Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària d'octubre de 2022

Última revisió 12-10-2022 12:27
06/10/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 6 d’octubre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Presa de possessió de l’acta de regidor

La sessió ha començat amb la presa de possessió del càrrec de regidor de Ramon Caballé Planas, com a regidor de Junts per Berga (JxB) en substitució del regidor del mateix grup municipal, Francesc Torrents Lapuerta, que el 8 de setembre renunciar a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Berga mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal. El plenari va prendre coneixement de la renúncia de Torrents durant la sessió ordinària del 15 de setembre de 2022. Caballé ha accedit a l’acta de regidor després de les renúncies de Maria Àngels Guitart Guixer, Elvira Mirayo Clotet, Pau Bessa Casserras i Dolors Rius Tarruella, que precedien el nou regidor en la llista electoral amb la qual JxB va concórrer a les eleccions municipals de 2019.

Acta de la sessió anterior

Tot seguit, s’ha fet la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del 15 de setembre.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat deu propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 30.272,84 €. Les deu propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees de Patum i Cultura.

La primera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics de l’espectacle ‘El batec del Tabal’ de La Melanzana Ensemble i Xavier Gonzàlez-Costa que es portarà a terme en el marc dels actes de celebració de l’aniversari de la proclamació de La Patum com a obra mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. L’espectacle es farà el 5 de novembre, al Convent de Sant Francesc, i hi haurà tres sessions: a les 17 h, a les 19 h i a les 21:30 h. El preu fixat per a les entrades de l’espectacle ha estat el següent:

  • Persones menors de 12 anys: 10 €.
  • Persones a partir de 12 anys: 5 €.    

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

La segona proposta fa referència a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació de diversos espectacles que formen part de la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor i hivern. El preu fixat per a les entades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • Amors’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). Entrada anticipada per Internet per a persones fins a 18 anys: 7 €. Entrada a taquilla per a persones fins a 18 anys: 10 €. 
  • Concert de piano i cobla: centenari de Manuel Oltra’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla).
  • Guillermotta’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla).

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Ordenança d’ús d’instal·lacions i equipaments culturals municipals

L’àrea de Participació Popular ha promogut la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la utilització d’instal·lacions i equipaments culturals municipals amb l’objectiu d’ajustar els preus en funció de l’ús dels espais de l’Hotel d’Entitats. D’una banda, la proposta contempla el lloguer dels despatxos: grans individuals (50 €/any), petits individuals (10 €/any) i despatxos compartits (5 €/any). D’altra banda, es preveu la modificació de la taxa per a la realització d’activitats en els espais polivalents: actes puntuals (20 €/ preu per acte), actes regulars (20 €/preu mensual) i actes regulars (120 €/preu anual). La modificació d’aquesta ordenança va ser sotmesa a consulta pública, del 15 al 29 de juliol de 2022, per tal que els veïns i veïnes i les entitats poguessin fer les seves aportacions. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Comptes anuals de 2021

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2021. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 31 de desembre.

El resultat pressupostari de 2021 és positiu, concretament és d’1.142.983,27 €. El romanent de tresoreria general que mostra la situació de tresoreria, si s’haguessin cobrat tots els imports pendents de cobrar i si s’haguessin pagat tots els imports pendents de pagar, a dia 31 de desembre de 2021 també ha estat positiu (714.802,41 €). L’Ajuntament de Berga ha tancat l’exercici de 2021 amb un deute viu del 51 %, el que suposa una xifra de 6.562.488,31 €. Actualment, el consistori berguedà es finança mitjançant recursos propis i l’obtenció de subvencions.

La proposta inclou el compte de resultat econòmic patrimonial, és a dir, la situació dels béns i drets del consistori, el seu finançament, els préstecs i deutes, les despeses, els ingressos i l’estat d’execució del pressupost de l’any a què es refereix el Compte General. El Compte General està integrat pels comptes anuals de l’entitat municipal i de les seves entitats dependents i, un cop aprovat, s’envia a la Sindicatura de Comptes i el Ministeri d’Hisenda.

