Ple municipal


El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l’Alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament i té atribuït el control de la resta d’òrgans de govern.

 1. COMPETÈNCIES (d’acord amb l’article 72 del ROM)

  • El Ple, en conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:
   • Competències de caràcter indelegable:
    • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
    • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
    • L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.
    • L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
    • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
    • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
    • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
    • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques.
    • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
    • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
    • L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alineació del patrimoni quan estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
    • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
    • Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
   • Competències de caràcter delegable:
    • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
    • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
    • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, a excepció de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això en conformitat amb el que disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
    • Correspon al Ple com a òrgan de contractació respecte dels contractes no atribuïts a les competències de l’alcalde i que celebri l’ajuntament. Igualment també li correspon l’adjudicació de les concessions de béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estigui atribuïda a l’alcalde, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
    • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.  
 2. CALENDARI

  • El règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació serà el primer dijous hàbil de cada mes, a les 19:00h i amb les següents excepcions:
  • El mes d’agost que no se celebrarà ple ordinari.
  • El mes de gener, la sessió plenària se celebrarà un dijous dins de la primera quinzena del mes, tenint en compte la celebració de les festes nadalenques. .
  • Les sessions ordinàries que coincideixin amb les festes de Pasqua i La Patum es realitzaran la setmana anterior o posterior a la celebració d’aquestes festes.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-12-2023 11:49