Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de setembre de 2022

Última revisió 05-10-2022 16:55
15/09/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 15 de setembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Presa de possessió de l’acta de regidor

La sessió ha començat amb la presa de possessió del càrrec de regidor de Guillem Canal Santaeulàlia, com a regidor de la CUP i en substitució de la regidora de l’equip de govern de la CUP i ERC, Roser Valverde Lojo, que va presentar la seva renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Berga el passat 30 de juny. Canal a accedit a l’acta de regidor després de les renúncies de Marc Vizcano Pedro, Berta Francàs Guillén i Roser Obiols Ripoll, que precedien el nou regidor en la llista electoral amb la qual la CUP va concórrer a les eleccions municipals de 2019.

Renúncia a l’acta de regidor  

La sessió ha continuat amb la presa de coneixement de la renúncia de Francesc Torrents Lapuerta a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Berga. El regidor de Junts per Berga va formalitzar la seva renúncia mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal el 8 de setembre. Torrents va prendre possessió del càrrec el 3 de desembre de 2020, en substitució del portaveu del grup municipal de JxB, Jordi Sabata Freixa. El consistori farà arribar a la Junta Electoral Central (JEC) el certificat de la sessió plenària en què s’ha fet la presa de coneixement de la renúncia de Torrents per sol·licitar a la JEC la credencial del regidor/a que li correspondria ocupar la vacant. Segons la llista electoral amb la qual JxB va concórrer a les eleccions municipals de 2019, li pertocaria ocupar l’acta de regidora a Maria Àngels Guitart Guixer.

Actes de sessions anteriors

Tot seguit, s’ha fet la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió ordinària del 7 de juliol i la sessió extraordinària i urgent (3 d’agost) que es va fer per aprovar propostes de preus públics de l’àrea d’Educació i també per les necessitats financeres i l’encàrrec de la gestió del servei de neteja d’edificis a l’empresa pública BRG Serveis MP, SLU. Posteriorment, els regidors i regidores han votat la inclusió en l’ordre del dia de diverses propostes d’àmbit econòmic referents al reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat vuit propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 63.168,07 €. Les vuit propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Tot seguit, s’han tractat les sis propostes de REC incorporades per urgència vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. En aquestes propostes s’inclou el pagament de factures de serveis efectuats per diverses empreses per un import total de 258.350,02 €. Les sis propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees de Joventut i Cultura.

La primera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics del buc d’assaig de l’Espai Jove. L’equipament disposa d’una sala insonoritzada per a la realització d’assajos musicals. La proposta determina els preus per poder fer ús d’aquest espai: 1 h (7 €), 2 h (10 €), 3 h (12 €), 4 h (14 €) i 5 h (15 €). La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La segona proposta fa referència a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació dels primers espectacles que formen part de la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor i hivern. El preu fixat per a les entades de dos espectacles teatrals ha estat el següent:

  • ‘Síndrome de gel’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla).
  • ‘Les bones intencions’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla).

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Modificació del reglament de nomenclàtor

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial de la modificació del reglament de nomenclàtor, que és l’eina a través de la qual s’estableixen els criteris per assignar els noms als espais públics de nova implantació, així com la modificació dels existents. La proposta de modificació va ser sotmesa a consulta pública prèvia, del 16 al 30 de maig de 2022, i contemplava incloure una sèrie de criteris addicionals referents al nomenament i la retolació de les vies. Aquests articles fan referència als criteris genèrics de denominació, els noms de persona, les comunicacions, la identificació i senyalització de les vies, la numeració i els noms de les cases disseminades. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar cinc sancions vinculades a diferents expedients de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les sancions fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència (2.404,06 €), deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (300,52 €) i no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (150,25 €). Les cinc propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Adhesió territorial per accedir al programa Leader

Els membres del plenari han ratificat el decret d’alcaldia per a renovar l’adhesió de Berga al Grup d’Acció Local pel període 2023-2027. La proposta permetrà que les empreses de la ciutat puguin continuar optant a ser beneficiàries de les ajudes del programa LEADER, provinent de fons europeus i que compta amb el cofinançament del DARP. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Pla Local d’Habitatge

L’àrea de Serveis Tècnics ha presentat una proposta per a fer l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge de Berga. Es tracta del document tècnic que defineix, per un període de 6 anys, les estratègies i propostes a desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. És l’instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constitueix la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya. El Pla Local d’Habitatge ha estat redactat per un equip tècnic extern contractat per la Gerència de Serveis d’habitatge, urbanisme i activitats de la Diputació de Barcelona. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Sessions de la JGL

L’àrea de serveis generals i finalistes ha presentat una proposta per modificar l’hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Aquestes sessions es porten a terme de forma setmanal i la proposta contempla fer-les a les 13 h, en comptes de les 14 h. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Rehabilitació de la casa Querot i la caseta del funicular de Queralt

L’àrea de Serveis Tècnics ha presentat una proposta per aprovar inicialment el projecte per portar a terme la rehabilitació i millora de la Casa del Querot i la caseta del funicular de la baga de Queralt. L’objectiu del projecte és la conservació i rehabilitació d’aquestes construccions pel manteniment i promoció de l’entorn de Queralt. La proposta contempla un pressupost de 386.053 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Règim de dedicació i retribució

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta d’alcaldia per a la modificació del règim de dedicació i retributiu de dos dels regidors de l’equip de govern de la CUP i ERC. La proposta contempla augmentar la dedicació parcial del regidor Ramon Camps Garcia (ERC) del 33 al 50 % i determinar la dedicació del nou regidor Guillem Canal Santaeulàlia (CUP).

