Decàleg de Bones Pràctiques

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

El Ple ordinari del 5 de setembre de 2013 va aprovar, amb els vots a favor de CiU, de la CUP i dels regidors no adscrits, i l’abstenció del PP, la proposta d’acord elevada al Ple de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. 

Com gestionen els recursos col·lectius:

 • Es dona informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern local, comissions informatives?
 • Es dona informació sobre la composició d’aquests òrgans de govern?
 • Es dona informació sobre el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
 • Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals?
 • Es publiquen les actes dels Plens Municipals?
 • Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?
 • Es dona informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
 • Es dona informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
 • Es dona informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.?
 • Es publica la relació dels llocs de treball de la Corporació i les retribucions, segons les categories?
 • Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
 • Es publiques les Ordenances municipals?
 • Es publica el Pressupost de l'Ajuntament?
 • Es publica informació sobre l’execució del Pressupost?
 • Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes?
 • Com informen de la gestió dels recursos col·lectius?
 • Es publiquen notícies al web?
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l’oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
 • Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l’oposició, i de tècnics si s’escau?
 • S’informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o particulars?
 • S’informa sobre l’acord del Ple Municipal i/o de la junta de portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
 • Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
 • Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?
 • Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, activitats econòmiques, culturals...?
 • Es dona informació històrica sobre el municipi?
 • S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres del govern?
 • S’ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres de l’oposició?
 • S’ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació?
 • Es dona informació sobre el reglament de participació ciutadana?
 • Es doa informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
 • S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
 • S’ofereix al web el directori d’entitats del municipi?
 • S’ofereixen al web eines de participació en la elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d’Actuació Municipal i/o el Pla estratègic?
 • S’ofereixen al web eines de participació en la elaboració i/o el seguiment del pressupost i/o d’altres plans municipals?
 • S’ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències a la via pública, queixes o suggeriments?
 • Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

Més informació a http://mapainfoparticipa.com/ca 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2021 11:08