Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de setembre de 2023

Última revisió 14-09-2023 22:25
14/09/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 14 de setembre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Actes sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de la sessió extraordinària per aprovar el cartipàs municipal (17 de juliol) i la sessió extraordinària celebrada el 31 de juliol de 2023.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import de la proposta és de 63.519,42 €.

La proposta de REC ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (4) i els vot contrari del PSC (3).

Ordenança de preus públics

L’àrea de Promoció Econòmica i Fires ha presentat una proposta per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a un dels espectacles que es faran durant la celebració de la Fira de Santa Tecla de 2023. Es tracta d’una actuació protagonitzada per l’humorista Fel Faixedas que es durà a terme al passeig de la Indústria, en un espai delimitat i tancat. El preu fixat per a les entrades de l’espectacle ha estat el següent:

  • Entrada anticipada: 10 €.
  • Entrada a taquilla: 13 €.    

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5) i ERC (2), les abstencions de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Adhesió al Fons d’Ordenació 2024

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta relacionada amb el venciment dels préstecs ICO. Es tracta de l’adhesió al compartiment al Fons d’Ordenació de 2024 inclòs en el Fons de Finançament d’Entitats Locals (FFEELL). Aquesta proposta ha estat retirada de l’ordre del dia per part de l’equip de govern per la manca de consens dels grups municipals de la corporació.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar quatre sancions vinculades a diferents expedients referits a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació d’una sanció molt greu per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència; dues sancions greus per portar deslligat un animal potencialment perillós i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes d’immobles col·lectius i una sanció greu per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. La suma de l’import de les quatre sancions és de 3.005,07 €

També s’ha acordat incoar quatre procediments sancionadors referents a la mateixa ordenança. En concret, es proposa tramitar tres sancions molt greus per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència; dues sancions greus per portar deslligat un animal potencialment perillós i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes d’immobles col·lectius i quatre sancions greus per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. En aquest cas, la suma de l’import de les nou sancions és de 13.462,69 €. Les persones interessades disposaran d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que considerin adients.

Les propostes d’imposició de sancions i les propostes d’incoació d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Modificació puntual del POUM

L’àrea d’Urbanisme ha presentat una proposta per aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per facilitar el desenvolupament de les activitats previstes en l’àmbit del dipòsit controlat de residus sòlids, l’abocador comarcal de Font Ollera. El POUM, aprovat l’any 2005, preveia una reserva viària pel desdoblament de la carretera C-16 que afectava els sòls de l’abocador, segons el traçat previst en aquell moment. Posteriorment, s’han definit noves propostes de traçat que descarten l’afectació dels sòls reservats per al dipòsit controlat, com és el cas del projecte de traçat del 2018 que preveu el desdoblament fins a Cercs i la implantació d’un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà. La finalitat de la modificació del POUM és adaptar-lo a les noves previsions de traçat, eliminant així la limitació que impedeix el correcte desenvolupament del dipòsit controlat.

La proposta de modificació puntual del POUM ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. El regidor del BeGI, Lluís Minoves, s’ha abstingut de participar en la votació d’aquest punt.

Dissolució de l’Organisme Autònom de la FBHSB

En aquesta sessió, s’ha presentat una proposta per aprovar l’extinció de l’Organisme Autònom de la Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé de Berga (FBHSB). Aquest organisme va ser creat el 21 de gener de 1999 per gestionar l’hospital i, posteriorment, la residència municipal. El setembre de 2020, la Generalitat de Catalunya va assumir la gestió de l’hospital després de la creació de l’empresa pública Salut Catalunya Central. El novembre de 2022 el ple de la corporació va aprovar inicialment el canvi de gestió de la residència per gestionar-la de forma directa. El març de 2023 s’aprova definitivament el canvi de gestió de la residència municipal i passa a ser gestionada per l’Ajuntament de Berga.

La proposta d’extinció de l’Organisme Autònom de la FBHSB ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (5) i ERC (2), les abstencions de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot negatiu del PSC (3).

Codi de conducta

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per aprovar la implementació d’un codi de conducta pels alts càrrecs de l’Ajuntament de Berga. Es tracta d’un document que recull els principis que han de regir l’actuació dels alts càrrecs de la corporació municipal i els principis de bon govern, així com les conseqüències d’incomplir-los.  

La proposta d’aprovació del codi de conducta ha estat aprovada per unanimitat.

Renúncia a l’acta de regidora

La sessió ha continuat amb la presa de coneixement de la renúncia de Roser Rifà Jané (CUP) a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Berga. La regidora de l’equip de govern de la CUP i ERC va formalitzar la seva renúncia mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal el 4 de setembre. Rifà va prendre possessió del càrrec el 17 de juny de 2023, moment en què es va constituir la corporació amb els càrrecs electes sorgits de les eleccions municipals de maig de 2023.