  • Ramon Camps Garcia. Dedicació: 50 %. Import brut mensual: 1.104,96 €. Import brut anual: 15.469,44 €.
  • Guillem Canal Santaeulàlia. Dedicació: 20 %. Import brut mensual: 442,59 €. Import brut anual: 6.196,24 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la delegació de l’atribució de l’autorització per a matrimoni per tal que la regidora Roser Rifà pogués oficiar un matrimoni civil a l’agost.

També s’ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021 de l’Ajuntament de Berga, l’organisme autònom de la Fundació Hospital Sant Bernabé i de BRG Serveis MP, SLU.   

Posteriorment, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha donat compte dels informes trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost, el període mitjà de pagament a proveïdors, la morositat i el personal eventual corresponents al segon de 2022.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha expressat la necessitat de disposar d’una solució alternativa per suplir la suspensió temporal de la parada del bus urbà situada a la zona esportiva (C/ Guillem de Berguedà) arran de les obres que s’estan portant a terme en el tram del carrer Barcelona que connecta amb la via esmentada. JxB ha fet dos precs per demanar que es responguin dues preguntes formulades en el ple del passat mes de juny i també ha sol·licitat la jurisprudència existent sobre la retirada de plaques dels carrers instal·lades de forma il·legal. El grup també ha fet un prec per proposar que el municipi s’adhereixi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública. El grup també ha preguntat sobre la possibilitat d’habilitar temporalment l’espai que ocupaven les cargoleres del SES Serra de Noet com a zona d’esbarjo per a gossos davant la degradació del “pipican” que hi ha a la zona. JxB ha preguntat sobre el nombre d’expedients sancionadors interposats per l’abocament de residus a la via pública i sobre la intensificació de les sancions per revertir aquestes actituds incíviques. JxB s’ha referit a l’execució de les obres de reurbanització de la ronda Moreta i les actuacions de reparació que està portant a terme l’empresa per revertir les deficiències que presenta el paviment sis mesos després de la finalització dels treballs.

El grup municipal del PSC també s’ha referit a l’estat de manteniment dels “pipican” de la ciutat. El portaveu socialista ha fet un prec per demanar que es faci una revisió acurada sobre la proposta guanyadora del concurs dels vestits dels Gegants de La Patum i la necessitat de disposar d’un informe tècnic exhaustiu sobre diferents aspectes del disseny del vestuari. El PSC s’ha referit al punt que s’ha retirat de l’ordre del dia sobre la concessió del servei públic de les instal·lacions esportives del CEM El Tossalet. El portaveu del grup ha demanat si existien les garanties jurídiques per poder tramitar l’expedient tal com s’havia presentat. Per últim, el PSC ha preguntat sobre la previsió de reparació de les fuites d’aigua de les fonts del Parc del Lledó, l’arranjament del mobiliari del parc de la Rasa dels Molins i la reposició d’un fanal al carrer Josep M. Badia Sobrevias amb el carrer de Pere III.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut diferents preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. En concret, s’han rebut dues preguntes per conèixer la situació en la qual es troba actualment el projecte de reurbanització de ‘Els Pedregals 2’ i quina és la previsió del consistori a l’hora de resoldre aquest tema.

La tercera qüestió fa referència al nombre de papereres instal·lades a la via pública, i al fet que en algunes zones s’han reduït o no estan repartides de forma equitativa.

La quarta qüestió fa referència a La Valldan i la predisposició del consistori per permetre un referèndum en què es tractés la seva independència del municipi de Berga.

La cinquena qüestió planteja quines actuacions preveu fer el consistori en l’àmbit de conservació del patrimoni de la ciutat, en referència a determinats elements com per exemple la Torre de la Petita, el castell o les muralles, entre d’altres.

La sisena pregunta fa referència al concurs públic per poder regularitzar el lloguer del pàrquing de terra proper a l’hospital i poder tornar a fer ús d’aquest espai.

La setena pregunta fa esment a les obres de canalització que s’estan fent al carrer Barcelona amb el carrer Guillem de Berguedà i la possibilitat de prohibir-hi l’estacionament de vehicles per evitar els problemes de circulació en una via que és de doble sentit.

La vuitena qüestió és sobre la sol·licitud no resposta d’una comunitat veïnal del carrer Barcelona per a l’ampliació del gual per evitar que altres vehicles ocupin l’espai d’accés a l’aparcament.

La novena qüestió fa referència al deteriorament de la plaça d’Europa i la demanda de realitzar les accions necessàries per millorar el manteniment de l’espai.

Finalment, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre la retirada de la instal·lació de caixes de fils de telefonia a les façanes del portal de Santa Magdalena i la manca de neteja i l’acumulació de brossa del carrer Guardiola.

   

   

 

Sessió ordinària del ple municipal de setembre de 2022
Sessió ordinària del ple municipal de setembre de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (15-09-22)