Berga promou una consulta oberta a la ciutadania per modificar l'ordenança que regula l'impost de plusvàlua

Última revisió 02-02-2022 17:22
02/02/2022

L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa una consulta oberta a la ciutadania sobre la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de plusvàlua, és a dir, l’impost referent a l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). La proposta per modificar l’ordenança sorgeix de la necessitat d’adaptar-la a la normativa vigent arran de la sentència emesa pel Tribunal Constitucional el passat mes d’octubre que invalida la manera com es calcula l’impost que cobren els ajuntaments en les vendes, donacions o herències d’immobles. El consistori ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar aportacions sobre la proposta de modificació de l’ordenança esmentada.

Impost de plusvàlua

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut popularment com a impost sobre plusvàlues, és l’impost que grava l’increment de valor que ha experimentat un terreny durant el temps que una persona ha estat propietària d’un pis, un local, un terreny o qualsevol immoble de naturalesa urbana. Es tracta d’un tribut regulat de forma estatal a través de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el Text Refós), que els ajuntaments cobren directament a les persones contribuents.

Proposta de modificació

La nova regulació estableix dos sistemes per calcular l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU):

  • Fórmula “objectiva”: es calcula mitjançant el valor cadastral en el moment del traspàs, multiplicant-lo pels coeficients que aprovin els ajuntaments (en el cas de Berga, s’ha optat per aprovar els mateixos coeficients establerts en el mateix RDL 26/2021, de 8 de novembre). Aquests coeficients s’apliquen en funció del nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble i seran actualitzats anualment.
  • Fórmula “real”: es calcula aplicant el percentatge que suposa el terreny sobre el valor cadastral total, al benefici obtingut.

Cada persona podrà escollir lliurement quina fórmula decideix aplicar. No hi haurà subjecció a l’impost en aquells casos en què s’acrediti que no s’hagi produït un increment real de valor. No obstant això, es reserva la potestat a l’administració tributària competent, de comprovar aquests càlculs per evitar errors o fraus. Per últim, passen a gravar les plusvàlues generades en menys d’un any.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre el projecte normatiu que es vol modificar. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 2 al 16 de febrer de 2022, ambdues dates incloses.

Enllaç: Modificació de l’ordenança de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)