Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de novembre de 2022

Última revisió 03-11-2022 23:34
03/11/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 3 de novembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

L’alcalde, Ivan Sànchez, en representació del conjunt de la corporació ha iniciat la sessió tenint un record per a la trentena de famílies que van perdre familiars en l’accident que es va produir a la mina de la Consolació (Fígols), el 3 de novembre de 1975, avui que es compleixen 47 anys de l’accident miner. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del 6 d’octubre.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 17.170,54 €. Les dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Ordenança de Preus Públics de la residència municipal 

En aquesta sessió, s’ha presentat una proposta de l’ordenança reguladora de preus públics per establir els preus dels serveis que ofereix la residència municipal Sant Bernabé. D’una banda, l’import del servei substitutori de la llar per a les habitacions individuals i dobles, en funció del grau de dependència de la persona usuària és el següent:

 • Grau I: 1.801,58 € (individual) i 1.637,87 € (doble).
 • Grau II: 2.026,84 € (individual) i 1.842,62 € (doble).
 • Grau III: 2.386,47 € (individual) i 2.169,60 € (doble).   

D’altra banda, l’ordenança determina l’import del servei de centre de dia, en funció de les hores i els àpats que s’ofereixen, així com si els serveis es porten a terme en dies feiners o festius. Els preus establerts oscil·len entre els 1,35 i els 30,09 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Modificació d’ordenances fiscals

El següent punt tractat durant la sessió plenària ha estat la proposta de modificació d’una dotzena d’ordenances fiscals que s’aplicaran durant l’exercici de 2023. La proposta presentada per l’àrea d’Hisenda comporta l’actualització de les ordenances fiscals amb la voluntat d’actualitzar i incloure les darreres normatives aprovades, així com incloure millores tècniques detectades en la redacció dels articles d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona. En concret, les ordenances modificades són les següents:

 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
 • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Taxa reguladora de contribucions especials.
 • Taxa per l’expedició de documents administratius.
 • Taxa per l’atorgament de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 • Taxa reguladora per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
 • Taxa per la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD).
 • Ordenança del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.    

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Derogació de l’ordenança de serveis d’esplai

L’àrea d’Hisenda ha fet una proposta per derogar l’ordenança reguladora dels serveis d’esplai. Les àrees d’educació i cultura oferien uns tallers artístics adreçats a infants per donar cobertura a les necessitats de les famílies durant el període estival. La reducció de la demanda d’aquestes activitats davant la proliferació de l’oferta de casals d’estiu impulsats pel teixit associatiu local ha fet que el servei d’esplai deixi de prestar-se en els últims anys. Per aquest motiu, la proposta contempla la derogació de l’ordenança vinculada al servei. Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de la bonificació de l’IBI

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta referent a la bonificació de l’IBI. En concret, la modificació afecta l’article 5, que estableix els beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable en relació amb els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. En aquest cas, la proposta contempla establir un import màxim de bonificació per a totes aquelles instal·lacions que sol·licitin la bonificació potestativa del tribut amb l’objectiu de garantir la proporcionalitat de la bonificació en la ràtio compresa entre la inversió realitzada i la quota a pagar de l’IBI. En concret, el límit màxim de la bonificació del rebut serà del 50 %. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Impost d’Activitats Econòmiques

La proposta de modificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es basa en la necessitat d’incloure una bonificació potestativa per increments de plantilla a les empreses. Aquesta bonificació pretén fomentar i millorar l’ocupació a les empreses del municipi, donant més oportunitats a les empreses que apostin per créixer i invertir en el territori. En concret, la proposta estableix que gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin en almenys 5 treballadors/es la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Taxa d’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la zona blava

La proposta de modificació de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals consisteix en l’actualització de les tarifes regulades fins ara  a la zona blava i la reestructuració dels horaris d’estacionament per consensuar-los amb les noves tarifes i adequar-los a la seva finalitat, que és aconseguir una bona ocupabilitat i rotació de les ocupacions. En aquest sentit, s’ha arrodonit els imports per facilitar la comprensió i el càlcul del cost, s’ha introduït exempcions per a vehicles d’organismes oficials, s’ha regulat i especificat els requisits per a la tarifa de residents i operadors comercials i s’ha detallat el mapa de zones de la ciutat, entre d’altres. Les novetats principals de la modificació fan referència a les tarifes per a l’estacionament en zona blava.

