Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària d'abril de 2024

Última revisió 04-04-2024 23:15
04/04/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 4 d’abril, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Acta sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada al consistori. Es tracta de la sessió de caràcter extraordinari que es va fer el passat 21 de març per portar a terme l’aprovació dels pressupostos de 2024.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import total de les dues propostes és de 155.858,04 €.

Les dues propostes de REC han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Ordenança de preus públics

L’àrea d’Educació ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la modificació dels imports d’alguns dels serveis que presta l’Escola Bressol Flor de Neu. Aquests preus es revisen anualment per adequar-los a altres preus de referència d’aquest servei, així com per ajustar-los el màxim possible a la despesa real del servei. La proposta presentada és la següent:

 • Jornada sencera: 181,10 €
 • Jornada sencera de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà/ana al centre: 163 €
 • Jornada sencera + dinar: 181,10 € + 6,43 €.
 • Mitja jornada (matí): 170,80 €
 • Mitja jornada (matí) + dinar: 170,80 € + 6,43 €
 • Mitja jornada de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà/ana al centre: 153,70 €
 • Dinar: 6,43 €/dia
 • Tarda extra: 6,60 €/dia
 • Material anual per a tots els infants de l’escola: 75,80 €/curs escolar
 • Acollida matí o acollida tarda mensual per a les famílies d’I2 (infants de dos anys): 21,20 €/mensuals
 • Acollida matí i acollida tarda per a les famílies d’I2 (infants de dos anys): 31,80 €
 • Acollida matí o acollida tarda esporàdic per a les famílies d’I2 (infants de dos anys): 3,70 €/dia
 • Acollida matí i acollida tarda esporàdic per a les famílies d’I2 (infants de dos anys): 5,30 €/dia

En el cas de les famílies d’I2 (infants de dos anys), no se’ls aplicarà la quota en concepte de jornada durant el període de setembre a juny, però sí que hauran d’assumir la resta de serveis, en cas de fer-ne ús (acollida de matí i/o tarda, dinar, material i quota de juliol). Es tracta d’una mesura establerta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que contempla la gratuïtat de l’escolarització en els centres públics dels infants de 0 a 3 anys en els centres públics. 

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2), l’abstenció de JxB (4) i el vot contrari del PSC (3).

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat tres propostes per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negociació.

La primera proposta consisteix en delegar a la Diputació de Barcelona les funcions de selecció per constituir una borsa de personal temporal en la categoria de Tècnic/a auxiliar de Biblioteques, ja que el consistori no disposa actualment d’una borsa de treball d’aquesta categoria. L’ens provincial realitza una actuació d’assistència i cooperació local a favor dels ajuntaments , que consisteix en la constitució d’una borsa supramunicipal de personal laboral temporal o funcionari interí. En aquest cas, s’hi poden acollir els ajuntaments que disposen d’una biblioteca integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals, com és el cas de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La segona proposta consisteix en modificar la plaça d’auxiliar administratiu/iva de l’arxiu (C2), actualment vacant, per a convertir-la en una plaça d’administratiu/iva d’alcaldia (C1). La retribució bruta anual seria de 25.429,38 €. La proposta no ha prosperat, ja que ha obtingut els vots negatius de JxB (4), el PSC (3) i el BeGI (2) i els vots favorables de la CUP (6), ERC (2).

La tercera proposta consisteix en modificar la plaça i lloc de treball de restaurador/a, actualment vacant, per a convertir-la en una plaça d’administratiu/iva (C1) adscrita al departament de Serveis Territorials, departament de gestió administrativa i legalitat urbanística. La retribució bruta anual seria de 26.931 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (4) i el BeGI (2) i els vots contraris del PSC (3).

Nomenament dels membres del Consell Municipal de La Patum

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta de nomenament dels nous membres del Consell Municipal de La Patum, així com de les persones que actuaran com a suplents en absència dels titulars durant la reunions d’aquest organisme. El Consell Municipal de La Patum està format per representants dels diferents grups polítics amb representació al consistori, els caps de colla de les comparses i representants del col·lectiu patumaire. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Licitació del contracte de serveis de neteja viària

L’àrea de Serveis Territorials ha presentat una proposta per aprovar l’expedient de contractació i licitació del contracte administratiu de serveis harmonitzat de la neteja viària del municipi. Prèviament, s’han efectuat els passos que requereix la llei de contractes del sector públic, en el cas dels contractes amb un preu Igual o superior a cinc milions d’euros (elaborar i sotmetre a informació pública l’estructura de costos del servei de neteja viària, la valoració de la proposta per part del Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya), així com l’elaboració de la memòria justificativa de la contractació, els plecs de clàusules tècniques i administratives reguladores del contracte i els informes jurídics i econòmics corresponents.

