Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària d'octubre de 2023

Última revisió 05-10-2023 22:40
05/10/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 5 d’octubre, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Presa de possessió de l’acta de regidor

La sessió ha començat amb la presa de possessió del càrrec de regidor de Guillem Canal Santaeulàlia, com a regidor de la CUP i en substitució de la regidora de l’equip de govern de la CUP i ERC, Roser Rifà Jané, que va presentar la seva renúncia a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Berga el passat 4 de setembre.

Acta sessió anterior

El ple ha continuat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada al consistori. Es tracta de la sessió ordinària corresponent al passat mes de setembre.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculada a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import de la proposta és de 8.958 €.

La proposta de REC ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2) les abstencions de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Ordenança de preus públics

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees de Festes i Cultura.

La primera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics de l’espectacle ‘El batec del Tabal’ de La Melanzana Ensemble i Xavier Gonzàlez-Costa que es portarà a terme en el marc dels actes de celebració del 18è aniversari de la proclamació de La Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. L’espectacle es farà l’11 de novembre (17:30 h i 19:30 h) i el 12 de novembre (12 h), al Convent de Sant Francesc. El preu fixat per a les entrades de l’espectacle ha estat el següent:

  • Persones menors de 12 anys: 10 €.
  • Persones a partir de 12 anys: 15 €.    

La segona proposta fa referència a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació de diversos espectacles que formen part de la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor i hivern. El preu fixat per a les entades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • ALAN’: 12 € (entrada anticipada per Internet) i 15 € (entrada a taquilla). Entrada anticipada per Internet per a persones fins a 18 anys: 7 €. Entrada a taquilla per a persones fins a 18 anys: 10 €. 
  • La motxilla de l’Ada’: 8 € (entrada anticipada per Internet) i 10 € (entrada a taquilla). Entrada anticipada per Internet per a persones fins a 16 anys: 5 €. Entrada a taquilla per a persones fins a 16 anys: 7 €. 
  • El tigre’: 12 € (entrada anticipada per Internet) i 15 € (entrada a taquilla).

La dues propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (4) i el vot contrari del PSC (3).

Compte general de 2022

L’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2022. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 31 de desembre.

El resultat pressupostari de 2022 de l’Ajuntament de Berga és positiu, concretament és de 737.129,39 €. El romanent de tresoreria general que mostra la situació de tresoreria, si s’haguessin cobrat tots els imports pendents de cobrar i si s’haguessin pagat tots els imports pendents de pagar, a dia 31 de desembre de 2022 també ha estat positiu (674.890,95 €). El consistori berguedà ha tancat l’exercici de 2022 amb un deute viu del 44,43 %, el que suposa una xifra de 5.991.562,92 €. Actualment, el consistori berguedà es finança mitjançant recursos propis i l’obtenció de subvencions.

La proposta inclou el compte de resultat econòmic patrimonial, és a dir, la situació dels béns i drets del consistori, el seu finançament, els préstecs i deutes, les despeses, els ingressos i l’estat d’execució del pressupost de l’any a què es refereix el Compte General. El Compte General està integrat pels comptes anuals de l’entitat municipal i de les seves entitats dependents i, un cop aprovat, s’envia a la Sindicatura de Comptes i el Ministeri d’Hisenda.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i JxB (4) i les abstencions del PSC (3) i el BeGI (2).

Concessió de premis en concursos d’actes festius i culturals

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per modificar l’Ordenança per a la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament de Berga. Es preveu derogar els annexos relatius als concursos per a la cessió d’espais públics per ubicar barres de begudes en els esdeveniments del Carnaval, La Patum i la festa de Cap d’Any. La derogació està motivada pel fet que es tracta d’autoritzar l’ocupació de l’espai públic i no de premis per haver realitzat una activitat determinada. Per tant, el seu objecte no consisteix en recompensar o guardonar una feina executada prèviament, sinó autoritzar una activitat posterior.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar quatre sancions vinculades a diferents expedients referits a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació d’una sanció molt greu per abandonar un animal potencialment perillós, fet que succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència que digui o no la identificació; una sanció molt greu per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència; una sanció greu per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent; i una sanció greu per deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. La suma de l’import de les quatre sancions és de 5.258,87 €

La proposta d’imposició de sancions ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació del conveni laboral

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar l’acord regulador de les condicions de treball dels empleats del consistori pels anys 2022-2025. La proposta tractada en la Mesa General de Negociació celebrada a l’agost consisteix en incloure el dret d’indemnització del personal municipal que realitza serveis d’assistència en tribunals de processos de selecció del consistori berguedà o d’altres ajuntaments, sigui o no dins la jornada laboral habitual. La quantia d’aquesta indemnització s’establirà en funció de la normativa vigent.  

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negociació. Les modificacions proposades són les següents:

  • Increment retributiu del 2,5 %, tal com recull la resolució emesa per la Secretaria d’Estat de Funció Pública i ratificada per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023. 
  • Convertir la plaça de recepcionista-telefonista de tresoreria en una plaça de Tècnic/a d’Administració General (A1) ubicada a l’àrea de Tresoreria. Aquest canvi es fa per cobrir de forma accidental la plaça de tresorer/a, mentre la vacant no estigui coberta per un tresorer/a habilitat nacional.
  • Reduir el complement específic del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de compres per equiparar-lo al de la resta de tècnics auxiliars del consistori. Actualment vacant per jubilació de la persona que ocupava la plaça.
  • Integrar el departament de Rendes al de Tresoreria, ja que les tasques desenvolupades formen part de les funcions de Tresoreria.      

