Recursos Humans

Són responsabilitat de l’àmbit de Recursos Humans: la política de recursos humans, l’organització del personal, l’impuls de la formació del personal al servei de la Corporació, la prevenció de riscos i salut laboral i la proposta d’expedients disciplinaris i sancionadors.

Responsable polític