La proposta presentada inclou l’aprovació de la justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte; la incoació de l’expedient de contractació d’acord amb la memòria justificativa de contractació mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb diversos criteris d’adjudicació. El nou contracte de neteja viària preveu un import de 7.127.937,41 € i tindrà una durada de 8 anys. El termini de presentació d’ofertes serà de 45 dies, a comptar des de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. També caldrà publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i al Diari Oficial de la Unió Europea. A més, en la proposta també es designen les persones titulars i suplents que formaran part de la mesa de contractació, així com les persones de la unitat de seguiment del contracte.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (4) i el BeGI (2) i l’abstenció del PSC (3).

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’ha fet la donació de compte de l’informe anual dels resultats de control intern de l’exercici de 2022 i l’informe de control permanent planificable obligatori referent a l’exercici de 2023.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre la previsió l’execució de les obres de reparació de la façana de l’Escola Santa Eulàlia; l’estat d’actualització de l’ordenança de civisme; la proposta per desenvolupar una campanya per fomentar el civisme entre la ciutadania, l’arranjament de les filtracions d’aigua de l’edifici del Centre Cívic Mn. Joan Noves de La Valldan i l’arranjament del paviment de la calçada de La Valldan. Altres qüestions esmentades han estat sobre la previsió de poda d’arbrat en diferents zones de la serra de Casa en Ponç, la problemàtica de brutícia que generen els coloms al veïnat de la Rasa del Canyet; els interessos del refinançament de la quota d’un dels préstecs del consistori, el criteri per establir la gratuïtat dels tallers d’skate que s’ofereixen a l’skatepark tres cops l’any, la previsió de licitació del servei de jardineria, la cobertura de la plaça d’arquitecte/a funcionari/ària que ha quedat vacant recentment, la comissió d’estudi de la residència municipal i la previsió d’inversions a les instal·lacions del CEM El Tossalet.

El grup municipal del PSC ha esmentat la manca de resposta a peticions d’informació demanades verbalment i per escrit pel grup socialista referent a diferents qüestions com el contracte de manteniment de la residència municipal, la guixeta de l’ONCE, les millores de les zones d’esbarjo i higiene canina o el pagament de les quotes d’arrendament de l’aparcament públic de l’Hospital de Berga. El PSC també ha esmentat la necessitat de tenir projectes per poder optar a fons de finançament de diferents organismes supramunicipals; el criteri establert per l’equip de govern a l’hora de consensuar amb l’oposició els temes que afecten la ciutat i el refinançament de la quota de l’ICO. El grup ha fet un prec per tal de poder accedir a la informació del registre municipal i també ha demanat celeritat a l’hora de netejar les pintades en espais públics. El grup socialista també ha fet referència a les actuacions de millora previstes a les instal·lacions del CEM El Tossalet, la data prevista per a l’acte d’homenatge a l’esportista berguedà Xavi Tomasa, l’adhesió de la ciutat a la pròxima edició de la campanya ‘Cap butaca buida’ per omplir els teatres catalans i les actuacions previstes referents en l’àmbit de civisme.

El grup municipal del BeGI ha fet referència al prec per tornar a oferir a la ciutat el servei de renovació de DNI amb l’oficina mòbil de la Policia Nacional, qüestions sobre seguretat ciutadana com per exemple ocupacions d’habitatges de forma il·legal, l’actuació per a la millora d’accessibilitat feta a la cruïlla del Teatre Municipal, el refinançament de la quota de l’ICO, la tramitació d’un document ambiental referent al projecte d’abastament d’aigua a Queralt, les millores a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports incloses en la licitació de la substitució de la gespa, la valoració de les parcel·les propietat de l’ajuntament situades a la urbanització dels Pedregals, la sol·licitud d’accés a la informació sobre les modificacions del projecte del vial d’accés a les noves urgències de l’Hospital de Berga, la instal·lació i restauració del cablejat de la caseta de l’ONCE, la priorització de les modificacions del POUM i la proposta d’ampliació del CEM El Tossalet.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori no ha rebut preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular, però sí que hi ha hagut intervencions del públic assistent. Hi ha hagut un prec del públic assistent per tal de crear una comissió d’estudi que aglutini veïnat i establiments comercials per tractar qüestions relacionades amb la normativa sobre els horaris comercials. Altres qüestions han estat referents a la substitució de la gespa del camp de futbol, l’arranjament de l’entorn de Queralt, una incidència amb la circulació d’un autobús en una zona de pas estret.  

              

Sessió ordinària del ple municipal d'abril de 2024
Sessió ordinària del ple municipal d'abril de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (04-04-24)