El consistori farà arribar a la Junta Electoral Central (JEC) el certificat de la sessió plenària en què s’ha fet la presa de coneixement de la renúncia de Rifà per sol·licitar a la JEC la credencial del regidor/a que li correspondria ocupar la vacant. Segons la llista electoral amb la qual la CUP va concórrer a les eleccions municipals de 2023, li pertocaria ocupar l’acta de regidor a Guillem Canal Santaeulàlia.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte del nomenament dels membres de les comissions informatives, les quals estaran integrades per les persones següents:

Comissió Informativa de l’àrea l’Economia i Hisenda:

Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde i president de la CI); Rosa Rodríguez Malé (Vocal CUP) i Isaac Santiago Vilardaga (Vocal suplent CUP); Clara Comellas Lopez (Vocal JxB) i Ferran Aymerich Torner (Vocal suplent JxB); Abel García Marín (Vocal PSC) i Ariadna Herrada Gost (Vocal suplent PSC); Judit Vinyes Barniol (Vocal BeGI) i Lluís Minoves Pujols (Vocal suplent BeGI); Moisès Masanas López (Vocal ERC) i Ermínia Altarriba Gorgas (Vocal suplent ERC).

Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Finalistes:

Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde i president de la CI); Aleix Serra Uró (Vocal CUP) i Andrea Corominas Roura (Vocal suplent CUP); Ferran Aymerich Torner (Vocal JxB) i Ramon Caballé Planas (Vocal suplent JxB); Abel García Marín (Vocal PSC) i Marc Ortega Cáceres (Vocal suplent PSC); Judit Vinyes Barniol (Vocal BeGI) i Lluís Minoves Pujols (Vocal suplent BeGI); Moisès Masanas López (Vocal ERC) i Ermínia Altarriba Gorgas (Vocal suplent ERC).

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de la modificació de les competències delegades en la Junta de Govern Local. A continuació s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

A més, s’ha fet la donació de compte dels informes econòmics trimestrals emesos per l’àrea d’Intervenció sobre l’estat d’execució del pressupost, la morositat i el termini mitjà de pagament a proveïdors referents al segon trimestre de 2023. També s’ha donat compte de l’informe sobre el personal eventual corresponent al segon trimestre de 2023.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat una pregunta sobre els carregadors de vehicles elèctrics, la possibilitat de transformar-los per tal que siguin de càrrega ràpida i la implementació d’una ordenança per establir el preu públic del servei. El grup també ha demanat altres qüestions, com per exemple definir el model de gestió del servei de l’aigua i la destinació dels fons de resiliència local de la Diputació de Barcelona. JxB també ha manifestat la manca de senyalització viària a la plaça mossèn Armengou i el carrer Climent Peix, fet que comporta un risc per a la seguretat dels vianants. Una altra qüestió ha estat sobre la licitació dels camins escolars i el motiu pel qual només contempla les rutes a dos dels centres educatius de la ciutat. Altres licitacions esmentades han estat la del servei de grua que va quedar desertar i la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol, la qual, va requerir modificar-ne alguns aspectes. El portaveu del grup ha preguntat sobre l’estat del projecte de l’espai de cotreball que es preveu habilitar en un dels espais de l’equipament del Mercat Municipal i sobre l’estació d’autobusos i la inclusió en el projecte del vial fins a la C-16.

El grup municipal del PSC ha plantejat diferents qüestions relacionades amb el contenidor d’oli ubicat a la plaça de Santa Magdalena, el mal estat del paviment de la plaça vella de Santa Eulàlia causat per les arrels de l’arbrat de la zona, l’estat de tramitació del contracte de la neteja viària i la necessitat de reparació del desperfecte de la reixa de la plaça Font del Ros. El grup socialista ha formulat un prec per tal que l’esportista Xavi Tomasa rebi un reconeixement per part del consistori pel seu últim èxit esportiu assolit en l’àmbit de l’atletisme. En aquest sentit, el portaveu del PSC ha manifestat la necessitat d’elaborar un reglament per definir els criteris dels reconeixements que efectua l’ajuntament a persones que han destacat en diversos àmbits.   

El grup municipal del BeGI ha preguntat sobre l’estat de diferents projectes com per exemple l’execució de les obres dels Pedregals i la portada d’aigua a Queralt. El BeGI també ha demanat si l’ajuntament ha optat a la convocatòria d’ajudes públiques per a la millora i optimització de les instal·lacions esportives per al foment del turisme sostenible del CSD i la convocatòria de subvencions referents als Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). El BeGI també s’ha referit a diferents aspectes de la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol, el canvi de nom de l’Hospital Sant Bernabé de Berga per la nova nomenclatura de l’Hospital de Berga i sobre el projecte de l’estació d’autobusos i la modificació del POUM de la zona.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

La qüestió formulada s’ha referit a la urbanització dels Pedregals. En concret, la persona interessada ha demanat en quina fase es troba el projecte d’execució de les obres de finalització d’aquesta zona residencial de la ciutat.

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre les escales d’accés a la plaça de l’església del Santuari de Queralt, el vessament d’oli d’un dels vehicles de neteja viària en el paviment de diverses zones de la ciutat, el requeriment per retirar el lavabo portàtil que es va instal·lar a la plaça de Santa Magdalena durant l’esdeveniment de la Portal Attack, la necessitat d’implementar accions de millora per revertir el deteriorament del paviment i l’estat de les voreres del carrer Santa Bàrbara.

Sessió ordinària del ple municipal de setembre de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de setembre de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (14-09-23)