La tarifa A1 s’aplicarà de 9 a 14 h i de 17 a 20 h i comptarà amb els imports següents:

 • 15 min. Preu: 0,25 €.
 • 30 min. Preu: 0,50 €.
 • 1 h. Preu: 1 €.
 • 1,5 h. Preu: 1,60 €.
 • 2 h. Preu: 2,20 €.
 • 3 h. Preu: 3,70 €.

La tarifa A2 és l’establerta per a residents i comerciants:

 • 20 min. Preu: 0,10 €.
 • 30 min. Preu: 0,15 €.
 • 1 h. Preu: 0,30 €.
 • 1,5 h. Preu: 0,50 €.
 • 2 h. Preu: 0,65 €.
 • 3 h. Preu: 1,10 €.

Al voltant del Salut Catalunya Central-Hospital Sant Bernabé, s’aplica l’estacionament regulat de 9 a 20 h. En aquest cas, s’aplica la tarifa A1 en totes les zones, excepte les senyalitzades com a “Estacionament de llarga durada”, en què s’aplica la tarifa B amb els imports següents:

 • 7 h. Preu: 0,50 €.
 • Tot el dia. Preu: 1 €.

En el cas de la zona blava de la plaça Cim d’Estela, l’ordenança recull l’horari (dissabtes, de 9 a 14 h) i la tarifa que s’hi aplicaria (tarifa A1). De moment, però, no es preveu posar en funcionament els aparcaments de zona blava habilitats en aquest emplaçament i es mantindrà l’estacionament lliure en aquesta zona.

L’ordenança també preveu posar a disposició de comerciants, restauradors i associacions del sector de l’hostaleria i restauració de la ciutat paquets de vals de 45 minuts per a l’aparcament regulat al 25 % del preu de la tarifa A1. En total, es faran 45.000 vals anuals. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d’aparcament en les vies públiques municipals

La proposta consisteix en corregir un error material, ja que no es va incorporar l’Annex que inclou la relació de vies públiques del municipi (text aprovat en el ple de la corporació del 7 de novembre de 2013), en el moment d’aprovació de l’última modificació de l’ordenança (sessió del ple celebrada el 4 de novembre de 2021). La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Reglament de la residència municipal

L’àrea de Municipalitzacions ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del servei de residència municipal per tal de ser gestionada de forma directa pel consistori, així com la creació d’un reglament del servei. En aquest sentit, resulta necessari establir la normativa per regular la gestió del servei amb l’objectiu de garantir que el seu funcionament sigui el més eficaç i eficient possible, així com la relació amb els usuaris i usuàries per garantir un tracte igualitari, tant en l’accés com en la seva estada en l’equipament residencial. D’aquesta manera, les persones interessades en el servei podran conèixer prèviament les condicions d’accés, els drets i obligacions i els serveis que s’ofereixen en la residència municipal. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Modificació de la composició de la CI de l’àrea d’Economia i Hisenda

En aquesta sessió, s’ha presentat una proposta per modificar la composició de la Comissió Informativa de l’àrea d’Economia i Hisenda arran de la renúncia a l’acta de regidor de Francesc Torrents Lapuerta (JxB) i la seva substitució per Ramon Caballé Planas (JxB). Torrents era vocal de la comissió en representació de JxB, mentre que Ferran Aymerich Torner n’era el suplent. Amb la renúncia de Torrents, Aymerich passa a ser vocal titular i Caballé serà el suplent. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança d’ús d’instal·lacions esportives municipals

L’àrea d’Esports ha presentat una proposta per aprovar el reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals per establir la normativa d’utilització d’aquest tipus d’equipaments per part de les persones que en fa ús durant l’any, tenint en compte les activitats esportives reglades, els entrenaments, els tornejos i les activitats d’estiu, entre d’altres. Aquesta iniciativa permetrà al consistori disposar d’un document per determinar el procés de reserva, l’accés, la forma de pagament de les taxes i preus públics municipals o les responsabilitats dels usuaris i usuàries durant l’ús dels equipaments. Les instal·lacions incloses en aquest reglament són: els dos pavellons d’esports (el nou i el vell), les pistes de tennis, pàdel, frontó i vòlei platja, el camp de futbol, les piscines d’estiu i l’skatepark. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Dies festius locals

