Contractació administrativa


En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els expedients administratius púbics de contractació tramitats per la Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Berga.

En la documentació adjunta, hi figuren les dades de contractació relatives al seu objecte, procediment d’adjudicació, duració, import de licitació i adjudicació, instruments de publicitat, nombre d’ofertes presentades, identitat de l’adjudicatari, pròrrogues i, si escau, modificacions posteriors del contracte i decisions referents a la seva eventual renúncia o desestiment. Aquells contractes que es troben en curs o pendents d’iniciar es troben diferenciats per colors. 

També hi podeu trobar la informació de les contractacions efectuades anteriorment (fins l’exercici 2011). Així mateix, l’Ajuntament publicarà i actualitzarà tota aquesta informació necessària per donar compliment a l’article 13 la Llei 19/2014, de 9 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Títol Document Url
Relació dels contractes administratius de concessió de serveisReelació dels contractes menors de prestació de serveis. Exercici 2023 Enllaç
Reelació dels contractes menors de Subministraments. Exercici 2023 Enllaç
Reelació dels contractes menors d'obres. Exercici 2023 Enllaç
Relació dels contractes administratius de concessió de serveis. Enllaç
Relació dels contractes administratius de serveis. Exercicis 2011 al 2023 Enllaç
Relació dels contractes administratius d'obres. Exercicis 2011 al 2023 Enllaç
Relació dels contractes administratius per l'ús privatiu del domini públic. Exercici 2017 Enllaç
Relació dels contractes administratius de subministrament. Exercicis 2011 al 2023 Enllaç
Informe anual de contractació públicaInforme anual de contractació pública 2020 Enllaç
Informe anual de contractació pública 2021 Enllaç
Informe anual de contractació pública 2023 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2018 13:59