La proposta d’aprovació del Compte General de 2021 ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Reglament del Consell Municipal de La Patum

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per a l’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de La Patum. L’any 2018, el consistori berguedà va aprovar el reglament de Participació ciutadana, que regula la definició, l’acord de creació, les funcions, la composició i el funcionament dels òrgans formals de participació. Aquest reglament es va elaborar d’acord amb la normativa vigent de participació ciutadana d’àmbit estatal i català. En aquest sentit, en els actuals Estatuts del Patronat Municipal de La Patum s’inclouen alguns articles que no són propis d’un òrgan formal de participació, com l’article 2 sobre el patrimoni adscrit a l’entitat o l’article 14 sobre els fons de l’entitat. Així mateix, altres articles no són d’aplicació des de principi del 2017 (moment en el qual s’extingeix el Patronat Municipal de La Patum com a organisme autònom municipal i inicia una nova etapa com a òrgan formal de participació), com l’article 4 sobre els òrgans de govern i d’administració del Patronat. Amb la voluntat de revisar el contingut dels vigents Estatuts del Patronat Municipal de La Patum i adequar-los a l’actual normativa de participació ciutadana, la Junta General de l’esmentat va acordar el juliol de 2021 iniciar el procediment d’elaboració del nou reglament. Un cop aprovat definitivament el reglament, l’ens passarà a anomenar-se Consell Municipal de La Patum, d’acord amb la normativa de referència anteriorment esmentada. La proposta d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de La Patum ha estat aprovada per unanimitat.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar 6 sancions vinculades a diferents expedients de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concert, s’han interposat 3 sancions tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència. Es tracta d’una infracció molt greu que comporta una sanció de 2.404,06 €. També s’han interposat 3 sancions per no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. En aquest cas, es considera una infracció molt greu que comporta una sanció de 150,25 €. Les sis propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

D’altra banda, els membres del plenari han acordat incoar un procediment sancionador per la comissió de diferents infraccions referents a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Es tracta de sancions per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència, per no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i per no complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que acullin gossos potencialment perillosos. La persona disposarà d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri oportunes. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Reglament d’ús de l’Hotel d’Entitats

L’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta d’aprovació inicial del reglament d’ús de l’equipament municipal de l’Hotel d’Entitats. Aquest reglament té l’objectiu de fixar les condicions per a la utilització de les estructures i recursos de l’equipament, potenciant el seu caràcter públic i obert, creant unes directrius que permetin la bona convivència i respecte entre les entitats i associacions usuàries de les instal·lacions. Es tracta d’un espai utilitzat pel teixit associatiu de la ciutat, en el qual es desenvolupen activitats col·lectives. El reglament també pretén fomentar el bon ús i la conservació de l’equipament, així com la convivència en un espai compartit. L’Hotel d’Entitats disposa d’una sala polivalent gran i una sala polivalent petita, una desena de despatxos i tres sales de reunions. El text del reglament de l’Hotel d’Entitats va ser sotmès a consulta pública, del 15 al 29 de juliol de 2022, per tal que els veïns i veïnes i les entitats poguessin fer les seves aportacions. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Inventari de béns municipals

Tot seguit, s’ha presentat una proposta per portar a terme la rectificació i actualització de l’inventari general de béns municipals. Es tracta d’un informe que es presenta anualment en què s’inclouen les altes, les baixes i les modificacions registrades en relació amb els elements que formen part de l’inventari patrimonial del consistori. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comissió per a la prestació del servei d’aigua potable

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a la creació d’una nova comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable a Berga. En la sessió ordinària del 7 de juliol es va crear la comissió, que havia de tenir una vigència de tres mesos i encarregar-se de redactar la memòria per justificar la forma de gestió proposada, el projecte de la forma de gestió i un esborrany del reglament per a la prestació del servei. Atès que la comissió té un termini no prorrogable, la importància del debat i la voluntat de prendre una decisió ben fonamentada, cal nomenar una nova comissió amb la mateixa finalitat i així disposar d'un termini addicional de debat. La comissió estarà formada pels membres següents:

- Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde) – President

- Ramon Camps Garcia (regidor) – Vicepresident

- Aleix Serra Uró (regidor) – Vocal

- Ferran Aymerich Torner (regidor) – Vocal

- Abel García Marín (regidor) – Vocal

- Oriol Camps Cervera (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Aleix Villegas Pons (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Andreu Catllà Sancliments (Enginyer tècnic) – Vocal

- Josep Torner Grandia (Arquitecte tècnic) – Vocal

- Elena Fíguls Riu (TAG secretaria) – Vocal

- Mireia Serra Ferré (Tècnica superior de serveis econòmics) – Vocal

- Marc Portell Peipoch (TAG serveis territorials) – Vocal

La proposta de creació d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

Conveni anella verda

Una altra de les propostes presentades en el plenari ha estat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà per a l’execució i finançament del projecte ‘Itinerari de l’anella verda de la ciutat de Berga: actuacions en camins i elements patrimonials’, en el marc del pla de foment de turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya. La proposta contempla que el consistori berguedà delegui a l’ens comarcal la competència per contractar les obres previstes. L’actuació té un cost de 27.800,68 € que serà finançada en un 50 % per l’Ajuntament de Berga (14.817,77 €) i una subvenció de la Generalitat de Catalunya atorgada al Consell Comarcal del Berguedà corresponent a la convocatòria de Plans de foment de Turisme del 2019, amb la qual es finançarà el 50 % del cost del projecte. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC)

En aquesta sessió s’han tractat quatre noves propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. La proposta contempla liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 33.580,30 €. Les quatre propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

Mocions

Els regidors i regidores han votat la incorporació per urgència en l’ordre del dia de la sessió de tres mocions proposades pels diferents grups municipals.