L’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta per determinar els dos dies festius locals per a l’any 2023. Es tracta d’una decisió que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya delega als municipis perquè puguin triar les dues festes locals incloses en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels treballadors. En aquest cas, es proposa que els dos dies festius locals de 2023 siguin el 8 de juny (dijous de Corpus) i el 8 de setembre (Gala de Queralt). La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Aprovació i liquidació de les gratificacions del personal eventual durant La Patum

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació i liquidació de les gratificacions pels serveis extraordinaris efectuats pel personal eventual durant la celebració de les festes de La Patum d’enguany. En aquest cas, l’equip de govern té la voluntat de retribuir aquestes hores de treball amb el mateix règim de gratificacions per serveis extraordinaris que s’ha aplicat a la resta de personal funcionari de la corporació pels serveis prestats durant les festes del Corpus de 2022, de manera excepcional i amb la finalitat d’evitar greuges comparatius entre el personal, així com respectant la competència del ple per a l’adopció d’aquest acord. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit del servei de neteja viària

La sessió ha continuat amb la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia per aprovar el pagament de factures de l’empresa que s’encarrega del servei de neteja viària, Tractaments Ecològics, SA. Es tracta de factures corresponent al període del mes d’agost de 2022 que suma un import de 38.215,76 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit del servei de neteja viària

La sessió ha continuat amb la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia per aprovar el pagament de factures de l’empresa que s’encarrega del servei de neteja viària, Tractaments Ecològics, SA. Es tracta de factures corresponent al període del mes d’agost de 2022 que suma un import de 38.215,76 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Nomenament dels membres del Consell Assessor Urbanístic

Posteriorment, s’ha aprovat la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia d’una proposta per designar les persones que formaran part del Consell Assessor Urbanístic. La composició dels membres d’aquest organisme serà la següent:

 • Ivan Sànchez Rodriguez (Alcalde) – President
 • Aleix Serra Uró (Regidor d’Urbanisme) – Vocal
 • Guillem Canal Santaeulàlia (Regidor de Medi Ambient) – Vocal
 • Roser Rifà Jané (Regidora de Promoció Econòmica) – Vocal
 • Ramon Camps Garcia (Regidor ERC) – Vocal
 • Ariadna Herrada Gost (Regidora JxB) – Vocal
 • Abel García Marín (Regidor PSC) – Vocal
 • Fermí Riu Puig – Representant AAVV de la ciutat – Vocal
 • Xavier Orcajo Miquel – Representant UBIC – Vocal
 • Jordi Plans Prat – Representant sindicat de treballador – Vocal
 • Victoria Diaz Martin – Representant del conjunt d’entitats i col·lectius locals que agrupen persones amb mobilitat reduïda – Vocal
 • Josep Sànchez Vicents – Representant de la Societat d’Arqueologia del Berguedà – Vocal
 • Ferran Canudas Gorgas – Representant del Grup de Defensa de la Natura – Vocal
 • Claudina Relat Goberna – Representant de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Bages-Berguedà – Vocal.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i l’abstenció del PSC.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

Tot seguit, s’ha aprovat la incorporació per urgència d’un punt en l’ordre del dia d’una proposta per modificar la RLT per tal d’esmenar i adequar la relació de tasques de cinc llocs de treball vinculats als serveis de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Centre Obert. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Mocions

La part de control s’ha iniciat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal Junts per Berga per aprovar el manifest impulsat per Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació. Es tracta d’un grup de format per una trentena de persones de diverses sensibilitats i diversos àmbits, que a títol individual, conformen un grup de treball autònom, plural i transversal, sense cap lligam partidari, governamental o institucional. En el manifest, s’esmenta el procés que ha viscut la societat catalana per decidir lliure i pacíficament el seu present i futur, així com la situació de repressió viscuda en els últims anys. La moció compromet el consistori a expressar el seu suport a l’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, i l’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB, la CUP i ERC i el vot negatiu del PSC.

