Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2024

Última revisió 06-06-2024 16:47
02/05/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 2 de maig, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Acta sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada al consistori. Es tracta de la sessió de caràcter extraordinari que es va fer el passat 15 d’abril per portar a terme el sorteig per designar les persones que integraran les meses electorals durant la jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import total de les dues propostes és de 139.987,21 €.

Les dues propostes de REC han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat incoar un procediment sancionador per la comissió de tres infraccions molt greus i greus de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. En aquest cas, la suma total de l’import de les tres sancions és de 2.854,83 €. La persona interessada disposarà d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri adients.

La proposta d’expedient sancionador han estat aprovades per unanimitat.

Conveni per a les obres de millora de la carretera BV-4243

L’àrea de Serveis Territorials ha presentat una proposta d’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Berga i l’Ajuntament de Castellar del Riu referent a les obres de millora de la carretera BV-4243, de Berga als Rasos de Peguera. L’ens provincial és l’administració titular de la carretera i va redactar un projecte per millorar la seguretat en alguns trams que afecten el terme municipal de Berga. En aquests trams es proposa l’execució d’actuacions d’eixamplament, millores en els revolts i les interseccions, així com la disposició d’una canalització de fibra òptica, mesura que la Diputació de Barcelona disposi dels recursos econòmics per portar-les a terme en els pròxims anys. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negociació. La proposta consisteix en modificar la plaça d’auxiliar administratiu/iva de l’arxiu (C2), actualment vacant, per a convertir-la en una plaça d’administratiu/iva d’alcaldia (C1). La retribució bruta anual seria de 25.429,38 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció del BeGI (2) i els vots contraris de JxB (4) i el PSC (3).

Contracte de neteja viària

En aquesta sessió, s’ha incorporat per urgència un punt en l’ordre del dia referent al contracte administratiu harmonitzat que té per objecte la neteja viària del municipi. Es tracta d’una proposta per desistir de la licitació arran d’un recurs especial en matèria de contractació, que ha estat interposat per l’associació d’empreses de neteja pública (ASELIP). Això significa que s’atura el procés de licitació per tal d’incorporar la documentació sol·licitada per poder licitar novament el contracte en la pròxima sessió ordinària del plenari municipal.  

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (4) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de l’atorgament d’assistència jurídica que presta la Diputació de Barcelona referent a un procediment sobre la denegació de la bonificació de l’IBI i la delegació de la competència per a l’autorització de matrimoni en la regidora Ermínia Altarriba per tal que oficiés un casament el passat mes d’abril.

També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, així com de l’informe sobre personal eventual corresponent al primer trimestre de 2024.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre el finançament de projectes per a la realització d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament; la sol·licitud dels marxants i parades d’alimentació que volen ser presents en la fira de Patum; el cobrament del recàrrec de l’IBI als pisos buits del municipi; la suspensió per segona vegada de la Mostra de Formatges a causa de la meteorologia; el balanç econòmic del Concert Jove de Sant Marc; les mesures per millorar la seguretat a la ciutat, la xifra d’expositors dedicats a la formació i l’ocupació de la Fira de Maig; la previsió d’actuacions de manteniment a la torre del Pavelló de Suècia; l’enderroc de l’edifici de Finques Ciutat, la licitació de les obres de finalització de la urbanització dels Pedregals i la priorització de les demandes del veïnat de les assemblees de barri. El grup també ha formulat un prec demanant celeritat en l’arranjament de diversos camins.

El grup municipal del PSC ha fet preguntes sobre l’aplicació de la taxa de clavegueram; els plans d’ocupació del pla de treball als barris; les tasques de suport de dinamització i promoció econòmica de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà respecte al municipi de Berga, la finalització de les obres del vial d’accés a les noves urgències de l’Hospital de Berga; la comissió d’estudi per determinar la gestió del servei d’aigua potable; la relació de despeses i ingressos del Concert Jove de Sant Marc; el pagament de quotes de locals municipals al barri de Santa Eulàlia; la necessitat d’actuacions de millora i manteniment al barri de Santa Eulàlia; el posicionament del consistori respecte del projecte de l’APEU i l’arranjament dels sots de la carretera de Solsona.

El grup municipal del BeGI ha fet un prec referent al termini d’accés a la informació sol·licitada pels grups de l’oposició; el suport logístic i econòmic que es destina a les fires promogudes pel teixit associatiu de la ciutat; la relació de vehicles municipals de renting i les quotes corresponents; la ubicació de les atraccions durant la celebració de La Patum; la venda de les parcel·les de titularitat municipal de la urbanització dels Pedregals i la licitació de les obres de la zona; la certificació de la finalització de les obres del vial d’accés a les noves urgències de l’Hospital de Berga; el document ambiental del projecte d’abastament d’aigua a Queralt; la distribució de les parades del mercat setmanal. El grup municipal del BeGI ha fet un prec per cercar alternatives per a les tasques de muntatge i desmuntatge que desenvolupa la brigada municipal en la celebració d’esdeveniments i fires.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera pregunta és sobre la neteja i el manteniment del carrer Prat de la Riba. La segona qüestió fa referència al pagament de les quotes d’arrendament de l’aparcament públic de l’Hospital de Berga.

En aquesta ocasió, hi ha hagut diferents intervencions del públic assistent. Hi ha hagut preguntes sobre les colònies de gats i els espais d’allotjament d’aquests animals, així com la neteja i el manteniment de la carretera que condueix a Queralt.

               

Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2024
Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (02-05-24)