Contractació

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per parts dels ens, els organismes o les entitats que, de conformitat amb la LCSP, en formen part i subscriuen contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb terceres persones (art. 2.1 LCSP), per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

L’article 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern preveu:

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d’incloure:

 1. La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.
 2. La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d’execució.
 3. La informació sobre els contractes programats.
 4. Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i tècnics del procés de contractació. Aquesta informació ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.
 5. Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul•lades i les resolucions anticipades.
 6. Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades.
 7. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
 8. Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
 9. Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul•litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.

L’Ajuntament de Berga per la classificació dels contractes des d’un punt de vista de la tramitació que se’ls dóna i als efectes de la claredat en la seva divulgació és realitza en tres apartats:

 • Relacions de compres: jurídicament són contracte administratius menors que per facilitat de la seva gestió administrativa es realitzen per un procediment simplificat. Són contractes administratius menors la quantia dels quals no supera el 6.000 euros IVA inclòs i la durada d’1 any.
 • Contracte menors: són els contractes, a part de les relacions de compres, que els seus imports no superen els 50.000.- euros de preu base els d’obres, i els 18.000.- euros els de subministrament i serveis i la seva durada no és superior a un any.
 • Contractes per procediments negociats i procediments oberts.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2021 12:42