Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2023

Última revisió 04-05-2023 21:29
04/05/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 4 de maig, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Actes sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de la sessió extraordinària per aprovar els pressupostos d’enguany (30 de març) i la sessió ordinària celebrada el 6 d’abril de 2023.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El plenari ha tractat tres sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). L'ICIO és un tribut local de caràcter potestatiu que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística, que s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

D’una banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha presentat dues sol·licituds per executar obres de reparacions vàries a dos edificis aïllats d’habitatges socials situats al carrer Fullaracs (1 i 3), al Polígon Industrial de La Valldan. D’altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà ha presentat una sol·licitud en relació amb les obres de remodelació de l’antiga seu de l’ens comarcal (C/ Pere III, 2) per encabir l’àrea de serveis socials.     

Els dos organismes demanen que el plenari declari les obres d’especial interès i d’utilitat municipal per tal que s’apliqui la bonificació del 95 % de l’impost, tal com preveu l’ordenança municipal. En aquest cas, els membres del plenari han acordat que la bonificació sigui del 50 %, en cada cas. Per tant, l’import total de la bonificació de l’ICIO de les tres sol·licituds és de 2.827,26 €.

Les propostes de bonificació de l’ICIO de les dues sol·licituds de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han estat aprovades per unanimitat, mentre que la proposta de bonificació sol·licitada pel Consell Comarcal del Berguedà ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (8), ERC (2) i JxB (5) i el vot negatiu del PSC (1).

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat quatre propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. Les propostes contemplen liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 371.678,98 €.

Les propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (8) i ERC (2) i els vots contraris de JxB (5) i el PSC (1).

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat incoar sis procediments sancionadors per la comissió d’infraccions greus i molt greus de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions fan referència a incomplir l’obligació d’identificar l’animal, abandonar un animal potencialment perillós, tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent, deixar deslligat un animal potencialment perillós i portar gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes d’immobles col·lectius. En aquest cas, la suma total de l’import de les sis sancions és de 4.567,71 €. Les persones interessades disposaran d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri adients.

Les propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Sous del personal eventual

El plenari ha aprovat la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia. Es tracta d’una proposta per aprovar la part dels sous dels serveis que realitzarà el personal eventual durant la celebració de les festes de La Patum 2023. En aquest cas, l’equip de govern té la voluntat de retribuir aquestes hores de treball al mateix nivell de les gratificacions per serveis extraordinaris que s’aplica a la resta del personal funcionari de la corporació pels serveis prestats durant les festes del Corpus d’enguany, així com respectant la competència del ple per a l’adopció d’aquest acord.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (8) i ERC (2), l’abstenció de JxB (5) i el vot negatiu del PSC (1).

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de les contractacions i modificacions de jornada del personal de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus.

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte dels informes de l’àrea d’Intervenció referents al control financer corresponents a la segona part de l’exercici econòmic de 2021 i l’exercici econòmic de 2022. També s’ha fet la donació de compte dels informes econòmics trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost, la morositat i el termini mitjà de pagament a proveïdors referents al primer trimestre de 2023.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal Junts per Berga ha preguntat sobre la direcció de la residència municipal davant la voluntat de no continuar amb aquesta tasca de les persones que estan dirigint el centre residencial. El grup també ha preguntat sobre la previsió d’habilitació de l’espai perinatal al cementiri municipal. JxB ha fet un prec perquè el consistori requereixi l’arranjament d’un edifici en mal estat situat entre el passeig de la Indústria i el carrer Lluís Millet a la propietat de l’immoble. El grup ha fet un prec per debatre sobre la tipologia d’establiments que han proliferat a la ciutat, com per exemple supermercats, locutoris i perruqueries, entre d’altres. Altres qüestions formulades han estat sobre la comissió per a la prestació del servei d’aigua potable i la manca de presentació de projectes per optar a recursos econòmics Next Generation destinats als equipaments residencials de persones grans.

El grup municipal del PSC s’ha referit a l’enderroc d’un edifici en mal estat del carrer Barcelona i sobre l’espai de coworking que s’habilitarà en un dels espais del Mercat Municipal. El portaveu socialista ha fet un balanç sobre diferents qüestions com la gestió de la regidoria de municipalitzacions, l’expedient de traspàs de la residència, els recursos del PGI, el Polígon Industrial de La Valldan, les obres de la Ronda Moreta i la Torre de la Petita, la pista d’atletisme i la contractació de la neteja viària, entre altres.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut tres preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

La primera pregunta és sobre l’ocupació de places d’estacionament de zona blava al carrer del Roser de vehicles no oficials, però que tenen un cartell de l’oficina de Correus. La persona exposa que aquests vehicles no aporten el tiquet d’aparcament d’estacionament regulat i demana si tenen permís per fer-ho i si qualsevol altre negoci de la zona podria procedir de la mateixa manera.   

La segona pregunta és sobre la samarreta oficial de La Patum. En concret, la persona interessada pregunta si s’ha fet algun concurs per tal de seleccionar la persona que ha creat el disseny i quin cost tindrà el disseny de la samarreta.

La tercera qüestió fa referència a una sanció relacionada amb la seguretat del trànsit. La persona sancionada exposa que la sanció s’ha interposat sense que l’autoritat competent hagi aportat proves de la infracció i mostra el seu desacord amb què es mantingui la multa econòmica i la retirada de punts del carnet de conduir.

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre l’actuació que es va portar a terme a la pista poliesportiva de Santa Eulàlia col·locant una sèrie de torretes per delimitar l’espai de joc per evitar l’impacte de les pilotes a la façana dels edificis propers. Una altra persona del públic ha fet una aportació per posar en coneixement dels membres del plenari que en un espai de l’antiga caserna municipal existeix un pou d’aigua salada. També s’ha fet un prec per tal que es porti a terme l’arranjament del trencacames, que és un dels camins d’accés al castell. Una altra de les qüestions ha estat la proposta d’implementar algun element per millorar la confortabilitat dels bancs que ocupa el públic a la Sala de Plens del consistori berguedà.

 

Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (04-05-23)