Posteriorment, s’ha presentat una moció promoguda pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà en contra de la instal·lació d’una central hidroelèctrica reversible al Pla de Clarà, a la Nou de Berguedà. Es tracta d’una central que estaria situada a la riba dreta de l’embassament de La Baells, davant la finca de Cal Gall de Cercs, tot el sistema de doble circuit de bombeig per pujar l’aigua de La Baells fins al Pla de Clarà i d’evacuació per produir electricitat, una línia d’alta tensió per dur l’energia fins a la subestació dels Emprius, al costat de l’antiga central tèrmica de Cercs i pistes forestals per accedir a l’indret de l’obra. La moció insta l’Ajuntament de Berga a rebutjar la construcció de la central hidroelèctrica, sol·licitar al Ministeri de Transició Energètica que desestimi el projecte, així com demanar al ministeri i la Generalitat un replantejament de les condicions per la implantació de centrals d’energies renovables per evitar la pèrdua de pastures, conreus i espais d’alt valor per la biodiversitat, espais que s’han de protegir per evitar-ne la desaparició. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció del PSC i el vot negatiu de JxB.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la contractació de personal administratiu i bidells en règim laboral temporal, a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, on s’inclou el fons de prestació ‘Plans Locals d’Ocupació’. En concret s’ha fet la contractació de cinc auxiliars administratius i tres bidells per donar suport a diferents àrees del consistori fins al 31 de desembre de 2022.

Posteriorment, s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte dels informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost, el període mitjà de pagament a proveïdors, la morositat i el personal eventual corresponents al tercer trimestre de 2022. També s’ha fet la dació de compte parcial dels informes de control financer de l’exercici de 2021 elaborat per la Intervenció general del consistori.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha fet un prec per demanar que es resolgui l’errada que impedeix consultar les actes del ple al web municipal. El grup ha preguntat sobre la represa del Consell d’Infants, després que es paralitzés l’activitat d’aquest organisme arran de la pandèmia. JxB ha fet un prec per demanar una solució sobre l’actuació provisional de la instal·lació d’un tub d’abastament d’aigua a Queralt. El grup també ha preguntat el motiu del tancament provisional de l’aparcament públic situat al carrer Comte Oliba. JxB ha demanat si el consistori té la voluntat d’adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. Per últim, el grup ha preguntat sobre l’estat d’actualització i tramitació de l’ordenança de civisme i sobre la licitació del projecte d’asfaltatge dels carrers de la ciutat.

El grup municipal del PSC ha fet un prec demanant que se li faciliti la informació sobre la memòria i les tasques fetes referents al projecte de substitució de la superfície de les pistes de tennis. El portaveu socialista ha demanat que es facin les accions adients per arranjar diversos elements de la pista poliesportiva del barri de Santa Eulàlia. El grup del PSC ha demanat que el consistori actuï de forma intensiva a la zona propera al local d’oci nocturn de la ronda Moreta per tal de garantir el descans veïnal. El portaveu del grup municipal també ha fet esment a la contractació del personal del servei dels camins escolars, que ha deixat de prestar-se temporalment.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut diferents preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. En primer lloc, s’han fet preguntes sobre la previsió per a la reposició d’un fanal i una paperera al carrer de Pinsania.

Una altra pregunta ha fet referència a la previsió de reposició del medalló i la placa d’homenatge a Ricard Cuadra Camprubí que va ser sostreta del panteó Bassacs, que és on s’enterren els berguedans i berguedanes il·lustres, al cementiri municipal. A més, s’ha suggerit que es porti a terme l’actualització del plafó informatiu que hi ha a l’interior del panteó per tal que s’inclogui la relació completa dels personatges il·lustres que hi ha actualment al panteó.

Altres qüestions plantejades han estat sobre l’estat de les gestions efectuades fins avui a la urbanització de la zona dels Pedregals II. En relació amb aquesta qüestió s’ha preguntat si s’ha fet el càlcul dels diners que ha deixat d’ingressar el consistori per les llicències d’obres i altres taxes i/o impostos que s’haurien generat amb la urbanització de la zona finalitzada o els projectes que s’haurien pogut executar amb aquests diners.   

Una altra qüestió plantejada ha estat sobre la zona d’estacionament regulat (zona blava). En concret, es demana el motiu pel qual el veïnat del capdamunt del passeig de la Pau fins al carrer Gran Via no pot acollir-se als descomptes que s’ofereixen a les persones residents. 

Finalment, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre residus i la necessitat de d’instal·lar més papereres a la zona exterior de l’Institut Serra de Noet i fer la neteja als carrers del Pla de l’Alemany, així com fer les tasques de reg a l’arbrat de la zona esmentada.

  

 

     

 

Sessió ordinària del ple municipal de novembre de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de novembre de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (03-11-22)