POUM
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BERGA
APROVACIÓ DEFINITIVA
DOGC 4341 - 11/03/2005
MEMÒRIA  
 
 
      Introducció.
      Procés i consulta pública.
      Redacció.
      1- Context i fonaments jurídics del Pla.
      2- Context del Pla.
      3- Línies estratègiques del Pla.

 
434 Kb 
 
      4- Sistemes estructura general del territori.
      5- Classificació del sòl.
      6- Ordenació de les edificacvions i els usos.

 
671 Kb 
 

      7- FITXES
   
           Plans de Millora Urbana (PMU 1-10)
 
929 Kb 
 
           Plans de Millora Urbana (PMU 11-20)
 
769 Kb 
 
           Plans de Millora Urbana (PMU 21-30)
 
781 Kb 
 
           Plans de Millora Urbana (PMU 31-36)
 
551 Kb 
 
           Polígons d'Actuació Urbanística (PAU A01-A07)
 
711 Kb 
 
           Sol Urbanitzable Delimitat (SUD)
 
888 Kb 
 

NORMES URBANÍSTIQUES (Índex)
 
470 Kb 
          Títol 1 - Disposicions Generals  
488 Kb 
          Títol 2 - Paràmetres comuns d'ordenació i ús  
537 Kb 
          Títol 3 - Règim urbanístic del sòl  
792 Kb 
          Annex 1 - Ordenances de l'edificació  
520 Kb 
          Annex 2 - Carta de colors  
948 Kb 
          Annex 3 - Aprofitaments urbanístics
                        Habitatges protecció pública
 
471 Kb 
          Annex 4 - Sòl urbanitzable delimitat
                        Sectors planejament aprovat
 
                            PP1 - Els Pedregals  
888 Kb 
                            PP2 - La Valldan sud  
1339 Kb 
                            PP3 - Els Quaranta Pilans  
931 Kb 
                            PP4 - Santa Eulàlia  
2043 Kb 
                            Ordenances Polígon Ind. La Valldan  
3078 Kb 
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR (Memòria)
214 Kb 
 
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  
811 Kb 
       
PLÀNOLS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
Format  
A4  
Format  
A3  
  1.- Estructura general  
195 Kb 
1930 Kb 
  2.- Xarxes i serveis  
        2.1.- Xarxa d'alta tensió  
199 Kb 
1441 Kb 
        2.2.- Xarxa de sanejament  
279 Kb 
648 Kb 
        2.3.- Xarxa d'aigües  
296 Kb 
693Kb 
        2.4.- Xarxa de gas  
299 Kb 
672 Kb 
        2.5.- Xarxa de telecomunicacions  
288 Kb 
678 Kb 
  3.- Estructura viària - Idea estructural de la xarxa  
628 Kb 
1629 Kb 
  4.- Estructura viària - Viari en sòl urbà  
215 Kb 
711 Kb 
  5.- Classificació del sòl - Ordenació  
177 Kb 
1654 Kb 
  6.- Usos del sòl - Ordenació  
199 Kb 
464 Kb 
  7.- Sòl no urbanitzable
          7-A Ordenació i qualificació
          7-B Ordenació i qualificació
          7-C Catàleg de béns

 
 
 

7.1- 
7.2- 
7.3- 
7.4- 
7.5- 
7.6- 
7.7- 
7.8- 

829 Kb 
217 Kb 
222 Kb 

246 Kb 
472 Kb 
435 Kb 
278 Kb 
140 Kb 
228 Kb 
353 Kb 
301 Kb 

3039 Kb 
525 Kb 
1499 Kb 

1348 Kb 
2804 Kb 
2432 Kb 
1526 Kb 
549 Kb 
920 Kb 
1905 Kb 
1825 Kb 
  8.- Sòl urbanitzable8.1- 
8.2- 
8.3- 
319 Kb 


217 Kb 
328 Kb 
339 Kb 
593 Kb 


1045 Kb 
746 Kb 
1986 Kb 
  9.- Sòl urbà


9.1- 
9.2- 
9.3- 
9.4- 
9.5- 
9.6- 
9.7- 
9.8- 
9.9- 
9.10- 
9.11- 
9.12- 
9.13- 
154 Kb 

269 Kb 
274 Kb 
375 Kb 
349 Kb 
298 Kb 
471 Kb 
449 Kb 
310 Kb 
346 Kb 
367 Kb 
289 Kb 
201 Kb 
250 Kb 
541 Kb 

670 Kb 
803 Kb 
1015 Kb 
1132 Kb 
939 Kb 
2131 Kb 
1835 Kb 
871 Kb 
1095 Kb 
1023 Kb 
733 Kb 
534 Kb 
856 Kb 
  10.- Casc antic  
453 Kb 
2115 Kb 
REVISIO DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT A BERGA.
PROCEDIMENT 200-03-01
APROVACIO DEFINITIVA - CTUB
7.1 Format A4 7.2 Format A4 7.3 Format A4 7.4 Format A4 7.5 Format A4 7.6 Format A4 7.7 Format A4 7.8 Format A4 8.1 Format A4 8.2 Format A4 8.3 Format A4 9.1 Format A4 9.2 Format A4 9.3 Format A4 9.4 Format A4 9.5 Format A4 9.6 Format A4 9.7 Format A4 9.8 Format A4 9.9 Format A4 9.10 Format A4 9.11 Format A4 9.12 Format A4 9.13 Format A4