La CUP ha presentat una moció en suport del poble kurd. La moció esmenta la situació d’ocupació dels territoris de la regió del sud del Kurdistan per part de les forces armades de Turquia. El text de la moció contempla donar suport a les iniciatives que sorgeixin per reclamar la retirada de les tropes turques del Kurdistan del Sud i demanar que s’aturi el proveïment de material militar de l’Estat espanyol a Turquia. També es demana que la Unió Europea aturi o denegui la incorporació de Turquia com a membre de la UE fins que es produeixi l’alliberament dels presos polítics, entre d’altres qüestions. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Junts per Berga ha presentat una moció per promoure una consulta popular vinculada a la festa dels Elois, ja que en els darrers anys ha augmentat la conscienciació respecte el tracte i benestar animal. En concret, la moció insta l’equip de govern a convocar una consulta popular no referendària per pronunciar-se sobre el tracte animal a la festa i la utilització de l’aigua durant la passada de cavalleria. A més, es demana promoure un debat popular sobre la qüestió esmentada anteriorment, així com convocar consultes de forma regular perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió i aconseguir una major participació popular i destinar una partida pressupostàries per poder efectuar les consultes. La moció ha estat aprovada amb els vots de JxB, ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP.           

El PSC ha presentat una moció sobre l’ocupació il·legal d’habitatges. Es tracta d’una moció adoptada pels municipis de l’arc metropolità de Barcelona, en què s’esmenten les dades recollides pel Ministeri d’Interior sobre el nombre d’ocupacions d’habitatges a l’Estat espanyol i posant de relleu que el 42 % d’aquestes es produeixen a Catalunya. En els acords de la moció s’insta a requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits que no hagin estat llogats o venuts en un termini de tres mesos. També es demana a les administracions supranacionals i estatals mesures en l’àmbit judicial per combatre les ocupacions il·legals, així com recursos econòmics perquè els ajuntaments puguin incrementar les ajudes a les persones vulnerables i ampliar el parc d’habitatge social, entre d’altres. La moció ha estat rebutjada, ja que ha comptat amb els vots en contra de la CUP i ERC i els vots favorables del PSC i JxB.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte del cartipàs municipal per tal d’incorporar els canvis que s’han produït en les delegacions de les tinences d’alcaldia, l’estructuració de les àrees i els membres de la Junta de Govern Local, fruit de la incorporació del regidor Guillem Canal Santaeulàlia (CUP), en substitució de la regidora Roser Valverde Lojo.

Tinences d’alcaldia i membres de la Junta de Govern Local:

- Primer tinent d’alcaldia: Eloi Escútia Fors

- Segon tinent d’alcaldia: Aleix Serra Uró

- Tercer tinent d’alcaldia: Marià Miró Manubens

- Quart tinent d’alcaldia: Ramon Camps Garcia

- Cinquè tinent d’alcaldia: Guillem Canal Santaeulàlia

  Estructuració de les àrees:

- Ivan Sànchez Rodriguez: alcalde i regidor delegat de Governació, Serveis Centrals, Comunicació, Patrimoni Cultural i Museus i Patum.

- Eloi Escútia Fors: primer tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees d’Educació i Cultura.

- Aleix Serra Uró: segon tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via pública.

- Marià Miró Manubens: tercer tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees d’Hisenda i Drets Socials Bàsics.

- Ramon Camps Garcia: quart tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees de Municipalitzacions, Residència Municipal i Recursos Humans.

- Guillem Canal Santaeulàlia: cinquè tinent d’alcaldia i regidor delegat de les àrees de Medi Ambient i Mobilitat.

- Roser Rifà Jané: regidora delegada de les àrees de TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica, Subvencions, Feminisme i LGTBI.

- Isaac Santiago Vilardaga: regidor delegat de les àrees d’Esports, Joventut i Contractació.

- Dolors Tous Bruch: regidora delegada de les àrees de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa i Refugi i Cooperació.

- Andreu Comas Gardner: regidor delegat de les àrees de Participació Popular, Turisme i Festes.Posteriorment, s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària i de l’informe relatiu al compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici de 2020.    

