PSC també s’ha referit a diferents qüestions relacionades amb La Patum com per exemple la previsió d’hores extres del personal laboral i el desplegament del dispositiu policial previst durant les festes del Corpus. El portaveu socialista ha tornat a demanar una resposta per escrit sobre la modificació de l’expedient de les obres de reurbanització de la ronda Moreta. El grup ha demanat sobre la data de contractació de l’auditoria per a la redacció dels plecs del nou contracte de la neteja viària i la col·locació de plaques Stolpersteine per homenatjar els berguedans i berguedanes que van ser víctimes del nazisme. Altres qüestions formulades han estat sobre el cens de pisos buits, el cànon del CEM El Tossalet, el tipus de contractació i l’import sobre l’auditoria per a la municipalització del servei de l’aigua, així com el manteniment i sanejament d’un immoble situat al carrer Barcelona i sobre la situació del Patronat de la Residència Sant Bernabé.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut tres preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió fa referència a l’estat de les fonts-brollador de la ciutat i el motiu pel qual estan buides. La segona pregunta planteja si es preveu netejar les pintades de la façana de l’edifici de l’Ateneu, a la plaça de Sant Pere, abans de l’inici de les festes de La Patum. La tercera qüestió fa referència a la situació en la qual es troba actualment el projecte ‘Els Pedregals 2’, tenint en compte l’estimació parcial d’algunes de les al·legacions formulades per alguns dels propietaris de la zona.

A més, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre l’impacte visual de la instal·lació de caixes de fils de telefonia a les façanes del portal de Santa Magdalena i la petició que es procedeixi a la seva retirada. Una altra qüestió plantejada ha estat sobre la plantació de plataners a la ciutat.

Sessió ordinària del ple municipal de juny de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de juny de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (02-06-22)