Berga licita la renovació del sistema d'emmagatzematge informàtic

Última revisió 10-05-2023 18:32
10/05/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu mixt per a la renovació del sistema d’emmagatzematge informàtic. El contracte té un pressupost de 47.207,57 € (IVA inclòs) en un sol lot.

Tindrà una durada de quatre anys i inclourà el subministrament de l’equipament tecnològic, la instal·lació i els serveis de manteniment durant la vigència del contracte.  

Necessitats del servei

Tot i que cada vegada més els serveis electrònics que l’Ajuntament de Berga ofereix a la ciutadania s’instal·len en proveïdors externs, encara resulta necessari garantir que una part d’aquest emmagatzematge informàtic es faci en les instal·lacions del consistori. Aquesta infraestructura és essencial i es troba limitada pel seu rendiment i per la capacitat disponible d’espai electrònic del qual es disposa actualment.

La renovació d’aquest equipament permetrà incrementar l’espai disponible que es complementarà amb l’espai en el núvol i millorarà la resposta dels sistemes informàtics, sobretot d’aquells que encara resideixen a les instal·lacions municipals.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes a partir de l’endemà de la publicació al perfil del contractant i fins a les 23:59 h del dimecres 17 de maig de 2023. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Emmagatzematge informàtic
Emmagatzematge informàtic