Posteriorment, s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària i de l’informe relatiu al compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici de 2020.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha preguntat sobre la manca de prestació del servei dels camins escolars i també ha fet esment a l’estat de compliment de les propostes presentades pel grup municipal per a l’aprovació dels pressupostos d’enguany. JxB ha fet un prec referent a les piscines municipals d’estiu per tal de revisar les tarifes de 2023 i abolir la gratuïtat durant els dies d’onada de calor o aplicar la bonificació en funció de la renda dels usuaris i usuàries. El grup municipal ha preguntat sobre l’estudi de mobilitat que ha d’aportar la Generalitat de Catalunya referent a la ubicació de la futura estació d’autobusos. Altres qüestions plantejades han estat sobre les tasques de neteja i manteniment del camp de futbol municipal.   

El grup municipal del PSC ha fet esment a la necessitat d’emprendre accions per garantir el descans veïnal de la zona propera al local l’oci nocturn de la ronda Moreta. El portaveu socialista també ha preguntat sobre la previsió a l’hora de portar a terme l’arranjament dels forats del paviment del carrer Dr. Fleming, la gestió del registre municipal d’entrada i sortida, les convocatòries sobre les jornades per definir el futur de l’equipament cultural del Convent de Sant Francesc i la normativa que s’aplica al funcionariat que està de baixa a l’hora d’accedir als recursos digitals (correu electrònic, registre, plataforma digital, etc.). El portaveu socialista també ha formulat preguntes sobre el període d’exposició pública del projecte d’enderrocament dels edificis del carrer Harmonia i sobre la manca d’abastament d’aigua dels horts situats a la zona de la Font del Ros.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut diferents preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. En primer lloc, s’han fet preguntes sobre incivisme referent a la contaminació acústica de vehicles i motocicletes amb els motors i tubs d’escapament modificats, l’abandonament de brossa i deixalles a la via pública i les zones enjardinades, el mal estat de les voreres, els excrements de gossos i la necessitat de disposar de més bancs per a la gent gran.

A més, s’han formulat preguntes referents a diferents qüestions sobre la zona del passeig de la Pau. En concret, s’ha preguntat sobre la previsió de l’equip de govern de fer una assemblea de barris al passeig de la Pau i la possibilitat de reubicar uns parterres retirats durant l’execució d’unes obres a la zona. També s’ha fet esment al mal estat de la vorera situada davant dels immobles entre els números 5 i 9 i la possibilitat de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega en aquest tram. Així mateix, s’ha preguntat sobre l’opció de portar a terme una sèrie d’actuacions per allargar el passeig, incrementar l’arbrat, instal·lar més bancs i condicionar millor el parc infantil.

Altres qüestions han estat sobre la previsió d’arranjament del pont del camí que comunica el final de l’Avinguda Catalunya amb el carrer Pare Coll, la necessitat de fer un manteniment correcte i regular als carrers del veïnat de la zona dels Quaranta Pilans, així com al camí que uneix el final del carrer carrer Gósol i el carrer Pare Coll i la reposició d’un fanal situat al carrer Montmajor.

A més, s’han fet preguntes sobre la tala o poda de l’arbrat que tapa la il·luminació dels fanals que envolten el parc de la Rasa dels Molins. Una altra qüestió formulada ha estat sobre la necessitat de disposar d’un espai municipal per acollir els gossos perduts. També s’ha posat de manifest la necessitat d’aplicar mesures per evitar que els vehicles aparquin en els passos de vianants situats a les zones escolars. Una altra qüestió fa referència als criteris de cessió de les carpes municipals per portar a terme activitats per part de les entitats locals.

D’altra banda, s’han fet algunes preguntes sobre mobilitat. En concret, s’ha preguntat sobre l’espai de la plaça de la Creu que ocupava la parada d’inici de les diferents línies del bus urbà i la possibilitat d’ampliar la vorera en els trams més estrets. Pel que fa al servei del bus urbà, també es demana si s’instal·larà alguna andana pels usuaris i usuàries i si s’efectuarà la millora de la senyalització dels cartells que indiquen les línies i horaris en les diferents parades del bus. A més, s’ha fet referència a la futura estació d’autobusos i s’ha plantejat la possibilitat de traslladar la parada d’autobusos del passeig de la Pau a la zona dels Quaranta Pilans, habilitant una zona coberta pels viatgers i viatgeres i una zona d’oficines pel personal del servei.   

Una altra de les preguntes ha estat referida a la possibilitat que la Penya Boletaire pugui fer ús d’espais municipals més grans per poder construir la falla.

Finalment, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre la mobilitat i les dificultats per accedir amb vehicles a la zona del carrer de la Pietat i la plaça de Santa Magdalena. A més, s’han fet preguntes sobre el projecte de reurbanització del carrer Harmonia.

Sessió ordinària del ple municipal d'octubre de 2022
Sessió ordinària del ple municipal d'octubre de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (06-10-22)