Qualitat de l'aire

L'atmosfera és la capa gasosa que envolta la Terra, ens protegeix de les radiacions còsmiques i conté l'oxigen, imprescindible per la vida. L'atmosfera és complexa i dinàmica, i recull totes les emissions dels gasos generats per les activitats humanes com les indústries, i també recull les emissions dels processos naturals com les erupcions volcàniques.

La mala qualitat de l'aire pot tenir greus conseqüències per la salut i el medi ambient. La contaminació atmosfèrica pot desencadenar i agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars.

La qualitat de l'aire a Europa ha millorat notablement en els darrers anys. Així i tot, encara no s'han aconseguit els nivells desitjables pel que fa a les partícules en suspensió i l'ozó, els dos contaminants que actualment es considera que afecten més la salut.

La font més important d'emissions és la crema de combustibles pel transport, la generació d'electricitat, la indústria i la calefacció del sector residencial. La principal font d'emissions de partícules i òxids de nitrogen a les ciutats prové del trànsit de vehicles, especialment del trànsit de vehicles diesel.

La ciutat de Berga disposa de dues estacions de control de la contaminació atmosfèrica. Una estació és el captador de partícules PM10 que la Diputació de Barcelona té instal•lat a l’Institut Guillem de Berguedà i l’altra pertany a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, situada al pavelló poliesportiu de Berga.

CAPTADOR MANUAL DE PARTÍCULES PM10

https://www.diba.cat/web/mediambient/coat

  • Les partícules (o material particular) són un dels contaminants atmosfèrics que més preocupen des del punt de vista de la salut de les persones pels seus efectes nocius. Les partícules amb diàmetres inferiors a 10 μm (PM10) i especialment les partícules amb diàmetres inferiors a 2,5 μm (PM2,5) penetren a les vies respiratòries i afecten la salut de les persones si es troben en concentracions elevades. Els nens i les persones grans són els grups més susceptibles.
  • Les partícules, tant les PM10 com les PM2,5, estan constituïdes per una gran varietat de compostos que varien tant en les seves característiques físiques com en els seus orígens.

A les ciutats, el trànsit és el responsable d’una part molt important de les emissions de partícules, especialment els vehicles dièsel. A part de la combustió, tots els vehicles emeten partícules per desgast dels pneumàtics, frens i embragatge i provoquen la resuspensió de les partícules dipositades a la calçada.
També les intrusions de pols sahariana del nord d’Àfrica a la nostra latitud produeixen puntualment durant alguns dies a l’any un increment de les concentracions de PM10, tot i que generalment el seu impacte en el valor mitjà anual és baix.

Metodologia emprada:

Per tal de mesurar la qualitat de l’aire s’utilitzen els captadors de partícules; en el cas de la ciutat de Berga es tracta d’un captador de partícules PM10. Aquests equips contenen uns filtres de fibra de vidre que només deixen passar material particulat amb un diàmetre inferior a 10 μm. L’equip es deixa en funcionament durant 24 hores i en acabar es pesa el filtre per saber la concentració mitjana de partícules que hi havia a l’aire durant l’estona de captació.
Periòdicament es duen a terme blancs de camp per tal de comprovar la bondat del sistema de mesura i verificar si el pes es manté constant. Es tracta de realitzar amb un filtre els mateixos procediments de transport i instal•lació que els establerts per una mesura estàndard, però sense fer-hi passar aire.

Recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS):

  • Des de l’any 2005 l’OMS recomana no superar de mitjana anual els 20 µg /m3 de PM10 ni els 20 µg/m3 de PM2,5. Respecte a les exposicions de curta durada, mitjanes diàries, l’OMS recomana no superar durant més de 3 dies a l’any els 50 µg/m3 de PM10 ni els 25 µg/m3 de PM2,5.
  • Cal tenir en compte que es tracta de valors molt inferiors als establerts per la legislació europea, però que l’Agència Europea de Medi Ambient té en compte en els seus informes anuals sobre la qualitat de l’aire a Europa.

XARXA DE VIGILÀNCIA I PREVISIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA (XVPCA)

http://dtes.gencat.cat/icqa/

A Catalunya la vigilància de la qualitat de l’aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes estacions mesuren la concentració dels principals contaminants atmosfèrics. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants sinó la de vigilar la qualitat de l’aire que respirem.

La finalitat de la XVPCA és informar dels resultats de les estacions de mesurament d’arreu mitjançant l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA), l’eina que permet informar els ciutadans de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de l’aire que respirem.

L’ICQA es calcula a partir de les dades obtingudes de les estacions automàtiques de la XVPCA. En les estacions es mesuren els nivells d’immissió del monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l’ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10) i és a partir d’aquests valors que es calcula l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire, una xifra única i sense unitats.

La qualitat de l’aire serà bona, regular o pobre depenent del valor d’ICQA assolit. Així, a partir del valor numèric obtingut es defineix l’estat de la qualitat de l’aire. Quan més alt és el valor, més bona és la qualitat de l’aire.
Podeu consultar les dades d’immissió dels punts de mesurament de la XVPCA a la pàgina web de la Generalitat.

Un ICQA negatiu significa que, com a mínim, un dels contaminants mesurats ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat per la normativa vigent actualitzada, i per tant, la qualitat de l’aire en aquell punt de mesurament serà POBRE.

Un ICQA igual a zero o positiu significa que els 5 contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit, i per tant, la qualitat de l’aire en aquell punt de mesurament serà REGULAR o BONA

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2021 09:33