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), les abstencions de JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Règim de dedicació i retribució

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta d’alcaldia per determinar el règim de dedicació i la retribució del nou regidor de l’equip de govern de la CUP i ERC, Guillem Canal Santaeulàlia. La proposta contempla una dedicació parcial del regidor cupaire i la retribució distribuïda en 14 pagues anuals.

  • Guillem Canal Santaeulàlia. Dedicació: 40 %. Import brut mensual: 1.028,58 €. Import brut anual: 14.400,12 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Composició del Consell d’Administració de BRG Serveis MP

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per designar els membres del Consell d’Administració de BRG Serveis MP. L’organisme estarà format per representants dels grups municipals del consistori berguedà i membres externs de la corporació municipal. La composició de la societat municipal BRG Serveis MP serà la següent:

President: Ivan Sànchez Rodriguez (Alcalde)

Vocals:

Aleix Serra Uró (Regidor d’Urbanisme - CUP)

Ferran Aymerich Torner (Junts per Berga)

Ariadna Herrada Gost (PSC)

Lluís Minoves Pujols (BeGI)

Moisès Masanas López (ERC)

Membres externs:

Sònia Llamas Comellas

Roger Cortina Farràs  

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la delegació de la competència d’autorització de matrimoni per tal que la regidora Judit Vinyes Barniol pugui oficiar un matrimoni civil el mes de novembre.   

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

A continuació, s’ha fet la donació de compte de l’informe elaborat per la Sindicatura de Comptes amb relació als plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, transformació i resiliència.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat un prec sobre l’estat de resolució del procediment judicial vinculat a InbergaTur. El grup ha formulat preguntes sobre el criteri d’actuació a l’hora de netejar les pintades efectuades en les parets d’immobles de diverses zones de la ciutat; la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol, la qual, ha quedat deserta; les actuacions de manteniment dels edificis de les escoles públiques previstes i executades relatives a la retirada de fibrociment i substitució de tancaments, entre d’altres. Altres qüestions formulades han estat sobre la pròrroga del programa Primària Musical; la reobertura del local d’oci nocturn La General arran d’un procediment administratiu sancionador; la previsió de reparació del marcador del Pavelló Nou d’Esports; la possibilitat de modificar els horaris del bus urbà en relació a la parada de Les Germanetes; la reparació del tub d’abastament d’aigua al santuari de Queralt i la previsió de reobertura del pàrquing privat de l’Hospital de Berga.

El grup municipal del PSC ha traslladat diferents precs a l’equip de govern sobre l’estat de les zones verdes de l’entorn de la Residència Sant Bernabé a causa de l’incivisme, l’estat de poda de l’arbrat i l’enllumenat insuficient en algunes zones del passeig de la Pau. El grup socialista ha demanat una valoració de la Fira de Santa Tecla celebrada el passat setembre, així com l’impacte econòmic que ha generat l’esdeveniment. El PSC també ha formulat un prec per tal de conèixer els requeriments i les diligències efectuades per la Policia Local sobre seguretat i incivisme. El portaveu socialista ha demanat portar a terme alguna actuació en un encreuament del barri de Santa Eulàlia que comporta problemàtiques de mobilitat i seguretat viària, així com actuacions de neteja i manteniment a la zona d’edificis de l’entorn de la torre elèctrica ubicada a la zona de Santa Eulàlia. Altres qüestions plantejades han estat sobre l’oci nocturn i el descans veïnal; la xifra d’actuacions d’ofici efectuades amb relació a bretolades a l’espai públic, com per exemple pintades, etc. El grup també ha fet balanç dels primers cent dies de l’equip de govern i ha esmentat l’estat de diversos temes pendents que cal treballar conjuntament amb tots els grups municipals com per exemple el model de gestió del servei d’aigua, el futur de la residència municipal o el pla estratègic de la ciutat, entre d’altres.  

El grup municipal del BeGI ha fet referència a la licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol; la modificació del POUM a la zona de l’antiga discoteca Menfis per a l’habilitació dels serveis funeraris; la licitació de les obres de finalització de la urbanització dels Pedregals; la nova marquesina instal·lada a l’Hospital de Berga i la previsió de licitació de les obres del vial de l’hospital. Altres qüestions plantejades han estat valorar la possibilitat que es pugui fer un canvi de sentit de la circulació al passeig Vila de Casserres, a l’altura del supermercat; la climatització de l’edifici de la Biblioteca de Berga i la implantació de la T-Mobilitat.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

La primera qüestió formulada ha estat sobre els carrers i places de la ciutat que compten amb plaques amb dues nomenclatures diferents, l’oficial i una altra d’alternativa. Es demana si el consistori té previst retirar les plaques no oficials.

La segona pregunta exposa el mal estat que presenten algunes fonts i brolladors del municipi i si es preveu efectuar actuacions de millora per revertir-ho. La persona interessada ha esmentat específicament les fonts de la plaça de Viladomat.  

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre la possibilitat d’implementar el pagament a l’aparcament de la Font Negra; la possibilitat que les persones del públic que formulen preguntes al ple també apareguin en imatge en la retransmissió del ple; la manca d’il·luminació de les lletres que indiquen el nom de l’Hospital de Berga i les mesures adoptades per garantir l’estalvi d’aigua, tenint en compte a les restriccions actuals.  .

Sessió ordinària del ple municipal d'octubre de 2023
Sessió ordinària del ple municipal d'octubre de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (05-10-23)