Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està formada per l’Alcalde i un nombre de membres no superior a un terç del nombre total de regidors de dret de l’Ajuntament.

Segons estableix l'article 70.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sempre que s'interpreti en el sentit de què no facin referència a decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple. En aquest sentit, i segons el Cartipàs municipal aprovat després de les Eleccions Municipals del 26 de maig, el Ple no ha efectuat cap delegació de les seves competències a la Junta de Govern Local.

No obstant això, des del gener de 2023 es publiquen els acords de la junta de govern local amb les dades anonimitzades en el següent enllaç: Acords de la Junta de Govern

 1. COMPETÈNCIES (d’acord amb l’article 75 del ROM)

  Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:
  • L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde, o altre òrgan municipal li delegui.
  • Les atribucions que, directament, li atribueixen les Lleis estatals o autonòmiques.
 2. CALENDARI

  La Junta de Govern Local es reunirà de manera ordinària setmanalment els dijous hàbils a les tretze hores (13:00) hores. Així mateix, durant el mes d’agost se celebraran cada quinze dies. Quan el dijous sigui inhàbil, la celebració de la Junta de Govern Local es traslladarà a l’anterior o al següent dia hàbil.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2023 10:47