Atenció ciutadana general

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

Línies de servei:

 • Informació general.
 • Gestió del padró d'habitants (altes, baixes, modificacions, emissió certificats i volants).
 • Registre d'entrada de documents. 

Persones destinatàries

Ciutadania, en general.

Cost per l'usuari

Ordenança fiscal núm. 17. Taxa per expedició de documents administratius.

Equip tècnic

 • 1 administratiu.
 • 3 auxiliars administratius.
 • 1 recepcionista.
 • 1 subaltern.
   

Com sol·licitar-ho

Llistat de tràmits per àrees i/o temàtiques: 
Atenció a la ciutadania:

 • (TR001) Instància genèrica 
 • (TR002) Queixes, suggeriments i propostes 
 • (TR013) Al•legació per infracció a l’ordenança de convivència i via pública 
 • (TR014) Al•legació per infracció de trànsit 
 • (TR017) Al•legació per infracció a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos 
 • (TR018) Sol•licitud / Renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 
 • (TR055) Patum accessible
 • (TR080)  Inscripció a procés selectiu 
 • (TR180) Obtenció del certificat digital personal (idCat) 
 • (TR181) Sol•licitud d’accés a la informació pública (TR182) Exercici del dret d’accés, d'oposició, cancel•lació o rectificació (LOPD) 
 • Informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar 
 • Informe d’estrangeria d’integració social (renovació de residència temporal) 
 • Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge 
 • Informe municipal per a documentar l'arrelament social 
 • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Esports, cultura i lleure

 • (TR060) Llicència d’ocupació equipament municipal (Culturals, esportius, juvenils, educatius, etc.) 
 • Padró habitants
 • (TR005) Alta per omissió al Padró municipal d’habitants 
 • (TR006) Volant / Certificat d’empadronament actual 
 • (TR007) Renovació / confirmació de l’empadronament per a persones estrangeres 
 • (TR008) Alta procedent d’un altre municipi 
 • (TR009) Canvi de domicili dins el mateix municipi 
 • (TR050) Modificació de dades al Padró Municipal d’habitants 
 • (TR051) Volant / Certificat d’empadronament històric 
 • (TR052) Volant / Certificat de convivència actual 
 • (TR053) Volant / Certificat de convivència històrica 

Promoció econòmica

 • Instàncies fires 2017 
 • Urbanisme, activitats i medi ambient
 • (TR004) Autorització o Comunicació de crema 
 • (TR101) Comunicació prèvia d’obertura 
 • (TR103) Llicència ambiental (Annex II) 
 • (TR104) Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari 
 • (TR105) Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 
 • (TR106) Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives ordinàries 
 • (TR100) Sol•licitud informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats 
 • (TR110) Declaració responsable d’obertura 
 • (TR112) Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient 
 • (TR113) Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o d’un espectacle o activitat recreativa 
 • (TR114) Comunicació prèvia d’establiments no permanents desmuntables 
 • (TR115) Comunicació de canvi de titularitat d’activitats 
 • (TR117) Comunicació de baixa d’una activitat econòmica 
 • (TR120) Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries 
 • (TR125) Comunicació prèvia de primera utilització i el canvi d’ús dels edificis i de les instal•lacions 
 • (TR127) Sol•licitud informe previ en matèria d’incendis 
 • (TR128) Declaració responsable en matèria de salut alimentària 
 • (TR129) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari 
 • (TR130) Comunicació de transmissió o canvi de titularitat de llicència d’obres 
 • (TR132) Llicència d’ocupació de la via pública per obres (grues desmuntables, bastides i altres mitjans auxiliars) 
 • (TR133) Llicència urbanística 
 • (TR134) Comunicació prèvia d’obra 
 • (TR135) Pròrroga de llicència d’obres 
 • (TR136) Contingut mínim del projecte tècnic d'incendis segons la Llei 3/2010 
 • (TR140) Llicència de divisió horitzontal i Llicència de parcel•lació (segregacions i agregacions) 
 • (TR142) Certificat de qualificació urbanística (règim urbanístic) 
 • (TR156) Devolució de fiança per obres 

Via pública

 • (TR012) Renúncia de vehicles per desballestar i donar de baixa 
 •  (TR015) Autorització d’ocupació de la via pública per tall de carrer i/o senyalització excepcional 
 • (TR020)Llicència d’ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs) 
 • (TR022) Llicència d’ocupació de la via pública per a establiments (terrassa amb taules i cadires, etc.) 
 • (TR025) Llicència d'ocupació de la via pública per a la celebració de festes, actes i esdeveniments 
 • (TR091) Llicència de gual i contra gual 

Tràmits interns per a treballadors de l'Ajuntament

 • (TR901) Sol•licitud AP 


 

Punts de prestació

Ajuntament de BergaPlaça Sant Pere, 108600 - BergaTel. 938 214 333berga@ajberga.catLloc web:http://www.ajberga.catHorari
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h
Tarda: dilluns de 17:00 a 19:00h
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 11:24