Concurs per proveir definitivament el lloc de treball de Tècnic/a de Gestió Administrativa de l'àrea de contractació

L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, el lloc de treball de Tècnic/a de gestió administrativa de l’Ajuntament de Berga, subgrup A2, en règim de personal funcionari de carrera, adscrit a l’Àrea de Contractació.

Podran participar en el concurs de provisió el personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Berga que estan ocupant plaça dels subgrups A1, A2, que portin un mínim de dos anys en la última destinació obtinguda i compleixin els requisits d'accés de les bases de l'esmentat concurs.

Termini per presentar la sol·licitud de participació: Fins a 22 de gener de 2024 (inclòs).