Verificació de documents

Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Cal que introduïu el codi de verificació indicat al document que es desitja verificar.

Podeu accedir al Servei de verificació de documents electrònics (CSV)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2022 11:45