Policia

Des de la Policia Local tenim per objectiu protegir persones i béns, vetllar pel compliment de les lleis i ordenances municipals i ajudar a mantenir una convivència harmoniosa per garantir que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús dels seus drets i llibertats. Això ho fem donant servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i actuant amb eficàcia, eficiència, rapidesa, proximitat i esperit de servei.

Els serveis que prestem són els següents:

  • Policia administrativa: vetlla  per l’acompliment de les lleis, les ordenances i les altres disposicions municipals com el cens d’animals domèstics, l'atorgament de llicències per a la conducció i tinença d’animals potencialment perillosos, el control de l'acompliment de les ordenances municipals, l'autorització per a l’ús i l'ocupació de la via pública, el control d’obres i deficiències de la via pública, el control de fires i mercats ambulants, així com l’oficina de troballes.
  • Policia assistencial: ajuda els veïns en situacions de risc i els Serveis Socials en la seva tasca, i facilita la convivència. En aquest sentit, es porta a terme assistència en situacions de necessitat, intervencions coordinades amb els serveis d’emergència, atenció a les víctimes de maltractaments, coordinació amb el servei de Teleassistència, mediació en conflictes veïnals i de convivència, així com suport als Serveis Socials respecte a l’absentisme escolar.
  • Seguretat ciutadana: proporciona seguretat a la ciutadania. Així doncs, es treballa per al manteniment de l’ordre a la via pública, la prevenció i la persecució de faltes i delictes, l'inici de diligències o intervencions judicials, el comís i la recollida d’armes i objectes perillosos, el control d’alarmes, el dipòsit de detinguts, així com  la gestió i el suggeriment de penes substitutòries.
  • Policia de trànsit: treballa per aconseguir una circulació viària fluïda i segura a la ciutat, així com millorar les actituds cíviques de la ciutadania respecte al trànsit. En aquest sentit, ordena i regula la circulació, i el cens dels accidents de circulació a la ciutat. Alhora, gestiona les denúncies de trànsit,  fa intervenció i atestats en accidents de trànsit, controls de velocitat, controls d’alcoholemia, controls de drogues, controls de documentació, controls d’ús sistemes de telefonia mòbil, controls de sistemes de retenció, estudis i propostes de circulació urbana, retirada i recollida de permisos de conduir a sol•licitud de la Direcció General de Trànsit, petició de revisió d’aptituds per a conduir, tallers d’educació viària. Al mateix temps, col·labora amb l’empresa concessionària en la gestió de les zones blaves i amb la retirada amb grua de vehicles per infracció de les normes de trànsit.
  • Medi ambient: col·labora amb la preservació del medi ambient. En aquest sentit s'encarrega del control, la gestió, la retirada, el desballestament i la baixa de vehicles. A més, vetlla pel control del compliment de la normativa ambiental (sorolls, fums...), així com el control d’abocaments i d'abandonament de trastos a la via pública.
  • Serveis extraordinaris: facilita el bon desenvolupament de les activitats festives, culturals, socials, esportives i  la tasca municipal. En aquest sentit, porta a terme actuacions necessàries per garantir la seguretat dels actes esportius, culturals o d’altres tipus, tant públics com privats autoritzats per l’Ajuntament. Alhora s'encarrega de la protecció i l'acompanyament d’autoritats públiques, així com de la vigilància i el control d’instal·lacions i d'edificis municipals.

Càmeres uniformes policials

Els agents de la Policia local de l’Ajuntament de Berga, porten incorporat a l’uniforme policial càmeres que capten les imatges en situacions de risc o perill pels agents de l’autoritat per ser un testimoni objectiu dels fets succeits.

D’acord amb el dret a la informació, s’indica el següent:

Finalitat del tractament

Aquestes càmeres persegueixen garantir la seguretat dels agents en les seves actuacions policials així com la de la ciutadania afectada. Proporcionar una major seguretat jurídica i testimoniar l’actuació dels agents per garantir que no s’extralimitin de les seves funcions, amb l’objectiu de tenir una prova totalment imparcial, objectiva i fefaent de les actuacions policials i de les conductes de la ciutadania.

Legitimació del tractament

Article 6 del reglament europeu de protecció de dades (Reglamento (UE) 2016/679)
Artículo 6 - Licitud del tratamiento 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

Dades que es tractaran

Gravacions de vídeo amb imatge i veu.

Com es captaran

A través d’un sistema d’enregistrament de càmera unipersonal que portaran als agents a l’uniforme. Els agents policials decidiran quan cal activar la gravació de la càmera que portaran col·locada a l'armilla i hauran d'informar la persona amb la qual estiguin interactuant de l’inici de l’enregistrament i es pararà quan finalitzi el servei. Per aquest motiu, els agents només la podran activar en determinats supòsits, quan perillin o creguin que està en risc la seva integritat física o la del ciutadà o ciutadana.

Període de conservació

Termini màxim de 30 dies, excepte infracció administrativa i/o penal, fins a la resolució del corresponent procediment.

Drets de les persones interessades

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Sant Pere, 1, 08600 Berga) o telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Berga

Si se cediran les dades a tercers o no

Òrgans judicials, administratius i forces i cossos de l’estat, si s’escau.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (mesures de seguretat) del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat.

Podeu consultar informació addicional sobre protecció de dades a: http://www.ajberga.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-03-2023 10:47